Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Jäsenyys ja pelaaminen

Mitä teen sen jäl­keen, kun olen suo­rit­ta­nut green cardin?

Green car­din suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen on hyvä miet­tiä seu­raa­vak­si jäse­nyyt­tä. Jokai­sen pelaa­jan täy­tyy olla jäse­ne­nä golf­seu­ras­sa, jot­ta ken­täl­le voi men­nä pelaa­maan. Jäse­nyy­den myö­tä jokai­sel­la pelaa­jal­la on voi­mas­sa ole­va vakuu­tus, vakuu­tuk­sen sisäl­tö on aina sama riip­pu­mat­ta min­kä seu­ran jäsen on. Suo­rit­ta­ma­si green card on voi­mas­sa kol­me vuot­ta, jon­ka jäl­keen tie­to­si pois­te­taan Suo­men golflii­ton yllä­pi­tä­mäs­tä green card ‑rekis­te­ris­tä. Kol­men vuo­den aika­na kan­nat­taa liit­tyä jon­kun golf­seu­ran jäse­nek­si, jot­ta green car­din voi­mas­sao­los­ta ei tar­vit­se mureh­tia.  Tule­va koti­seu­ra­si tar­kis­taa green card ‑suo­ri­tuk­se­si voi­mas­sao­lon vain sil­loin, kun olet liit­ty­mäs­sä ensim­mäis­tä ker­taa golf­seu­ran jäse­nek­si. Jos myö­hem­min vaih­dat golf­seu­raa, ei green card-suo­ri­tus­ta enää sii­nä vai­hees­sa tarkisteta.

Miten lii­tyn jäseneksi?

Jäse­nek­si liit­ty­mi­nen on yleen­sä var­sin kevyt pro­ses­si: Täy­te­tään jäsen­ha­ke­mus ja mak­se­taan jäsen­mak­su (vuo­sit­tain). Jois­sain seu­rois­sa jäse­nil­le voi tul­la jokin ker­ta­luon­toi­nen liit­ty­mis­mak­su tai jäse­nek­si pää­see vai sel­lai­set pelaa­jat, joil­la on kysei­sel­le ken­täl­le osa­ke tai vuo­kra­pe­lioi­keus.  Tämä on syy­tä tar­kis­taa ennen jäsen­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä. Har­jat­tu­las­sa ei ole liit­ty­mis­mak­sua eikä pak­koa hank­kia osa­ket­ta tai pelioikeutta.

Mis­tä tie­dän, mihin seu­raan minun kan­nat­taa liittyä?

Seu­rat tar­joa­vat jäse­nis­töl­leen eri­lai­sia pal­ve­lui­ta ja koh­den­ta­vat nii­tä eri­lai­sil­le asia­kas- ja pelaa­ja­ryh­mil­le. Ver­tai­le­mal­la seu­ro­jen tar­jon­taa etu­kä­teen saat parem­man käsi­tyk­sen sii­tä, mikä seu­ra sopi­si sinul­le par­hai­ten. Esi­merk­ki­nä voi­si olla seu­ra, joka sat­saa vah­vas­ti kil­paur­hei­luun ja tukee talou­del­li­ses­ti oman jäse­nis­tön­sä par­haim­pia pelaa­jia. Jos et ole kil­pa­pe­laa­ja tai täh­tää sel­lai­sek­si, täm­möi­nen seu­ra ei vält­tä­mät­tä tar­joa juu­ri sinul­le mitään lisäarvoa.

Miten pää­sen pelaamaan?

Kun olet seu­ran jäsen, voit pela­ta joko oman koti­seu­ra­si ken­täl­lä tai muil­la ken­til­lä. Ken­til­lä saat­taa olla jotain rajoit­tei­ta esi­mer­kik­si ryh­män yhteis­ta­soi­tuk­ses­ta tai vie­ras­pe­laa­jien (= ei oman seu­ran jäsen) tasoi­tuk­seen liit­tyen. Tämä kan­nat­taa tar­kis­taa aikaa vara­tes­sa esi­mer­kik­si soit­ta­mal­la kysei­sen ken­tän caddiemasterille.

Miten varaan itsel­le­ni peliajan?

Peliai­ka kan­nat­taa aina vara­ta etu­kä­teen. Eten­kin täl­lä het­kel­lä ken­tät ovat erit­täin ruuh­kai­sia, jol­loin omas­ta suo­sik­ki­pe­lia­jas­ta saat­taa jou­tua hie­man joustamaan.

