Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Vi[h]reä Harjattula — Parasta vapaa-aikaa yhdessä

Vi[h]reä Harjattula — Parasta vapaa-aikaa yhdessä

12.3.2018

Maininki Liite Vihrea Harjattula 2018 Banner

Perheitä ja ystäviä yhdistävä harrastus

Suo­men Golflii­ton 2020-stra­te­gias­sa tode­taan seu­raa­vaa – ”Golf on poik­keuk­sel­li­sen laa­jas­ti eri-ikäi­siä ja tasoi­sia har­ras­ta­jia puhut­te­le­va laji, joka mah­dol­lis­taa yhdes­sä liik­ku­mi­sen hoi­de­tus­sa luon­to­ym­pä­ris­tös­sä kol­men, jopa nel­jän suku­pol­ven kes­ken. Lisäk­si golf on myös maa­il­man kil­pail­luim­pia urhei­lu­la­je­ja. Golf poik­ke­aa lähes kai­kis­ta muis­ta lajeis­ta Suo­mes­sa sii­nä, että maas­sam­me ole­vat yli 150 kent­tää ja nii­den yllä­pi­to ovat käy­tän­nös­sä koko­naan har­ras­ta­jien itsen­sä kus­tan­ta­mia.” Tämä pitää täy­del­li­ses­ti paikkansa.

Vuo­des­ta 1989 toi­mi­nut Har­jat­tu­la Golf ei tee täs­sä poik­keus­ta. Kai­ken edel­lä mai­ni­tun lisäk­si haluam­me pai­kal­li­ses­ti olla raken­ta­mas­sa Turun ete­lä­puo­lis­ten saar­ten Hir­ven­sa­lon, Sata­van ja Kaks­ker­ran asuk­kail­le pelaa­ja­pol­kua, tämän usko­mat­to­man hie­non lajin pariin. Kuten Päi­vi Lin­ne­la-Aniszews­ki Hir­ven­sa­lon Gol­fis­ta tote­aa, syn­ny­te­tään kah­den pai­kal­li­sen toi­mi­jan yhteis­työl­lä uusia vaih­toeh­to­ja ja mah­dol­li­suuk­sia gol­fin harrastamiselle.

Mata­lan aloi­tus­kyn­nyk­sen star­tis­ta on lyhyt mat­ka lajin vaka­vaan, jopa into­hi­moi­seen­kin har­ras­ta­mi­seen ja sii­hen on nyt entis­tä­kin parem­mat mah­dol­li­suu­det tar­jol­la. Gol­fo­pet­ta­jam­me Kari, Lar­ri ja Son­ja suk­ku­loi­vat molem­pien kent­tien välil­lä, tuo­den ammat­ti­tai­ton­sa kaik­kien ”saa­re­lais­ten”
ulottuville.

Golf on jal­kau­tu­mas­sa vah­vas­ti myös kou­lu­maa­il­maan. Hir­ven­sa­lon kou­lut ovat jo tutus­tu­neet uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­seen ja ”las­ten näköi­seen” Drai­via kou­luun ‑lajioh­jel­maan. Haluam­me olla muka­na kehit­tä­mäs­sä kou­lu­yh­teis­työ­tä sekä kan­nus­ta­mas­sa lap­sia ja nuo­ria esi­mer­kik­si ker­ho­toi­min­nan kaut­ta hyvän har­ras­tuk­sen pariin. Haluan myös muis­tut­taa kesä­kuun alus­sa Har­jat­tu­las­sa jär­jes­tet­tä­vis­tä las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­reis­tä. Sii­tä hyvä alkusy­säys vaik­ka­pa koko per­het­tä yhdis­tä­vän har­ras­tuk­sen aloittamiselle.

Golf on paras­ta vapaa-aikaa yhdes­sä per­heen, ystä­vien, kave­rei­den, kou­lu­ka­ve­rien, mut­ta myös uusien tut­ta­vuuk­sien kes­ken. Golf on suvait­se­vai­suut­ta ja koh­taa­mi­sia eri­lais­ten ihmis­ten välil­lä kaik­kia yhdis­tä­vil­lä yhtei­sil­lä peli­sään­nöil­lä. Tähän kun lisä­tään vie­lä ulkoi­lun ja luon­nos­sa liik­ku­mi­sen muka­naan tuo­mat ter­veys­vai­ku­tuk­set, on meil­lä hie­no paket­ti kasas­sa. Oli­si­ko tule­va­na kesä­nä sinun vuo­ro­si aloit­taa elä­män­mit­tai­nen per­hei­tä ja ystä­viä yhdis­tä­vä harrastus.

