Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toiminimi on Harjattula Golf Oy ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Turun kaupungin Harjattulan kaupunginosassa sijaitsevaa n. 70 ha:n suuruista golfkenttää sekä alueella saneerattavia ja rakennutettavia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita sekä edistää golf-harrastustoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen, minkä johdosta yhtiö ei jaa osakkeenomistajille tai muille voittoa (osinkoa) eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta. Osakepääomaa alennettaessa määrä, jolla osakepääomaa alennetaan, on siirrettävä osakepääomasta vapaan oman pääoman rahastoon tai määrällä on katettava tappiota. Omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa osakkeita hankitaan tai lunastetaan osakkaiden osakeomistusten suhteessa. Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa osakkeenomistajilla on yhtäläinen oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta.

3 §

Osake tuottaa yhden pelioikeuden yhtiön golfkentällä. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

Yhtiön hallitus päättää kentän käyttöön liittyvästä peliohjesäännöstä, jota pelioikeuden haltijoiden on noudatettava.

Osakkeella ei ole pelioikeutta, ellei kaikkia osakkeeseen kohdistuvia erääntyneitä vastikkeita viivästysseuraamuksineen kuluvalta ja aikaisemmilta vuosilta ole maksettu yhtiölle.

Yhtiön hallitus päättää tarkemmin muista osakkeen tuottamista alueen käyttöön liittyvistä oikeuksista ja muista määräyksistä.

4 §

Yhtiökokous määrää golfkentän, rakennusten ja laitteiden hallinnan ja käytön sekä yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi osakkeenomistajilta perittävästä hoitovastikkeesta ja rahoitusvastikkeesta, jolla maksetaan otettujen lainojen kuoletus, korot ja muut lainoista aiheutuvat kulut. Rahoitusvastiketta peritään niiden osakkeiden osalta, joilla tällaista lainaa on, sen suhteen mukaan kuin laina osakkaiden kesken jakaantuu.

Yhtiön pitkäaikaiset lainat kohdistetaan rasittamaan yhtiön ulkona olevia osakkeita niiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Osakkeenomistajilla on oikeus hallituksen määräämällä tavalla joko kokonaan tai osaksi suorittaa osakkeita rasittava osuus yhtiön pitkäaikaisista lainoista vuosittain hallituksen päättämällä tavalla ja aikana. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset on viipymättä kokonaisuudessaan käytettävä hallituksen määräämän lainan lyhentämiseen. Osakeluetteloon on tehtävä merkintä lainaosuuksien maksamisesta.

5 §

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä, sekä yhdestä viiteen (1-5) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

6 §

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

7 §

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 §

Yhtiön Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön käyttämillä kotisivuilla sekä toimitetaan sähköpostitse osakkaan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsun toimittamisen yhtiökokoukseen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomusta vastaavat tiedot.
  • esitetään tilintarkastuskertomus.
  • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille.
  • päätetään toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen voitto ja tappio antavat aihetta.
  • päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkiosta.
  • päätetään osakkeenomistajilta perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden määrät.
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
  • valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
  • valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.

9 §

Yhtiön tilikausi on 1.12. – 30.11.

10 §

Tässä yhtiöjärjestyksessä erikseen mainitsemattomissa asioissa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä.

PRH:n vahvistus ja kirjaus kaupparekisteriin 30.6.2017.