Pelia­jan voi vara­ta joko netis­sä oman seu­ran jäsen­tun­nuk­sil­la (saat nii­den käyt­töön eril­li­sen ohjeen liit­ty­mi­sen jäl­keen) tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le. Pelia­jan voi myös vara­ta pai­kan pääl­tä cad­die­mas­te­rin tis­kil­tä. Läh­tö­ajat ovat yleen­sä 10 minuu­tin välein välein, ja on tär­ke­ää olla ajois­sa pai­kal­la. Läh­tö­ajas­ta ei saa myö­häs­tyä tai kent­tä ruuh­kau­tuu. Myös­kään etu­kä­teen ei ole koh­te­lias­ta läh­teä, vaan pyri­tään läh­te­mään tar­kal­leen varat­tu­na aikana.

Kan­nat­taa­ko olla osa­kas, vuo­kra­pe­lioi­keu­den hal­ti­ja vai pela­ta kier­rok­set kertamaksulla?

Jos pelaat vähän (esi­mer­kik­si alle 10 kier­ros­ta vuo­des­sa) tai jos pelaat pal­jon eri ken­til­lä, ei kan­na­ta vält­tä­mät­tä hank­kia jäse­nyy­den lisäk­si osa­ket­ta tai vuo­kra­pe­lioi­keut­ta, vaan mak­saa pela­tut kier­rok­set ker­ta­mak­sui­na eli ns. green fee-mak­sui­na. Jos pelaat usein samal­la ken­täl­lä, kan­nat­taa har­ki­ta joko vuo­kra­pe­lioi­keut­ta tai osa­ket­ta. Kum­mal­la­kin vaih­toeh­dol­la saat pela­ta kysei­sel­lä ken­täl­lä niin pal­jon kuin haluat. Yksit­täi­nen golf­kier­ros mak­saa Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin 50–60 euroa. Vuo­kra­pe­lioi­keu­det ovat yleen­sä hie­man kal­liim­pia kuin gol­fo­sak­keen vuo­sit­tai­nen vas­ti­ke­mak­su. Vuo­kra­pe­lioi­keu­den hin­nat ovat noin 1000 euroa per kausi.

Pelaamista auttavia asioita

Mis­tä tie­dän pal­jon­ko omal­la tasoi­tuk­sel­la­ni saa teh­dä lyön­te­jä kierroksella?

Kat­so ykkös­tiin ilmoi­tus­tau­lul­ta, mikä on sinun slop-lukusi. Se ker­too, mon­ta­ko lyön­tiä saat käyt­tää kier­rok­sel­la yli ken­tän ihan­ne­tu­lok­sen omal­la tasoi­tuk­sel­la­si. Esi­merk­ki: Ken­tän ihan­ne­tu­los 72, tark­ka tasoi­tuk­se­si 45, slo­pe­si 47. Saat pela­ta 72 + 47 = 119 lyön­tiä pela­tes­sa­si nais­ten tiil­tä. Jos pelaat vähem­män, pelaat parem­min kuin tasoi­tuk­se­si edel­lyt­tää. Jos pelaat enem­män, et ole yltä­nyt voi­mas­sa ole­vaan tasoitukseesi.

Pitää­kö kaik­ki väy­lät pela­ta rei­kään asti?

Ei. Jos peli ei kul­je, pelin nopeut­ta­mi­sek­si otat pal­lon tas­kuun ja siir­ryt seu­raa­val­le väy­läl­le. Tulok­sek­si kir­jaat vii­van. Lyön­ti­tu­los­ta et kier­rok­sel­ta saa, mut­ta pis­te­bo­gey-tulok­sen kyl­lä. Jos et osaa las­kea pis­tei­tä­si, voit syöt­tää tulok­se­si ver­kos­sa pis­te­bo­gey-las­ku­riin . Kun olet pelan­nut omaan tasoi­tuk­seen, saat 36 pis­tet­tä koko kier­rok­sel­ta. Sitä suu­rem­pi luke­ma tar­koit­taa, että olet pelan­nut parem­min kuin tasoi­tuk­se­si edel­lyt­tää. Ja vas­taa­vas­ti pie­nem­pi tar­koit­taa, että kier­rok­se­si ei ole men­nyt ihan nap­piin. Niin käy usein, sii­tä ei kan­na­ta masentua.

Mikä on NexGolf?