Tervetuloa kokeilemaan!

Juha Lauk­ka­nen
toiminnanjohtaja
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club


Saarten pelaajapolku vie kahteen suuntaan

Kaks­ker­ras­sa toi­mi­va Har­jat­tu­la Golf sekä Hir­ven­sa­los­sa las­ket­te­lu­rin­teen kupees­sa sijait­se­va Hir­ven­sa­lon Golf pelaa­vat koh­ti samaa pää­mää­rää, vaik­ka­kin eri saarilta.

Tar­koi­tuk­se­na on raken­taa pelaa­ja­pol­ku, joka vie Hir­ven­sa­lo­gol­fis­ta Har­jat­tu­laan ja takaisin.
– Pelaa­ja­po­lun ydin­a­ja­tuk­se­na on tar­jo­ta saar­ten sisäl­lä golf­fa­reil­le moni­puo­li­sia ja monen tason pal­ve­lui­ta kah­des­ta eri pai­kas­ta. Vaik­ka toi­mim­me samal­la alal­la, emme kil­pai­le kes­ke­näm­me, vaan toi­mim­me rin­nak­kain, sanoo Hir­ven­sa­lon Gol­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja Päi­vi Lin­ne­la-Aniszews­ki.

Pie­nen per­hey­ri­tyk­sen aja­tuk­se­na on tar­jo­ta hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä kuusi­rei­käi­nen kent­tä, put­ti­har­joi­tusa­lue ja 20 paik­kai­nen range.
— Haluam­me tar­jo­ta mata­lan kyn­nyk­sen pelaa­mi­sel­le. Ken­täl­le pääs­täk­seen ei tar­vit­se omis­taa jäse­nyyt­tä tai green car­dia. Riit­tää että yhdel­lä poru­kas­ta se on ja hän hal­lit­see ken­täl­lä tar­vit­ta­van etiketin.

Hir­ven­sa­lon Gol­fin täh­täin on junio­ri­toi­min­nas­sa ja har­ras­tus­ta aloittavissa.
– Myös senio­rit tai kii­rei­sem­mät pelaa­jat sopi­vat meil­le mai­nios­ti. Kier­rok­sen pelaa alle tun­nis­sa ja mie­luus­ti näki­sim­me senio­ri – junio­ri­pa­re­ja pelaa­mas­sa yhdes­sä. Kent­täm­me on sijain­nil­taan pyö­rä­mat­kan pääs­sä kes­kus­tas­ta, tun­nel­mal­taan ren­to ja klu­bi­ta­lo­na pie­ni punai­nen tupa, jon­ne on help­po tul­la vaik­kei kos­tyy­mi oli­si­kaan vii­mei­sen pääl­le, toi­mi­tus­joh­ta­ja nauraa.

Vii­me kau­te­na alka­nut yhteis­työ jat­kuu aktii­vi­se­na alka­val­la kaudella.
— Ohjaam­me alkeis­kurs­si­lai­siam­me Har­jat­tu­laan Green Card ‑kokei­siin. Lisäk­si tar­joam­me Har­jat­tu­lan jäse­nil­le edul­li­sem­pia peli­pa­ket­te­ja tai mui­ta tar­jouk­sia. Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on, että pelaa­ja­pol­ku leve­nee kau­den aika­na ja Har­jat­tu­las­sa pelaa­vat löy­täi­si­vät myös meil­le ja tääl­tä isommille
ken­til­le hala­ja­vat Harjattulaan.


Naisenergiaa golfopetukseen

Olen Son­ja Kal­lio, 28-vuo­tias PGA-Trai­nee golf-opet­ta­ja. Val­mis­tun ammat­ti­val­men­ta­jak­si ja Suo­men PGA:n täys­jä­se­nek­si jou­lu­kuus­sa 2018. Alku­jaan olen kotoi­sin Hel­sin­gin Palo­hei­näs­tä. Golf­kär­pä­nen purai­si minua jo var­hain, sil­lä lap­suu­den­ko­ti­ni sijait­see aivan Palo­hei­nä Gol­fin naa­pu­ris­sa. Minul­la on vah­va taus­ta kil­pa­gol­fis­ta ja gol­fo­pet­ta­mi­nen tuli mukaan kuvioi­hin vuon­na 2013. Olen asu­nut Turus­sa vuo­des­ta 2011 ja gol­fo­pe­tus­toi­min­nan lisäk­si opis­ke­len Turun kauppakorkeakoulussa.

