Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasedut

Osakasedut

Noin 5 hyvää syytä OLLA OSAKKAANA Harjattulassa

Osak­kai­den omis­ta­ma kent­tä omal­la 70 ha maa­poh­jal­la antaa kent­täyh­tiöl­le vah­vat edel­ly­tyk­set kehit­tää ja paran­taa kenttää.

Kent­täyh­tiön talous on hyväs­sä kun­nos­sa ja tase on vah­va.

Ken­tän kehit­tä­mi­ses­tä on laa­dit­tu 5‑vuotissuunnitelma, jol­la var­mis­tam­me ken­tän jat­ku­van laa­dun para­ne­mi­sen ja tar­vit­ta­vat kor­vausin­ves­toin­nit. Suun­ni­tel­mal­li­sen työn ansios­ta kent­tä on ollut vii­me peli­kausi­na erin­omai­ses­sa kunnossa.

Olem­me muka­na alu­een mui­den osa­ke­kent­tien kans­sa yhteis­työs­sä. Osak­kail­la on mah­dol­li­suus edul­li­seen pelaa­mi­seen 12 yhteistyökentällä.

Kaik­ki vas­tik­keen­sa erä­päi­vä­nä mak­sa­neet naut­ti­vat Free ran­ge ‑oikeu­des­ta koko peli­kau­den ajan.

Osak­kail­la on peliai­ko­jen varausoi­keus 14 vuo­ro­kaut­ta etu­kä­teen.

Mikä­li haluat vuo­kra­ta osak­kee­si pelioi­keu­den, osak­kai­den Pelioi­keus­poo­lin kaut­ta voit jät­tää vuo­kraa­mi­sen kent­täyh­tiön huo­lek­si. Lue lisää tääl­tä.

Veneil­lä pelaa­maan tule­vil­le osak­kail­le on varat­tu mak­sut­to­mia lai­tu­ri­paik­ko­ja Har­jat­tu­lan sau­na­ran­nas­sa, jos­ta on help­po siir­tyä klubille.

Jos kiin­nos­tuit osak­keen hank­ki­mi­ses­ta, ota yhteys toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen, puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattulagolf.fi