Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kilpailumääräykset

Kilpailumääräykset

Kilpailuun ilmoittautuminen

Kil­pai­luun ilmoit­tau­du­taan Nex­Gol­fin kaut­ta tai ilmoit­ta­mal­la Cad­die­mas­te­ril­le.
Vii­kon­lo­pun kil­pai­lui­hin (la — su) tulee ilmoit­tau­tua tors­tai­na klo 16.00 mennessä.

Kilpailusta pois jääminen

Kil­pai­luis­ta pois jää­mi­nen ilman hyväk­syt­tä­vää syy­tä joh­taa kil­pai­lu­kiel­toon, kun­nes pelaa­ja on mak­sa­nut kysei­sen kil­pai­lun kilpailumaksun.

Osallistumisoikeus

Seu­ran sisäi­siin kil­pai­lui­hin voi­vat osal­lis­tua vain seu­ran jäse­net. Avoi­met kil­pai­lut on tar­koi­tet­tu kai­kil­le Suo­men Golflii­ton jäsen­seu­ro­jen jäse­nil­le. Seu­ran mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin voi­vat osal­lis­tua kaik­ki HGCC ry:n jäsenet. 

Kilpailumaksut 2023

Ylei­sim­mät kil­pai­lu­mak­sut seu­ran avoi­mis­sa kil­pai­luis­sa ovat:

Jäsen aikui­nen: 20 € (osa­kas­jä­se­net 15 €)
Jäsen junio­ri: 12 €
Vie­ras aikui­nen: 50 € — 60 €
Vie­ras junio­ri: 25 €

Lähtöaika ja myöhästyminen

Jos pelaa­ja on val­mii­na pelaa­maan enin­tään vii­si minuut­tia myö­häs­sä läh­tö­ajas­ta, on ran­gais­tus rei­kä­pe­lis­sä ensim­mäi­sen reiän mene­tys ja lyön­ti­pe­lis­sä kak­si lyön­tiä. Jos pelaa­ja myö­häs­tyy enem­män kuin 5 minuut­tia, hänet sul­je­taan kilpailusta.

Pelioikeus

Jos pelaa­ja­ryh­mä jää kil­pai­luun anne­tus­ta aika­tau­lus­ta ja mui­den kuin ensim­mäi­sen kil­pai­lu­ryh­män kysees­sä olles­sa enem­män kuin läh­tö­vä­lin ver­ran edel­lä pelaa­vas­ta ryh­mäs­tä, voi­daan hei­dät aset­taa aika­tark­kai­luun. Aika­tark­kai­lus­ta ilmoit­taa kil­pai­lun tuo­ma­ri koko ryh­mäl­le. Jos pelaa­ja käyt­tää  aika­tark­kai­lus­sa olles­saan lyön­tiin­sä enem­män kuin 45 sekun­tia sii­tä, kun on hänen vuo­ron­sa lyö­dä, saa pelaa­ja ran­gais­tuk­sen pelin vii­vyt­tä­mi­ses­tä seu­raa­vas­ti:
Ensim­mäi­nen rik­ko­mus: Varoi­tus
Toi­nen rik­ko­mus: Yksi ran­gais­tus­lyön­ti
Kol­mas rik­ko­mus: Kak­si ran­gais­tus­lyön­tiä
Nel­jäs rik­ko­mus: Kil­pai­lus­ta sulkeminen

Aika­tark­kai­lua teke­vät vain tuo­ma­rit. Lyön­tiin käy­tet­tä­vän ajan mit­taa­mi­nen alkaa, kun tuo­ma­rin mie­les­tä on pelaa­jan vuo­ro lyö­dä.
Aika­tark­kai­lu päät­tyy tuo­ma­rin ilmoi­tuk­ses­ta tai kun ryh­mä saa­vut­taa aika­tau­lun tai edel­lä mene­vän ryhmän.

Golfauton käyttö kilpailussa

Avoi­mis­sa kil­pai­luis­sa ja seu­ran mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa täy­den kier­rok­sen aika­na kaik­kien pelaa­jien tulee kul­kea jal­kai­sin, ellei lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen perus­teel­la ole lupaa käyt­tää gol­fau­toa. Muis­sa kil­pai­luis­sa gol­fau­ton käy­tös­tä päät­tää kilpailutoimikunta.

Caddien käyttö

Cad­dien käyt­tö kil­pai­luis­sa on sal­lit­tua muil­le pait­si junioripelaajilta.

Etäisyysmittarien käyttö

Etäi­syys­mit­ta­rien käyt­tö on sal­lit­tu kai­kis­sa seu­ran viral­li­sis­sa kilpailuissa.

Pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi

Mikä­li tuomari/ kil­pai­lun­joh­ta­ja kes­keyt­tää pelin vaa­ral­li­sen tilan­teen vuok­si (esim. uko­nil­ma), pelaa­jan on kes­key­tet­tä­vä peli välittömästi.

Tasatulosten ratkaiseminen

Pis­te­bo­gey: 1. alhai­sem­pi tasoi­tus 2. mate­maat­ti­nen mene­tel­mä.
Tasoi­tuk­sel­li­nen lyön­ti­pe­li: 1. alhai­sem­pi tasoi­tus 2. mate­maat­ti­nen mene­tel­mä.
Tasoi­tuk­se­ton lyön­ti­pe­li: mate­maat­ti­nen mene­tel­mä, pait­si seu­ran mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa sud­den death ‑menet­te­ly (reiät 16, 17, 18)

Kilpailun päättyminen

Kil­pai­lu kat­so­taan päät­ty­neek­si, kun pal­kin­to­jen­jaon päät­ty­mi­ses­tä on kulu­nut 15 minuut­tia tai kun kil­pai­lun tulok­set on julkaistu.

Kilpailun peruuttaminen

Kil­pai­lu voi­daan peruut­taa vähäi­sen osa­not­ta­ja­mää­rän perus­teel­la. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa toi­mi­kun­nal­la on vel­vol­li­suus ilmoit­taa peruun­tu­mi­ses­ta jo ilmoittautuneille.

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry
Kil­pai­lu­toi­mi­kun­ta