Nex­golf on Suo­men golf­kent­tien toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä, jota käyt­tää yli 100 suo­ma­lais­ta kent­tää. Nex­Gol­fin pelaa­jan käyt­tö­liit­ty­mäs­tä hoi­dat ajan­va­rauk­set, kil­pai­lui­hin ilmoit­tau­tu­mi­set, pelioi­keus­il­moi­tuk­set sekä myös­kin vaik­ka­pa van­ho­jen mai­lo­je­si myyn­ti oman klu­bin jäse­nil­le Nex­Gol­fin Kaup­pa­pai­kal­la. Nex­Gol­fis­sa syö­tät oma­toi­mi­ses­ti myös tasoi­tus- ja har­joi­tus­kier­ros­ten tulos­kor­tit, sekä luot kon­tak­te­ja golf-kave­rei­hin (Bud­dies).

Mikä Game­book tai MScorecard?

Molem­mat ovat mobii­lis­sa toi­mi­via sovel­luk­sia, jois­sa voit pitää säh­köis­tä tulos­kort­tia ja jätä esi­mer­kik­si tasoi­tus­kier­rok­sia, niin että ne siir­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti Nex­Gol­fiin (viral­li­nen voi­mas­sa ole­va tasoi­tus näkyy aina siel­lä). Tulos kir­jau­tuu tilas­toi­hin yön aikana.

Mikä on eBirdie?

eBir­die on Suo­men Golflii­ton, lii­ton alais­ten jäsen­seu­ro­jen sekä nii­den jäsen­ten golf­so­vel­lus ja viral­li­nen jäsen­kort­ti. eBir­dies­tä löy­dät kai­ken gol­fa­rin tar­vit­se­man tie­don tasoi­tuk­ses­ta, sään­nöis­tä ja jäse­ne­duis­ta. Vies­tit koti­seu­ral­ta ja Golflii­tol­ta ker­to­vat ajan­koh­tai­sis­ta uuti­sis­ta ja kent­tä­opas aut­taa löy­tä­mään tie­si Suo­men golfkentille.

Myös mSco­recar­din pelio­mi­nai­suu­det ja tasoi­tus­kier­rok­sen pelaa­mi­nen ovat pelaa­jien käy­tös­sä käte­väs­ti Pelaa-napin kaut­ta. Huo­maat­han että molem­mat sovel­luk­set täy­tyy olla ladat­tui­na suju­van käyt­tö­ko­ke­muk­sen takaamiseksi.

Käytännön pikkuasioita

Mik­si minua ter­veh­tii muun muas­sa klu­bil­la, park­ki­pai­kal­la ja ran­gel­la minul­le tun­te­mat­to­mat ihmi­set? He ovat toden­nä­köi­ses­ti seu­ran jäse­niä tai aina­kin gol­fa­rei­ta. Moik­kaa takai­sin. Ter­veh­ti­mi­nen kuu­luu hyvään golfetikettiin.

Saa­ko ran­gel­la käy­dä, vaik­ka ei ole seu­ran jäsen? Ran­ge on kai­kil­le avoin.

Miten saan pal­loau­to­maa­til­ta pal­lo­ja? Pal­loau­to­maa­til­ta voi ostaa kän­ny­käl­lä yksit­täi­siä koril­li­sia pal­lo­ja. Cad­die­mas­te­ril­la on myyn­nis­sä pal­lo­kort­te­ja (10 ja 30 koria).

Kuka saa käyt­tää klu­bin sau­naa? Kaik­ki jäsenet.

Miten toi­min, jos haluai­sin sau­naan kier­rok­sen jäl­keen? Kan­nat­taa var­mis­taa Cad­die­mas­te­ril­ta kier­rok­sel­le läh­ties­sä tai tree­naa­maan men­nes­sä, että sau­na on lämmin.

Mitä, jos minul­la ei ole omia mai­lo­ja? Tie­dus­te­le cad­di­mas­te­ril­ta vuokramailoja.

Mitä, jos park­ki­pai­kal­la ei ole vapaa­ta tilaa? Auton voi pysä­köi­dä myös kar­ta­non/­Paa­si­ki­vi-Opis­ton vapail­le pai­koil­le. Älä pysä­köi muu­al­le kuin pysäköintiruutuun.

Voin­ko jät­tää peli­vä­li­nee­ni klu­bil­le säi­ly­tyk­seen? Klu­bil­la on vuo­krat­ta­va­na bägi­häk­ke­jä. Jos olet kiin­nos­tu­nut niis­tä, kan­nat­taa kysyä cad­die­mas­te­ril­ta. Yleen­sä ne vuo­kra­taan nopeas­ti kau­den alussa.