Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Sujuva pelaaminen

Sujuva pelaaminen

Ihanne peliaika ja sujuva pelaaminen

Ken­tän ihan­ne peliai­ka nel­jän hen­gen ryh­mäl­le on 4 tun­tia 15 minuut­tia. Puo­li­vä­lin kios­kil­la voi­daan pitää kor­kein­taan 10 minuu­tin tau­ko edel­lyt­täen, että ollaan tavoi­tea­jas­sa ja ettei väli edes­sä ole­vaan ryh­mään kas­va lii­an suureksi.

Huo­mioit­han seu­raa­vat asiat kentällä:

 • Alim­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va vas­taa koko ryh­män toiminnasta.
 • Ryh­mä ete­nee ken­täl­lä ripeäs­ti ja säi­lyt­tää etäi­syy­den edel­lä kul­ke­vaan ryh­mään (ei tyh­jiä väy­liä ryh­mien väliin)
 • Kun­kin pelaa­jan pitää olla välit­tö­mäs­ti val­mis pelaa­maan omal­la vuo­rol­laan. Lyön­nin tulee läh­teä vii­meis­tään 20 sekun­nin kulut­tua oman vuo­ron alkamisesta.
 • Tar­vit­taes­sa kan­nat­taa lyö­dä varapallo.
 • Jokai­nen ryh­mäs­sä kat­soo, mihin pal­lot pää­ty­vät. Käyt­tä­kää kiin­to­pis­tei­tä hyödyksi.
 • Kadon­nut­ta pal­loa saa etsiä kor­kein­taan kol­me minuut­tia Jos useam­pia pal­lo­ja on kadok­sis­sa, nii­tä pitää etsiä yhtäaikaa.
 • Pelia­lu­een ulko­puo­lel­le men­nei­tä pal­lo­ja ei saa etsiä.
 • Ryh­mäl­lä on vel­vol­li­suus ottaa kiin­ni pal­lo­jen etsi­mi­seen käy­tet­ty aika.
 • Ryh­män pitää mie­luum­min nopeut­taa omaa peli­ään kuin jää­dä useam­man ryh­män ohitettavaksi.
 • Mikä­li ryh­män edes­sä on tyh­jä väy­lä ja takaa tulee nopeam­pi ryh­mä, pitää antaa ohi­tus­lu­pa. Peliä saa jat­kaa vas­ta, kun ohit­ta­nut ryh­mä on tur­val­li­sen mat­kan päässä.
 • Pelaa­jan kan­nat­taa jät­tää bägi jat­kon kan­nal­ta sovel­tu­vaan paik­kaan ja ottaa mukaan tar­vit­se­man­sa mai­lat. Edes­ta­kai­sin kul­ke­mi­nen hidas­taa peliä.
 • Jos kent­tä on ruuh­kai­nen, pal­lo kan­nat­taa nos­taa, kun pis­tei­tä ei enää tule.

Pelin nopeuttaminen viheriöllä ja sen tuntumassa

 • Var­sin­kin vihe­riöl­lä ja sen lähiym­pä­ris­tös­sä tulee toi­mia ripeäs­ti. Ota bägis­tä ker­ral­la mukaan tar­vit­ta­vat mailat.
 • Klu­bi­pe­laa­jan ei tar­vit­se kat­soa put­ti­aan kuin yhdes­tä suunnasta.
 • Lyhyet putit pela­taan heti rei­kään eikä mer­ka­ta reiän ympärillä.
 • Ensim­mäi­se­nä reiän pelan­nut hoi­taa lipun takai­sin paikalleen.
 • Tulok­set mer­ka­taan kort­tiin vas­ta seu­raa­val­la tiillä.