Olen ehti­nyt työs­ken­nel­lä gol­fo­pet­ta­ja­na niin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la kuin Turus­sa. Ope­tusa­lam­me on hyvin mies­val­tai­nen, sil­lä me nai­so­pet­ta­jat edus­tam­me alle kym­men­tä pro­sent­tia koko ammat­ti­kun­nas­tam­me. Nai­so­pet­ta­jil­le on kui­ten­kin sel­ke­ää tilaus­ta. Olen­kin havain­nut, että eten­kin nais­jä­se­net arvos­ta­vat sitä, jos omas­sa koti­seu­ras­sa on saa­ta­vil­la myös nai­so­pet­ta­ja. Suh­tau­dun omaan val­men­ta­jau­raa­ni suu­rel­la into­hi­mol­la ja haluan­kin kehit­tyä vuo­sien saa­tos­sa mah­dol­li­sim­man hyväk­si ja moni­puo­li­sek­si golfvalmentajaksi.

On aivan mah­ta­vaa, että voin tuo­da oman lisä­ni Har­jat­tu­la Gol­fin ja saar­ten ope­tus­toi­min­taan. Yhdes­sä Karin ja Lar­rin kans­sa tulem­me muo­dos­ta­maan entis­tä vah­vem­man ope­tus­tea­min Turun ete­lä­puo­li­sil­le saa­ril­le ja voim­me luo­da ”Saar­ten” pelaa­ja­pol­kua tämän hie­non lajin saloihin.

Minut tavoit­taa Karin ja Lar­rin ohel­la niin Har­jat­tu­la Gol­fis­ta, kuin Hir­ven­sa­lon­kin Gol­fis­ta. Toi­vo­taan aurin­kois­ta kesää ja uusia muka­via tapaa­mi­sia golfin
parissa.

Tule mukaan oppi­maan uutta!
Sonja


Jukka Poika ja golf

Kaks­ker­taan vuon­na 2016 muut­ta­nut Juk­ka ”Juk­ka Poi­ka” Rousu aikoo pala­ta kesäl­lä jäl­leen Har­jat­tu­laan.  Gol­fia ei voi vie­lä mie­hen har­ras­tuk­siin lukea, mut­ta kiin­nos­tus lajiin on jo herännyt.

Emma-pal­kit­tu, kul­taa ja pla­ti­naa myy­nyt reg­gaear­tis­ti, Juk­ka Poi­ka tus­kin on monel­ta jää­nyt kuu­le­mat­ta. Vii­meis­tään esiin­ty­mi­nen vuo­den 2013 Vain Elä­mää ‑tele­vi­sio­sar­jas­sa nos­ti 2000-luvun alus­ta asti musiik­kia pää­toi­mi­ses­ti teh­neen mie­hen kai­ken kan­san tietoisuuteen.

Golf­har­ras­tus ei ole kii­rei­sel­le muusi­kol­le vie­lä into­hi­mo. Kiin­nos­tus lajiin on kui­ten­kin jo herännyt.
— Pää­dyim­me ken­täl­le ystä­viem­me kaut­ta. Kum­pi­kaan meis­tä, minä tai puo­li­so­ni Tei­ja, emme osan­neet aja­tel­la­kaan har­ras­ta­vam­me gol­fia. Ystä­väm­me näyt­ti­vät ensin ran­gel­la gol­fin salo­ja ja sen jäl­keen ken­täl­lä. Sitä kaut­ta se läh­ti, Rousu kertoo.

Tule­va­na kesä­nä paris­kun­nan on tar­koi­tus vie­rail­la vihe­riöl­lä useam­min­kin, mikä­li keik­ka­kii­reet eivät sot­ke suunnitelmia.
— Ei voi sanoa että mil­le­kään sään­nöl­li­sel­le ja vaka­val­le har­ras­tuk­sel­le oli­si aikaa. Gol­fis­sa on kui­ten­kin mon­ta hyvää puol­ta. Ulkoi­lu on muka­vaa ja tera­peut­tis­ta, käve­lyä saa kivas­ti ja sii­nä on vai­kea aja­tel­la muu­ta kuin pelaa­mis­ta. Samal­la saa olla poru­kal­la liik­keel­lä ja jutel­la ja höpötellä.

