Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Peliohjesääntö

Peliohjesääntö

Har­jat­tu­la Golf Oy:n yhtiö­jär­jes­tyk­sen mukaan tämän pelioh­je­sään­nön hyväk­syy yhtiön hallitus.

Pelioikeus ja pelikortti

Yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä sää­de­tään, että jokai­nen yhtiön osa­ke tuot­taa yhden pelioi­keu­den. Pelioi­keus on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sen käyt­tä­jä on nimet­tä­vä ja ilmoi­tet­ta­va yhtiöl­le tili­kausit­tain hal­li­tuk­sen mää­rää­mä­nä ajan­koh­ta­na. Pelioi­keu­den hal­ti­ja voi halu­tes­saan vaih­taa pelioi­keu­ten­sa 20 ker­ran peli­kort­tiin, jon­ka käyt­tä­jä on nimet­tä­vä ja ilmoi­tet­ta­va yhtiöl­le tilikausittain.

Pelioi­keus oikeut­taa pelaa­mi­seen yhtiön omis­ta­mal­la ken­täl­lä täs­sä pelioh­je­sään­nös­sä mai­ni­tuin ehdoin. Pelioi­keus on voi­mas­sa, kun kaik­ki osak­kee­seen koh­dis­tu­vat erään­ty­neet vas­ti­ke­mak­sut vii­väs­tys­seu­raa­muk­si­neen kulu­val­ta ja aikai­sem­mil­ta vuo­sil­ta on mak­set­tu yhtiöl­le kokonaisuudessaan.

Jos osak­kee­no­mis­ta­ja ei käy­tä pelioi­keut­taan, hän voi luo­vut­taa pelioi­keu­ten­sa toi­sel­le hen­ki­löl­le täs­sä pelioh­je­sään­nös­sä mai­ni­tuin ehdoin. Täs­tä luo­vu­tuk­ses­ta on osak­kee­no­mis­ta­jan ilmoi­tet­ta­va yhtiöl­le pelioi­keu­den­ni­meä­mis­kaa­vak­keel­la kir­jal­li­ses­ti. Pelioi­keu­den nimeä­mi­sen voi teh­dä myös säh­köi­ses­ti, kun nimeä­jä on yksi­tyis­hen­ki­lö ja pelioi­keus luo­vu­te­taan toi­sel­le Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäsenelle.

Jos osak­keen omis­taa juri­di­nen hen­ki­lö (yri­tys tai yhtei­sö) voi­daan peli­kort­ti nime­tä mak­si­mis­saan kol­mel­le (3) hen­ki­löl­le gol­fyh­tiön hal­li­tuk­sen har­kin­nan mukai­ses­ti. Tämä kos­kee myös taval­li­sen hen­ki­lö­osak­kaan samas­sa talou­des­sa asu­via per­heen­jä­se­niä. Nimet­ty hen­ki­lö voi tuo­da peli­kor­til­la ker­ral­laan kor­kein­taan kol­me vie­ras­ta läh­tö­ryh­mäs­sään. Nime­tyn hen­ki­lön (peli­kor­tin hal­ti­jan) täy­tyy pela­ta samas­sa ryh­mäs­sä vie­rai­den­sa kans­sa. Peli­kor­tin peli­ker­ta oikeut­taa yhden hen­ki­lön yhteen peli­kier­rok­seen. Hal­li­tus voi myös päät­tää, että kus­ta­kin peli­kort­tiin vaih­de­tus­ta pelioi­keu­des­ta mak­se­taan eril­li­nen vuo­tui­nen maksu.

Nimet­ty pelioi­keus kos­kee ko. hen­ki­löä koko tili­kau­den ajan eikä sitä voi luo­vut­taa eteen­päin. Osak­keen siir­tyes­sä uudel­le omis­ta­jal­le pelioi­keus voi­daan kui­ten­kin vaih­taa, mikä­li kaup­pa­kir­jas­sa on osa­puol­ten kes­ken näin sovittu.

Hal­li­tus voi val­tuut­taa toi­mi­tus­joh­ta­jan sol­mi­maan yri­tys­koh­tai­sia eril­li­siä yhteis­työ­so­pi­muk­sia, jois­sa voi­daan sopia edel­lä poik­kea­vis­ta peli­kor­tin käyt­töön liit­ty­vis­tä oikeuk­sis­ta ja tai rajoi­tuk­sis­ta. Peli­kort­ti on voi­mas­sa sen tili­kau­den jona se on annet­tu ja jon­ka jäl­keen se raukeaa.

Junioripelioikeus

Har­jat­tu­la Golf Oy luo­vut­taa kes­ki­näi­sel­lä sopi­muk­sel­la Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:lle oikeu­den jakaa vuo­sit­tain kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vaa junio­ri­jä­sen­mak­sua vas­taan enin­tään 200 junio­ri­jä­se­nen pelioi­keut­ta. Junio­rei­ta ovat kul­loin­kin kulu­van toi­min­ta­kau­den aika­na 21 vuot­ta täyt­tä­neet tai sitä nuo­rem­mat Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäsenet.

