Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » 

Jäsenille

Jäsenille

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen vuo­si­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 19. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2019 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Tur­ku. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat: Sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja vuo­si­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat. Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on kai­kil­la yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2018 jäsen­mak­sun­sa. Kokous­asia­kir­jat ovat tämän pos­tin liit­tee­nä. Ter­ve­tu­loa! HGCC ry. Hal­li­tus Esi­tys­lis­ta Tilin­pää­tös 2018 Talous­ar­vio 2019 […]

Lue lisää

Olem­me uudis­ta­neet https://harjattulagolf.fi/ -sivus­tom­me ilmet­tä ja uudet sivut ovat nyt jul­kais­tu. Sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä päi­vi­tim­me visu­aa­lis­ta ilmet­täm­me myös uudis­te­tul­la HGCC ry:n logol­la. Logon suun­nit­te­lus­sa ja ark­ki­teh­tuu­ris­sa on läh­det­ty liik­keel­le kent­täm­me mai­se­mal­li­sis­ta omi­nais­piir­teis­tä. Jään, meren ja tuu­len muo­vaa­mis­ta ikui­sis­ta ran­ta­kal­liois­ta ja nii­tä reu­nus­ta­vis­ta met­sis­tä sekä van­haa väri­maa­il­maam­me vih­rei­nä peli­pin­toi­na ja meren­si­ni­si­nä ele­ment­tei­nä säi­lyt­täen sekä kun­nioit­taen. Logo kuvas­taa luon­non­lä­heis­tä […]

Lue lisää

Hyvät HGCC:n jäse­net, Tal­ven­sel­kä ei näy­tä vie­lä tait­tu­mi­sen merk­ke­jä, mut­ta golfrin­ta­mal­la tapah­tuu tal­vel­la­kin. Täs­sä muu­ta­mia poi­min­to­ja. Tal­vi­har­joit­te­lu jat­kuu Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la HGCC:n yleis­vuo­ro JN Aree­nal­la lau­an­tai­sin klo 10–12. Lar­rin ja Son­jan ohjaa­mat tee­ma­tun­nit aina sun­nun­tai­sin: Mie­het klo 12–13, Nai­set klo 16–17 ja Senio­rit klo 17–18. Ilmoit­tau­tu­mi­nen sun­nun­tain tee­ma­tun­neil­le omil­la Nex­­­Golf-tun­­­nuk­­­sil­­­la osoit­tees­sa https://hgcc.nexgolf.fi Tal­vi­har­joit­te­lu JN Aree­nal­la on HGCC:n jäse­nil­le veloi­tuk­se­ton­ta. Avoi­met ovet 365 golf­si­mu­laat­to­ris­sa Leaf Aree­nal­la huo­men­na la 26.1.2019! 365 […]

Lue lisää

    Har­jat­tu­la Golf toi­vot­taa osak­kee­no­mis­ta­jil­leen, jäse­nil­leen ja yhteis­työ­kump­pa­neil­leen Hyvää ja Rau­hal­lis­ta Jou­lun­ai­kaa sekä menes­tyk­sel­lis­tä Uut­ta Vuot­ta 2019! Har­jat­tu­la Golf Oy Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.  

Lue lisää

Hei Senio­rit, Mer­kit­kää kau­den pää­tös­juh­la­päi­vä kalen­te­riin­ne  ke 21.11.2018 Scan­dic Juu­lias­sa!

Lue lisää

Frai­dei Kup­pi K-20 Nais­ten kau­den pää­tös­tä vie­te­tään Har­jat­tu­las­sa pe 5.10. klo 17–22. Vaik­ka et oli­si osal­lis­tu­nut mihin­kään tapah­tu­maan tämän kau­den aika­na, niin TÄHÄN kan­nat­taa osal­lis­tua! Pak­kaa bägii­si föö­ni ja (otsa)lamppu. Piu­kan pipon voit myös ottaa mukaan, mut­ta piuk­ka­pi­poi­suus kan­nat­taa jät­tää kotiin. Sen­si­jaan, ota mukaa­si myös bir­­­die-pul­­­lo, mikä­li se ei ole vie­lä tyh­jen­ty­nyt kau­den aika­na. Ken­täl­lä ja […]

Lue lisää

Cad­die­mas­ter ja ravin­to­la pal­ve­lee 3.9 alkaen arki­sin klo 9–18 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–18 Kios­ki pal­ve­lee vii­kon­lop­pui­sin nor­maa­lis­ti ja arki­sin sää­va­rauk­sel­la. Ter­ve­tu­loa!

Lue lisää

Seu­ram­me HGCC ry:n klu­bi­mes­ta­ruus­ki­sat pela­taan tule­va vii­kon­lop­pu­na la 18.8. — su 19.8. Vie­lä ehdit ilmoit­tau­tua mukaan haas­ta­maan itse­si ja peli­ta­so­si perin­tei­ses­sä gol­fin lyön­ti­pe­lis­sä. Kil­pai­lu­muo­to: Lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­si­sa (SCR) Sar­jat: Mie­het ylei­nen 54 rei­kää (tii 63) Nai­set ylei­nen 36 rei­kää (tii 51) Mie­het Senio­rit 50, 36 rei­kää (tii 58) Nai­set Senio­rit 50, 36 rei­kää (tii 49) […]

Lue lisää

Julis­tei­ta kak­si eri­lais­te, mus­­­ta- ja val­ko­poh­jai­nen. Koko 50 x70 cm hin­ta 12 € Koko 30 x 40 cm hin­ta 8 € Tee tilaus ma 6.8. men­nes­sä cad­die­mas­te­ril­le. Ker­ro koko ja kum­paa mal­lia haluat. Tila­tut julis­teet on nou­det­ta­vis­sa ensi­vii­kon lop­pu­puo­lel­la klu­bil­ta. Mak­su nou­det­taes­sa cad­die­mas­te­ril­le.

Lue lisää

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäse­net, Har­jat­tu­lan golf­kausi 2018 siir­tyy huo­men­na elo­kuu­hun, mut­ta vie­lä on kesää jäl­jel­lä ja toi­min­taa rit­tää. Täs­sä muu­ta­ma tärp­pi, johon kan­nat­taa tart­tua! Padel Park Har­jat­tu­la avat­tu Golfklu­bim­me naa­pu­riin on yhtei­työ­kump­pa­nim­me Padel Park avan­nut uutuut­taan hoh­ta­van Padel-ken­­­tän. HGCC ry:n jäse­nil­lä on elo­kuun ajan mah­dol­li­suus tutus­tua tähän erit­täin kou­kut­ta­vaan mai­la­pe­liin eri­kois­hin­nal­la. Padel Park Har­jat­tu­la tar­jo­aa seu­ram­me […]

Lue lisää

Share This