Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Pelioikeus

Pelioikeus

Pelioikeuden ilmoittaminen

Osak­kee­no­mis­ta­jat (ei yri­tyk­set ja yhtei­söt) voi­vat teh­dä pelioi­keus­il­moi­tuk­sen kir­jau­tu­mal­la omil­la tun­nuk­sil­laan Nex­Golf-jär­jes­tel­mään https://hgcc.nexgolf.fi/. Osa­kas voi nime­tä jär­jes­tel­män kaut­ta joko itsen­sä tai jon­kun toi­sen HGCC:n jäse­nen osak­keen­sa pelioi­keu­den käyt­tä­jäk­si.
Säh­köi­nen ilmoi­tus ei ole mah­dol­lis­ta, jos nimeät pelioi­keu­den toi­sen seu­ran, kuin HGCC:n jäse­nel­le tai haluat käyt­tää pelioi­keut­ta­si 20 ‑kier­rok­sen peli­kort­ti­na. Pelioi­keus­il­moi­tus tulee täl­löin teh­dä perin­tei­sel­lä lomak­keel­la (link­ki sivun ala­lai­das­sa) tai ilmoit­taa säh­kö­pos­til­la, (juha.laukkanen@harjattulagolf.fi) kun kaik­ki lomak­kees­sa pyy­de­tyt tie­dot ilmoitetaan.

Kun teet säh­köi­sen ilmoi­tuk­sen, toi­mi näin:
1. Kir­jau­du Nex­Gol­fiin (http://hgcc.nexgolf.fi/) omil­la tun­nuk­sil­la­si (jos olet unoh­ta­nut jäsen/asiakasnumeroasi, voit tar­kis­taa sen saa­mas­ta­si vas­ti­ke­las­kus­ta).
2. Kun olet kir­jau­tu­nut sisään, valit­se koh­ta ”Omat osak­keet”
3, Klik­kaa osa­ke­nu­me­roa (har­maal­la teks­til­lä)
a. Jos käy­tät itse pelioi­keu­te­si, klik­kaa ”LISÄÄ ITSELLE”.
b. Jos vuo­kraat pelioi­keu­te­si jol­le­kin toi­sel­le HGCC:n jäse­nel­le, haet hänet joko jäsen­nu­me­rol­la, etu­ni­mel­lä tai suku­ni­mel­lä. Valit­se oikea hen­ki­lö esiin tule­vas­ta lis­tas­ta ja klik­kaa ”LISÄÄ”.
4. Pelioikeus/ ‑oikeu­det tule­vat näin käyt­töön ja mui­ta toi­men­pi­tei­tä ei tarvita.

Lomakkeet