Junio­rit saa­vat pelioi­keu­ten­sa seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:
1. osak­kai­den lap­set ja las­ten­lap­set, joil­la on ollut junio­ri­pe­lioi­keus edel­li­sel­lä kau­del­la.
2. osak­kai­den lap­set ja las­ten­lap­set, joil­le on uusi­na jäse­ni­nä haet­tu junio­ri­pe­lioi­keut­ta.
3. muut junio­rit, joil­la on ollut junio­ri­pe­lioi­keus edel­li­se­nä vuon­na.
4. pelioi­keu­den hal­tioi­den lapset

Mikä­li jäl­jel­le jää vapai­ta junio­ri­pe­lioi­keuk­sia, voi­daan nii­tä antaa myös muil­le junio­reil­le, jot­ka ovat hake­neet junio­ri­pe­lioi­keut­ta. Nämä pelioi­keu­det myön­ne­tään hakujärjestyksessä.

Pelaaminen Harjattula Golf Oy:n omistamalla kentällä

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kaat, pelioi­keu­den hal­ti­jat ja vie­ras­pe­laa­jat voi­vat pela­ta yhtiön
omis­ta­mal­la ken­täl­lä seu­raa­vin oikeuk­sin ja/tai rajoituksin:

Osak­kee­no­mis­ta­jat
a. ajan­va­rausoi­keus nel­jä­tois­ta (14) vuo­ro­kaut­ta ennen läh­tö­ai­kaa itsel­leen ja mak­si­mis­saan kol­mel­le muul­le pelaa­jal­le omas­sa läh­tö­ryh­mäs­sään.
b. net­tia­jan­va­raus omil­la tun­nuk­sil­la tai puhe­lin­va­raus
c. oikeus tuo­da mak­si­mis­saan kol­me (3) vie­ras­pe­laa­jaa (osak­kaan vie­ras) omas­sa
läh­tö­ryh­mäs­sään 45 € Green­fee-hin­taan (myös vii­kon­lop­pui­sin). Vie­ras­pe­laa­jan tasoi­tus­ra­ja osak­kaan seu­ras­sa on hcp 54.
1b. Yri­tys-/ yhtei­sö­omis­ta­jat
d. Yri­tys- ja yhtei­sö­omis­ta­jat voi­vat nime­tä yhden yhteys­hen­ki­lön, joka saa koh­dan 1.
etuu­den, kun hänel­le on nimet­ty yri­tyk­sen tai yhtei­sön omis­ta­man osak­keen
pelioi­keus tai pelikortti.

Pelioi­keu­den tai peli­kor­tin hal­ti­jat sekä junio­ri­pe­lioi­keu­den hal­ti­jat, jot­ka ovat Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäse­niä (ei kos­ke Vuo­si­jä­se­niä)
a. ajan­va­rausoi­keus vii­si (5) vuo­ro­kaut­ta ennen läh­tö­ai­kaa itsel­leen ja mak­si­mis­saan
kol­mel­le muul­le (Vie­ras­pe­laa­jien tasoi­tus­ra­ja on hcp 36).
b. net­tia­jan­va­raus omil­la tunnuksilla.

Vuo­si­jä­se­net, vie­ras­pe­laa­jat, joil­la on vuo­kra­pe­lioi­keus tai vuo­kra­pe­lioi­keus vaih­det­tu­na peli­kort­tiin sekä vie­ras­pe­laa­jat, jot­ka pelaa­vat green fee:llä.
a. ajan­va­raus kak­si (2) vuo­ro­kaut­ta ennen läh­töä
b. Vuo­si­jä­sen­ten net­tia­jan­va­rausoi­keus on kak­si (2) vuo­ro­kaut­ta ennen läh­tö­ai­kaa. Vie­ras­pe­laa­jien net­ti­va­raa­mi­nen on mah­dol­lis­ta green fee etu­kä­teen mak­sa­mal­la osoit­tees­sa www.nexgolf.fi/hgcc
c. Vie­ras­pe­laa­ja joka on toi­sen ken­tän osa­kas, kier­ros­hin­ta 45 €.

Kaik­ki edel­lä mai­nit­tu­jen ajan­va­rausai­ko­jen ulko­puo­lel­la teh­tä­vät varauk­set tapah­tu­vat vain toi­mi­tus­joh­ta­jan luval­la. Hal­li­tus voi lisäk­si val­tuut­taa toi­mi­tus­joh­ta­jan sol­mi­maan yri­tys­koh­tai­sia eril­li­siä yhteis­työ­so­pi­muk­sia, jois­sa voi­daan sopia edel­lä poik­kea­vis­ta ajan­va­rausoi­keuk­sis­ta ja tai ‑rajoi­tuk­sis­ta.