Kesän golf­kier­rok­sil­le Rousul­la ei ole kuin yksi suunnitelma.
—Yri­tän olla repi­mät­tä ihan niin pal­jon kuin sil­loin ensim­mäi­sil­lä ker­roil­la. Minul­la tuli pit­käk­si aikaa sel­kään joku lihas­ju­mi sii­tä hom­mas­ta. Pitää ottaa kesäl­lä peh­meäm­min, mies nauraa.


Golfkärpäsen puremia saarelaisia

Hir­ven­sa­lo­lai­set Mar­juk­ka ja Pet­te­ri Iit­ti löy­si­vät toi­sen­sa gol­fin paris­ta. Molem­mat oli­vat aktii­vi­sia golf­fa­rei­ta tahoil­laan ja pela­si­vat Har­jat­tu­las­sa kun­nes ystä­vyys syve­ni rakkaudeksi.
– Golf on sosi­aa­li­nen laji. Monil­la useat ystä­vyys­suh­teet ovat saa­neet alkun­sa golf­ken­täl­lä ja siel­tä voi jopa löy­tää elä­män­sä mie­hen,  ker­too Marjukka.
– Gol­fia pela­taan mak­si­mis­saan 4 hen­ki­lön ryh­mis­sä, ja18 reiän kier­ros kes­tää noin 4 tun­tia. Pela­tes­sa tutus­tuu uusiin ja usein hyvin­kin eri­lai­siin ihmi­siin. Har­jat­tu­la on muka­va paik­ka har­ras­taa, ja siel­lä jär­jes­te­tään pal­jon yhtei­siä tapah­tu­mia, kuten klu­bi­kil­pai­lu­ja ja pelimatkoja.
Aikaa vie­te­tään gol­fys­tä­vien kans­sa myös ken­tän ulko­puo­lel­la, tote­aa Petteri.
– Työ­kii­rei­den kes­kel­lä yhtei­sen har­ras­tuk­sen ansios­ta vie­täm­me enem­män aikaa yhdes­sä. Pelin aika­na voi jutel­la kii­reet­tö­mäs­ti vaik­ka mis­tä ja työ­huo­let­kin unoh­tu­vat. Lisäk­si tulee lii­kut­tua useam­man ker­ran vii­kos­sa luon­non­kau­niis­sa ja vaih­te­le­vas­sa ympä­ris­tös­sä. Hir­ven­sa­los­sa kun asu­taan kent­tä­kin on lähel­lä, paris­kun­ta toteaa.
– Gol­fin pelaa­mi­nen sopii kai­ke­ni­käi­sil­le ja on hyvää ter­veys­lii­kun­taa. Se tar­jo­aa haas­tei­ta ja uuden oppi­mis­ta. Tut­ki­mus­ten mukaan golf­fa­rit koke­vat itsen­sä ter­veem­mik­si kuin ikä­to­ve­rin­sa. Har­jat­tu­la Golf tar­jo­aa mie­le­käs­tä lii­kun­taa myös golf­kau­den ulko­puo­lel­la. Käym­me vii­koit­tain seu­ran jär­jes­tä­mäl­lä ryh­mä­lii­kun­ta­tun­nil­la, ker­to­vat Iitit.
– Gol­fin myö­tä ulko­maan­mat­kat ovat saa­neet uut­ta sisäl­töä ja koti­maas­sa­kin tulee ahke­ras­ti pelat­tua uusia kent­tiä, ker­too Marjukka.
– Muka­vin­ta gol­fis­sa ovat yhtei­nen teke­mi­nen, lii­kun­ta, ystä­vät ja onnis­tu­mi­sen elä­myk­set – paras­ta vapaa-aikaa yhdes­sä, totea­vat Iitit
lopuksi.


Golfariperhe Noro

asuu luon­non kes­kel­lä Hir­ven­sa­lon saa­rel­la. Per­hee­seen kuu­lu­vat äiti, isä sekä18‑, 16- ja 7‑vuotiaat pojat. Var­tis­sa per­he on autol­la rak­kaan har­ras­tuk­sen paris­sa Har­jat­tu­las­sa. Kyse­lim­me, miten he ovat ajau­tu­neet lajin pariin ja mitä se heil­le merkitsee.

