Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Larri Vermola

Larri Vermola

Larri Vermola W400

Aloi­tin val­men­ta­mi­sen Har­jat­tu­la Gol­fis­sa kau­del­la 2017. Har­jat­tu­la on mai­nio paik­ka teh­dä yhdes­sä asioi­ta – hyvä kent­tä, erin­omai­set har­joit­te­lu­mah­dol­li­suu­det, ystä­väl­li­nen ja kan­nus­ta­va ilmapiiri.

Vuon­na 1986 aloi­tin gol­fin ja 1990-luvul­la pela­sin kil­paa Suo­men ama­töö­ri­kier­tu­eel­la. Innos­tuin uudel­leen lajis­ta pääs­tyä­ni teke­mään yhteis­työ­tä maa­il­man par­hai­den golf­val­men­ta­jien kans­sa. Tit­leist Per­for­mance Ins­ti­tu­ten (TPI) perus­ta­jat David Phil­lips ja Greg Rose sai­vat minut näke­mään gol­fin koko­naan uudes­ta näkö­kul­mas­ta. Suo­ri­tin Golf Fit­ness Instruc­tor ‑kou­lu­tuk­sen ja näin, miten kehon omi­nai­suu­det mää­rää­vät lyöntitekniikkaa.

Sain kier­tää Euroop­pa­tou­ria yhdes­sä val­men­ta­ja Simon Hol­me­sin kans­sa ja näh­dä, miten par­haat har­joit­te­le­vat ja val­men­tau­tu­vat. Pää­sin luo­maan par­hai­den val­men­ta­jien kans­sa gol­fin val­men­nus­vä­li­nei­tä liik­keen­tun­nis­tuk­seen ja videoa­na­lyy­siin liit­tyen. Myö­hem­min Suo­men Golflii­ton kou­lu­tus­ten myö­tä vas­taan tul­leet oppi­mi­sen huip­puo­saa­jat ava­si­vat uusia näke­myk­siä tapoi­hin oppia, ideoi­hin sii­tä, miten tun­te­mi­nen, vapaus ja luon­nol­li­nen lii­ke ovat avai­mia tois­tet­ta­vuu­teen, tehoon ja tarkkuuteen.

Yhdes­sä golf­pro Son­ja Kal­lion ja mui­den har­jat­tu­la­lais­ten kans­sa teem­me par­haam­me, että jokai­nen löy­täi­si Har­jat­tu­las­ta ja gol­fis­ta oman eri­tyi­sen juttunsa.

Työ­ko­ke­mus:
Har­jat­tu­la Golf pro 2017–
Suo­men Golflii­ton tapah­tu­mis­sa kou­lut­ta­ja­na
Hir­ven­sa­lon Golf pro 2009–2013
Monia­lay­rit­tä­jä hiih­to­kou­lu­po­mos­ta seik­kai­lu­kas­vat­ta­jaan 2009–
Kul­ta­ran­ta Golf pro 2008–2012
Nokia Oyj, Sports and Well­ness, tuo­te­pääl­lik­kö 2001–2007
Diak, lin­jan­joh­ta­ja ja vies­tin­tä­kou­lut­ta­ja 1998–2000

HINNASTO:

Yksi­tyi­so­pe­tus 50 €  / 50 min, + 10 € / lisä­hen­ki­lö
Green Card ‑suo­ri­tuk­set 1–2 h 50 € /hlö

Alkeis­kurs­sit (sis. Green Card)
6 h / 2 pv 130 €
9 h / 3 pv 165 €, alle 18 v. 100 €
Kurs­se­ja jär­jes­te­tään sekä arki­sin että vii­kon­lop­pui­sin.
Kurs­si sisäl­tää tur­val­li­sen, ren­non ja suju­van gol­fin perus­teet, väli­neet ja pal­lot kurs­sin ajak­si, green car­din sekä pelaa­mis­ta kentällä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Lar­ri Ver­mo­la, KM
puh: 050 3644 050
s‑posti: larri.vermola@gmail.com