Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 §

Yhtiön toi­mi­ni­mi on Har­jat­tu­la Golf Oy ja sen koti­paik­ka on Turun kaupunki.

2 §

Yhtiön toi­mia­la­na on omis­taa ja hal­li­ta Turun kau­pun­gin Har­jat­tu­lan kau­pun­gin­osas­sa sijait­se­vaa n. 70 ha:n suu­ruis­ta golf­kent­tää sekä alu­eel­la sanee­rat­ta­via ja raken­nu­tet­ta­via raken­nuk­sia, raken­nel­mia ja lait­tei­ta sekä edis­tää golf-harrastustoimintaa.

Yhtiön tar­koi­tuk­se­na ei ole voi­ton tuot­ta­mi­nen, min­kä joh­dos­ta yhtiö ei jaa osak­kee­no­mis­ta­jil­le tai muil­le voit­toa (osin­koa) eikä varo­ja vapaan oman pää­oman rahas­tos­ta. Osa­ke­pää­omaa alen­net­taes­sa mää­rä, jol­la osa­ke­pää­omaa alen­ne­taan, on siir­ret­tä­vä osa­ke­pää­omas­ta vapaan oman pää­oman rahas­toon tai mää­räl­lä on katet­ta­va tap­pio­ta. Omia osak­kei­ta han­kit­taes­sa ja lunas­tet­taes­sa osak­kei­ta han­ki­taan tai lunas­te­taan osak­kai­den osa­keo­mis­tus­ten suh­tees­sa. Yhtiö­tä puret­taes­sa ja rekis­te­ris­tä pois­tet­taes­sa osak­kee­no­mis­ta­jil­la on yhtä­läi­nen oikeus saa­da osak­keil­leen tule­va osuus yhtiön netto-omaisuudesta.

3 §

Osa­ke tuot­taa yhden pelioi­keu­den yhtiön golf­ken­täl­lä. Pelioi­keus on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sen käyt­tä­jä on nimet­tä­vä ja ilmoi­tet­ta­va yhtiöl­le peli­kausit­tain hal­li­tuk­sen mää­rää­mä­nä ajankohtana.

Yhtiön hal­li­tus päät­tää ken­tän käyt­töön liit­ty­väs­tä pelioh­je­sään­nös­tä, jota pelioi­keu­den hal­ti­joi­den on noudatettava.

Osak­keel­la ei ole pelioi­keut­ta, ellei kaik­kia osak­kee­seen koh­dis­tu­via erään­ty­nei­tä vas­tik­kei­ta vii­väs­tys­seu­raa­muk­si­neen kulu­val­ta ja aikai­sem­mil­ta vuo­sil­ta ole mak­set­tu yhtiölle.

Yhtiön hal­li­tus päät­tää tar­kem­min muis­ta osak­keen tuot­ta­mis­ta alu­een käyt­töön liit­ty­vis­tä oikeuk­sis­ta ja muis­ta määräyksistä.

4 §

Yhtiö­ko­kous mää­rää golf­ken­tän, raken­nus­ten ja lait­tei­den hal­lin­nan ja käy­tön sekä yhtiön toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­sek­si osak­kee­no­mis­ta­jil­ta perit­tä­väs­tä hoi­to­vas­tik­kees­ta ja rahoi­tus­vas­tik­kees­ta, jol­la mak­se­taan otet­tu­jen lai­no­jen kuo­le­tus, korot ja muut lai­nois­ta aiheu­tu­vat kulut. Rahoi­tus­vas­ti­ket­ta peri­tään nii­den osak­kei­den osal­ta, joil­la täl­lais­ta lai­naa on, sen suh­teen mukaan kuin lai­na osak­kai­den kes­ken jakaantuu.