Miten aloitimme golfin?

Hyvät ystä­väm­me oli­vat hou­ku­tel­leet mei­tä jo pidem­män aikaa aloit­ta­maan pelaa­mi­sen. Yhte­nä keväi­se­nä vii­kon­lop­pu­na 2010 läh­dim­me koko per­heen voi­min Har­jat­tu­laan kokei­le­maan. Vaik­ka suu­rin osa lyön­neis­tä oli todel­la onnet­to­mia, tuli kui­ten­kin aina mah­ta­va onnis­tu­mi­sen tun­ne, kun pal­lo vahin­gos­sa sai hyvän osu­man ja len­si kor­keas­sa kaa­res­sa kau­as ran­gel­le. Anton 9 v. ja Aaron 10 v. halusi­vat heti men­nä Har­jat­tu­laan las­ten golflei­ril­le. Tom­mi ilmoit­tau­tui sama­na kesä­nä green card ‑kurs­sil­le, kun golf­kuu­me kas­voi poi­kien innos­tuk­sen ja tree­nien myö­tä. Kati odot­ti tuol­loin per­heen ilta­täh­teä Aakea. Seu­raa­va­na kevää­nä Kati sai green card ‑kurs­sin äitien­päi­vä­lah­jak­si ja sii­tä pelaa­mi­nen koko per­heen voi­min alkoi.

Miksi pelaamme golfia?

Kun lap­set oli­vat pie­niä, mie­tim­me, että oli­si mah­ta­va löy­tää har­ras­tus, jota koko per­he voi­si har­ras­taa. Muu­ta­ma­na kesä­nä vuo­kra­sim­me veneen vii­kok­si tai parik­si. Kokeil­tiin oli­si­ko se kiva yhtei­nen har­ras­tus, mut­ta ilman omaa venet­tä ker­rat jäi­vät todel­la vähiin. Kävim­me las­ket­te­le­mas­sa, mut­ta mone­na tal­ve­na kausi oli lyhyt Turus­sa. Mäkeen pääs­täk­seen oli­si pitä­nyt reis­sa­ta kau­as­kin. Golf osoit­tau­tui har­ras­tuk­sek­si, jos­ta kaik­ki innos­tui­vat. Pää­sem­me yhdes­sä ken­täl­le ja jutel­ta­vaa riit­tää kier­rok­sen jäl­keen­kin. Har­vas­sa lajis­sa koko per­he voi ulkoil­la ja liik­kua yhdes­sä ja tei­ni-ikäi­set­kin suos­tu­vat mukaan. Anton ja Aaron ovat kier­tä­neet jo usei­ta vuo­sia golflii­ton kil­pai­lu­kier­tuei­ta. Yleen­sä olem­me koko per­he muka­na kisa­mat­koil­la. Har­joi­tus­kier­rok­set pela­taan poru­kal­la ja kisois­sa ollaan kan­nus­ta­mas­sa ken­tän lai­dal­la. Lomat­kin mene­vät sekä kesäl­lä että tal­vel­la yhdessä
golfaillessa.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Oman per­heen näkö­kul­mas­ta gol­fil­la on lois­ta­va tule­vai­suus. Anton ja Aaron jat­ka­vat aktii­vis­ta har­joit­te­lua sekä kisaa­mis­ta. Aake menee Har­jat­tu­lan las­ten golflei­ril­le ensi kesä­kuus­sa. Yhdes­sä aio­taan pela­ta niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Kos­ka gol­fin har­ras­ta­mi­ses­sa ei ole ala- eikä yläi­kä­ra­jaa, toi­veis­sa on jat­kaa yhdes­sä pelaa­mis­ta vuo­si­kym­me­niä. Suvun pii­ris­sä on perin­teek­si muo­dos­tu­nut kesäi­nen leik­ki­mie­li­nen kisa, jos­sa nuo­rim­mat pelaa­jat ovat olleet 7‑vuotiaita ja van­him­mat yli 70-vuo­tiai­ta. Ensi kesän kisa­päi­vä­kin on lyö­ty jo lukkoon!


Artik­ke­li on jul­kais­tu myös Mai­nin­ki-leh­den liit­tee­nä. Tar­joam­me luet­ta­vak­si myös koko liit­teen niil­le joil­le Mai­nin­ki-leh­teä ei jae­ta suo­raan kotiin.