Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ajanvaraussäännöt

Ajanvaraussäännöt

Osakkaat

10 vuo­ro­kaut­ta ennen

Jäsenet

3 vuo­ro­kaut­ta ennen

Vieraspelaajat

2 vuo­ro­kaut­ta ennen

Pelia­jan varaa­ja on vas­tuus­sa varaa­mas­taan pelia­jas­tan. Varaa­ja vas­taa itsen­sä lisäk­si myös varaa­man­sa ryh­män mui­den pelaa­jien mah­dol­li­sis­ta pois­jään­neis­tä sekä ilmoit­tau­tu­mi­sis­ta ennen peli­kier­ros­ta. Peliai­ka tulee tar­vit­taes­sa peruut­taa vii­meis­tään tun­tia ennen varat­tua aikaa. Vää­rin­käy­tök­sis­tä pide­tään kir­jaa ja tois­tu­vis­ta tapauk­sis­ta voi­daan varaa­jal­le antaa ajan­va­raus­kiel­to. Vie­ras­pe­laa­jaa las­ku­te­taan peruut­ta­mat­ta jää­nees­tä ajan­va­rauk­ses­ta aina 20 €/kerta.