Yhtiön pit­kä­ai­kai­set lai­nat koh­dis­te­taan rasit­ta­maan yhtiön ulko­na ole­via osak­kei­ta nii­den luku­mää­rän mukai­ses­sa suh­tees­sa. Osak­kee­no­mis­ta­jil­la on oikeus hal­li­tuk­sen mää­rää­mäl­lä taval­la joko koko­naan tai osak­si suo­rit­taa osak­kei­ta rasit­ta­va osuus yhtiön pit­kä­ai­kai­sis­ta lai­nois­ta vuo­sit­tain hal­li­tuk­sen päät­tä­mäl­lä taval­la ja aika­na. Osak­kee­no­mis­ta­jil­ta vas­taa­no­te­tut lai­nao­suus­suo­ri­tuk­set on vii­py­mät­tä koko­nai­suu­des­saan käy­tet­tä­vä hal­li­tuk­sen mää­rää­män lai­nan lyhen­tä­mi­seen. Osa­ke­luet­te­loon on teh­tä­vä mer­kin­tä lai­nao­suuk­sien maksamisesta.

5 §

Yhtiöl­lä on hal­li­tus, johon kuu­luu kol­mes­ta yhdek­sään (3–9) jäsen­tä, sekä yhdes­tä vii­teen (1–5) vara­jä­sen­tä. Hal­li­tuk­sen jäsen­ten toi­mi­kausi päät­tyy vaa­lia ensik­si seu­raa­van var­si­nai­sen yhtiö­ko­kouk­sen päät­tyes­sä. Hal­li­tus valit­see kes­kuu­des­taan puheen­joh­ta­jan ja vara­pu­heen­joh­ta­jan. Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, kun enem­män kuin puo­let jäse­nis­tä on saapuvilla.

6 §

Yhtiöl­lä voi olla toi­mi­tus­joh­ta­ja, jon­ka hal­li­tus nimittää.

7 §

Yhtiö­tä edus­ta­vat pait­si hal­li­tus, myös hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja sekä toi­mi­tus­joh­ta­ja kum­pi­kin yksin. Lisäk­si hal­li­tus voi antaa nime­tyl­le hen­ki­löl­le oikeu­den yhtiön edustamiseen.

8 §

Yhtiön Var­si­nai­nen yhtiö­ko­kous pide­tään vuo­sit­tain tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä. Kut­su yhtiö­ko­kouk­seen ilmoi­te­taan yhtiön käyt­tä­mil­lä koti­si­vuil­la sekä toi­mi­te­taan säh­kö­pos­tit­se osak­kaan yhtiöl­le ilmoit­ta­maan osoit­tee­seen. Kokous­kut­sun toi­mit­ta­mi­sen yhtiö­ko­kouk­seen tulee tapah­tua aikai­sin­taan kak­si (2) kuu­kaut­ta ja vii­meis­tään yhtä (1) viik­koa ennen kokousta.

Var­si­nai­ses­sa yhtiö­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  • esi­te­tään tilin­pää­tös joka käsit­tää tulos­las­kel­man, taseen ja toi­min­ta­ker­to­mus­ta vas­taa­vat tiedot.
  • esi­te­tään tilintarkastuskertomus.
  • pää­te­tään tulos­las­kel­man ja taseen vahvistamisesta.
  • pää­te­tään vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sen jäse­nil­le sekä muil­le tilivelvollisille.
  • pää­te­tään toi­men­pi­teis­tä joi­hin vah­vis­te­tun taseen mukai­nen voit­to ja tap­pio anta­vat aihetta.
  • pää­te­tään hal­li­tuk­sen jäsen­ten sekä tilin­tar­kas­ta­jien ja vara­ti­lin­tar­kas­ta­jien palkkiosta.
  • pää­te­tään osak­kee­no­mis­ta­jil­ta perit­tä­vien hoi­to- ja rahoi­tus­vas­tik­kei­den määrät.
  • pää­te­tään hal­li­tuk­sen jäsen­ten lukumäärästä.
  • vali­taan hal­li­tuk­sen jäse­net sekä varajäsenet.
  • vali­taan tilin­tar­kas­ta­ja sekä varatilintarkastaja.

9 §

Yhtiön tili­kausi on 1.12. – 30.11.

10 §

Täs­sä yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä erik­seen mai­nit­se­mat­to­mis­sa asiois­sa nou­da­te­taan osa­keyh­tiö­lain säännöksiä.

PRH:n vah­vis­tus ja kir­jaus kaup­pa­re­kis­te­riin 30.6.2017.