Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Pelioikeuspooli

Pelioikeuspooli

Poolin tarkoitus

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry on jäsen­ten­sä pyyn­nös­tä jäsen­pal­ve­lu­na toteut­ta­nut ken­tän Pelioi­keus­poo­lin. Jär­jes­te­ly mah­dol­lis­taa pelioi­keuk­sien vuo­kraa­mi­sen kes­ki­te­tys­ti ja haluk­kaat pelioi­keuk­sien vuo­kraa­jat, kuten yhdis­tyk­sen van­hat ja uudet jäse­net, voi­vat hakeu­tua yhteen mark­ki­na­paik­kaan kausi­pe­lioi­keu­den hank­ki­mi­sek­si. Jär­jes­te­ly on vapaa­eh­toi­nen. Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry suo­sit­te­lee Pelioi­keus­poo­liin osal­lis­tu­mis­ta niil­le osak­kail­le joil­la on osa­ke­koh­tai­sia pelioi­keuk­sia vapaas­ti vuo­krat­ta­vis­sa, esim. yhdis­tyk­sen jäsen­ten käyt­töön. Poo­lis­ta ker­ty­neet vuo­kra­tu­lot jae­taan tasan Poo­liin osal­lis­tu­nei­den pelioi­keuk­sien kes­ken. Poo­lia hal­lin­noi Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.

Poolin säännöt

1 §

Osa­kas voi luo­vut­taa osak­keen­sa tuot­ta­man pelioi­keu­den, kui­ten­kin mak­si­mis­saan kak­si (2 kpl) kap­pa­let­ta / osa­kas, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n hal­lin­taan pelioi­keu­den vuo­kraa­mi­sek­si kol­man­nel­le pelioi­keu­den luo­vut­ta­nei­den yhtei­seen lukuun (jäl­jem­pä­nä ”Poo­li”) teke­mäl­lä Poo­lin hal­lin­noin­ti­so­pi­muk­sen Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n kanssa.

2 §

Poo­li muo­dos­tuu vuo­sit­tain kul­loin­kin hal­lin­noin­ti­so­pi­muk­sen teh­neis­tä osakkeista.

3 §

Osa­kas voi luo­vut­taa pelioi­keu­ten­sa Poo­lin käyt­töön vii­meis­tään 1.5. men­nes­sä kul­loin­kin kulu­vaa vuot­ta mak­set­tu­aan yhtiö­vas­tik­keen sekä kaik­ki muut osak­kee­seen koh­dis­tu­vat erään­ty­neet mak­sut kysei­sel­tä ja aikai­sem­mil­ta tilikausilta.

4 §

Poo­liin luo­vu­tet­tua pelioi­keut­ta ei voi käyt­tää muul­la tavoin peli­kau­den aika­na, eikä pelioi­keu­den käyt­tö­ta­paa voi muut­taa kes­ken peli­kau­den. Osa­kas ei myös­kään voi itse vuo­kra­ta ker­taal­leen Poo­liin luo­vu­tet­tua pelioikeutta.

Pelioikeuden vuokraaminen ja tuottojen jakamien

5 §

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry voi vuo­kra­ta pelioi­keu­den kol­man­nel­le nimet­ty­nä pelioi­keu­te­na tai peli­kort­ti­na Har­jat­tu­la Golf Oy:n hal­li­tuk­sen kul­loin­kin suo­sit­ta­maan hin­taan. Hin­taa mää­ri­tel­täes­sä huo­mioi­daan jäl­jel­lä ole­van peli­kau­den pituus ja vuo­kraa­mat­ta ole­vien pelioi­keuk­sien määrä.

6 §

Kau­den aika­na ker­ty­neet pelioi­keuk­sien vuo­kra­tuo­tot mak­se­taan Poo­liin osal­lis­tu­neil­le osak­kail­le Poo­liin luo­vu­tet­tu­jen pelioi­keuk­sien suh­tees­sa vähen­net­ty­nä hallinnointipalkkiolla.

7 §

Poo­lin tuot­to mak­se­taan osak­kaan ilmoit­ta­mal­le pank­ki­ti­lil­le kau­den pää­tyt­tyä, kui­ten­kin vii­meis­tään 30.11. kul­loin­kin kulu­vaa vuotta.

Pelioikeuspoolin hallinnointi ja päätöksenteko

8 §

Poo­lia hal­lin­noi Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry, Har­jat­tu­lan­tie 84, 20900 Tur­ku. Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja tai hänen val­tuut­ta­man­sa hen­ki­lö vas­taa vuo­kra­poo­liin liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiois­ta ja orga­ni­soi sen toi­min­nan par­haak­si kat­so­mal­laan tavalla.

9 §

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry säi­lyt­tää vuo­kra­tuis­ta pelioi­keuk­sis­ta ker­ty­viä tuot­to­ja ja pitää tuo­tois­ta kir­jaa peli­kau­den aika­na. Toi­min­nan­joh­ta­ja rapor­toi Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n hal­li­tuk­sel­le sekä Poo­liin osal­lis­tu­neil­le tar­vit­taes­sa, kui­ten­kin vähin­tään kau­den päät­ty­mi­sen jälkeen.

10 §

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club veloit­taa hal­lin­noin­ti­palk­kio­na 5 % Poo­liin ker­ty­neis­tä tuotoista.

11 §

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n hal­li­tuk­sel­la on oikeus päät­tää osa­kas­ta sito­vas­ti kai­kis­ta Poo­lin toi­min­taan liit­ty­vis­tä asiois­ta, jois­ta ei ole nimen­omai­ses­ti mää­rät­ty näis­sä säännöissä.