Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Alkeiskurssit

Alkeiskurssit

Ter­ve­tu­loa mukaan Har­jat­tu­lan golf­val­men­ta­jien PGA-pro Son­ja Kal­lion ja Lar­ri Ver­mo­lan vetä­mil­le gol­fin alkeiskursseille!

Alkeis­kurs­sin jäl­keen sinul­la on hyvä perus­tie­to ja ‑tai­to kai­kis­ta golflyön­neis­tä. Kurs­sil­la saa­tu­jen oppien avul­la pelaat ken­täl­lä suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti. Huo­maat, että gol­fin aloit­ta­mi­nen on help­poa ja muka­vaa ren­nos­sa ilmapiirissä.

Alkeis­kurs­sit sisäl­tä­vät ope­tuk­sen, Green Car­din sekä kai­ken tar­vit­ta­van oppi­ma­te­ri­aa­lin ja välineet.

Kurs­sin voi mak­saa pai­kan pääl­lä kätei­sel­lä tai voit pyy­tää sii­tä las­kun. Kurs­si kes­to on 5–6 tun­tia riip­puen osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä (2–8 henkilöä).

Aikui­set 130 €
alle 18‑v 100 €

Ajankohdat

Kesän 2023 kurssit:
  • La 20.5. klo 9–12 + su 21.5. klo 17–20 (Son­ja) 
  • La 10.6. klo 9–12 + su 11.6. klo 17–20 (Son­ja) 
  • La 5.8. klo 9–12 + su 6.8. klo 17–20 (Son­ja)
Jos yllä ole­vat ajan­koh­dat eivät sovi sinul­le, voit ehdot­taa mui­ta ajan­koh­tia toi­sel­le val­men­ta­jal­lem­me Lar­ri Vermolalle.

Ilmoittautumiset

PGA pro Son­ja Kal­lio
puh: 040 849 6760
s‑posti: sonja.kallio@skgolf.fi

Pro Lar­ri Ver­mo­la
puh: 050 364 4050
s‑posti: larri.vermola@gmail.com

Golf Green Card