Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Alkeiskurssit

Alkeiskurssit

Golf Green Card

Har­jat­tu­la Gol­fin alkeis­kurs­sit lajin uusil­le har­ras­ta­jil­le start­taa­vat kesä­kau­del­la (27.4.–22.9.2019) joka maa­nan­tai ja lau­an­tai.

Alkeis­kurs­sin jäl­keen sinul­la on hyvä perus­tie­to ja -tai­to kai­kis­ta golflyön­neis­tä. Kurs­sil­la saa­tu­jen oppien avul­la opit heti pelaa­maan ken­täl­lä suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Huo­maat, että gol­fin aloit­ta­mi­nen on help­poa ja muka­vaa ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä.

Alkeis­kurs­sit sisäl­tä­vät gol­fin perus­kurs­sin, Green Car­din sekä kai­ken tar­vit­ta­van oppi­ma­te­ri­aa­lin ja väli­neet.

Kurs­sit mak­se­taan pai­kan pääl­lä tai saat myös halu­tes­sa­si las­kun mukaa­si.

Alkeiskurssi (6 h)

Alkeis­kurs­si on tar­koi­tet­tu kai­kil­le gol­fis­ta kiin­nos­tu­neil­le. Aiem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta. Sopii myös sinul­le, joka olet jo vähän lajia itsek­seen kokeil­lut ja haluat saa­da hyvän, ohja­tun alun har­ras­tuk­sel­le­si.

ma ja ke klo 18–21 tai
la ja su klo 16–19

aikui­set: 130 €
alle 18-vuo­ti­aat: 100 €

Alkeiskurssi+ (9 h)

Arki-ilto­jen Alkeis­kurs­si plus­sal­la har­joi­tel­laan myös kurs­sin väli­päi­vä tiis­tai. Olet kurs­sin vii­mei­se­nä päi­vä­nä val­miim­pi läh­te­mään ken­täl­le. Sopii eri­tyi­sen hyvin sinul­le, jol­la ei ole pelis­tä aiem­paa koke­mus­ta. Eril­li­sel­lä peli­ker­ral­la pää­set pelaa­maan ken­täl­lä vähän enem­män ja saat hyvän star­tin omil­le kier­rok­sil­le­si.

ma, ti ja ke klo 18–21 tai
la–su klo 16–19 ja lisäk­si sovi­taan 3 h peli­ker­ta

aikui­set: 165 €
alle 18-vuo­ti­aat: 100 €

Ilmoittautumiset

Toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen
puh: 040 754 5106
s-pos­ti: juha.laukkanen@harjattula.fi

PGA pro Son­ja Kal­lio
puh: 040 849 6760
s-pos­ti: sonja.kallio@utu.fi

Pro Lar­ri Ver­mo­la
puh: 050 364 4050
s-pos­ti: larri.vermola@gmail.com

 

Kurssit 2018

30.7.–1.8.ma-ke18–21Son­ja
4.–5.8.la-su16–19Son­ja
6.–8.8.ma-ke18–21Lar­ri
11.–12.8.la-su16–19Lar­ri
13.–15.8.ma-ke18–21Kari
18.–19.8.la-su16–19Kari
21.–22.8.ti-ke18–21Son­ja
25.–26.8.la-su16–19Son­ja
27.–29.8.ma-ke18–21Lar­ri
1.–2.9.la-su16–19Lar­ri
Share This