Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Sonja Kallio

Sonja Kallio

Sonja Kallio W400

Olen Son­ja Kal­lio, PGA pro sekä tule­va kaup­pa­tie­teen mais­te­ri. Aloi­tin val­men­ta­mi­sen Har­jat­tu­las­sa kau­del­la 2018. Olen toi­mi­nut gol­fin val­men­nuk­sen paris­sa vuo­des­ta 2013 eteenpäin.

Ope­tusa­lam­me on hyvin mies­val­tai­nen, sil­lä me nai­so­pet­ta­jat edus­tam­me alle kym­men­tä pro­sent­tia koko ammat­ti­kun­nas­tam­me. Nai­so­pet­ta­jil­le on kui­ten­kin sel­ke­ää tilaus­ta. Olen­kin havain­nut, että eten­kin nais­jä­se­net arvos­ta­vat sitä, jos omas­sa koti­seu­ras­sa on saa­ta­vil­la myös naisopettaja.

Suh­tau­dun omaan val­men­ta­jau­raa­ni suu­rel­la into­hi­mol­la ja haluan­kin kehit­tyä vuo­sien saa­tos­sa mah­dol­li­sim­man hyväk­si ja moni­puo­li­sek­si val­men­ta­jak­si. Val­men­nan pelaa­jia yksi­löl­li­ses­ti tasos­ta riip­pu­mat­ta, jot­ta jokai­sel­la oli­si mah­dol­li­suus kehit­tyä lajis­sa ja naut­tia suju­vas­ta pelaa­mi­ses­ta terveenä.

On aivan mah­ta­vaa, että voin tuo­da oman lisä­ni Har­jat­tu­la Gol­fin ja  saar­ten ope­tus­toi­min­taan. Yhdes­sä Lar­rin kans­sa muo­dos­tam­me entis­tä vah­vem­man ope­tus­tea­min Turun ete­lä­puo­li­sil­le saa­ril­le ja voim­me luo­da ”Saar­ten” pelaa­ja­pol­kua tämän hie­non lajin saloihin.

Minut tavoit­taa Lar­rin ohel­la Har­jat­tu­la Gol­fis­ta lähes päi­vit­täin. Toi­vo­taan aurin­kois­ta kesää ja uusia muka­via tapaa­mi­sia gol­fin parissa.

Kou­lu­tus:
Gol­foh­jaa­ja 1. taso 2008
Gol­foh­jaa­ja 2. taso 2009
Gol­foh­jaa­ja 3. taso 2016
Gol­fo­pet­ta­ja 4. taso 2017
Gol­fin ammat­ti­val­men­ta­jan tut­kin­to 5. taso 2018

PGA Pro vuo­des­ta 2019

Työ­ko­ke­mus:
Palo­hei­nä Golf pro 2013–2017
Hir­ven­sa­lon Golf pro 2017–2018
Golflii­ton tyt­tö­golf­päi­vä pro 2017
Har­jat­tu­la Golf pro 2018 –

HINNASTO:

Yksi­tyi­so­pe­tus 60 €  / 50 min, + 10 € / lisä­hen­ki­lö
Pien­ryh­mä­val­men­nuk­set (2–4 hlö) 1 h 30 € /hlö
Green Card ‑suo­ri­tuk­set 1–2 h 50 € /hlö

Alkeis­kurs­sit (sis. Green Card)
6 h / 2 pv 130 €
Kurs­se­ja jär­jes­te­tään sekä arki­sin että vii­kon­lop­pui­sin.
Kurs­si sisäl­tää tur­val­li­sen, ren­non ja suju­van gol­fin perus­teet, väli­neet ja pal­lot kurs­sin ajak­si, green car­din sekä pelaa­mis­ta kentällä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Son­ja Kal­lio, PGA Pro
puh: 040 849 6760
s‑posti: sonja.kallio@skgolf.fi