Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakasedut 2020

Osakasedut 2020

Noin 5 hyvää syytä OLLA OSAKKAANA Harjattulassa

Osak­kai­den omis­ta­ma kent­tä omal­la 70 ha maa­poh­jal­la antaa kent­täyh­tiöl­le vah­vat edel­ly­tyk­set kehit­tää ja paran­taa kenttää.

Kent­täyh­tiön talous on hyväs­sä kun­nos­sa ja tase on vah­va.

Ken­tän kehit­tä­mi­ses­tä on laa­dit­tu 5‑vuotissuunnitelma, jol­la var­mis­tam­me ken­tän jat­ku­van laa­dun para­ne­mi­sen ja tar­vit­ta­vat kor­vausin­ves­toin­nit. Suun­ni­tel­mal­li­sen työn ansios­ta kent­tä on ollut vii­me peli­kausi­na erin­omai­ses­sa kunnossa.

Olem­me muka­na alu­een mui­den osa­ke­kent­tien kans­sa yhteis­työs­sä. Osak­kail­la on mah­dol­li­suus edul­li­seen pelaa­mi­seen 12 yhteistyökentällä.

Kaik­ki vas­tik­keen­sa erä­päi­vä­nä mak­sa­neet naut­ti­vat Free ran­ge ‑oikeu­des­ta koko peli­kau­den ajan.

Osak­kail­la on peliai­ko­jen varausoi­keus 10 vuo­ro­kaut­ta etu­kä­teen.

Mikä­li haluat vuo­kra­ta osak­kee­si pelioi­keu­den, osak­kai­den Pelioi­keus­poo­lin kaut­ta voit jät­tää vuo­kraa­mi­sen kent­täyh­tiön huo­lek­si. Lue lisää tääl­tä.

Veneil­lä pelaa­maan tule­vil­le osak­kail­le on varat­tu mak­sut­to­mia lai­tu­ri­paik­ko­ja Har­jat­tu­lan sau­na­ran­nas­sa, jos­ta on help­po siir­tyä klubille.

Jos kiin­nos­tuit osak­keen hank­ki­mi­ses­ta, ota yhteys toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­seen, puh. 040 754 5106 tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Edut 2020

 • Eri­koi­se­tu­pa­ket­ti osak­kail­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2020 yhtiö­vas­tik­keen­sa erä­päi­vään 20.2.2020 mennessä: 
  • Free Ran­ge koko peli­kau­den 2020
  • 1 x koko läh­tö­ryh­mä kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä osak­kaan vie­raa­na veloi­tuk­set­ta (max. 3 vierasta)
  • 1 x Klu­bi­ham­pu­ri­lai­nen veloi­tuk­set­ta Har­jat­tu­lan golfklubilla
 • Lou­nais- ja Län­si­ran­ni­kon etu­kort­ti osak­kail­le jot­ka pelaa­vat oman osak­keen­sa itsel­le nime­tyl­lä pelioi­keu­del­la. 2 kierrosta/kausi/ kent­tä, hin­taan 30 €/kierros (kort­ti on henkilökohtainen). 
  • Ken­tät: Alas­ta­ro Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf Club, Aurin­ko Golf, Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kan­kais­ten Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Meri-Tei­jo Golf, Nak­ki­la Golf, Rau­ma Golf, Salo Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Wiu­ri­la Golf & Count­ry Club sekä Yyte­ri Golf.
 • HGCC ry:n kil­pai­lu­mak­su osak­kaal­le 15 € (nor­maa­li kil­pai­lu­mak­su 20 €)
 • Gol­fau­ton vuo­kraus 25 €/kierros
 • 30 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 30 €
 • 10 korin pal­lo­kort­ti hin­taan 15 €
 • Ajan­va­rausoi­keus 10 vrk ennen lähtöaikaa
 • Osa­kas­kil­pai­lut la 4.7.2020 ja la 12.9.2020 (mak­su­ton)

2020 vaihtopäivät alueen muille osakaskentille

Osak­kai­dem­me vaih­to­pe­li­päi­vät alu­een muil­le osa­kas­ken­til­le päi­vä­mää­ri­neen alla. Kaik­ki muka­na ole­vat ken­tät tar­joa­vat tänä vuon­na kak­si (2 kpl) 20 € hin­tais­ta kier­ros­ta Har­jat­tu­lan ken­tän osakkaille.

 • Kan­kais­ten Golf Mas­ku pe 29.5. ja pe 21.8.
 • Aurin­ko Golf Naan­ta­li ti 2.6. ja ke 26.8.
 • Arc­hi­pe­la­gia Golf Parai­nen ke 17.6. ja ti 1.9.
 • Wiu­ri­la Golf Salo ke 24.6. ja ke 12.8.
 • Salo Golf Salo ti 12.5. ja ke 15.7.
 • Alas­ta­ro Golf Loi­maa ke 1.7. ja ma 7.9.

Ajan­va­rauk­set vie­ras­ken­til­le kent­tä­koh­tais­ten ajan­va­raus­sään­tö­jen mukaan. Varaus­ta teh­des­sä kan­nat­taa mai­ni­ta pelaa­van­sa osak­kai­den vaih­to­päi­vän kier­ros­ta, sovit­tuun osakashintaan.

Osa­ka­se­tui­hin voi tul­la muu­tok­sia kau­den aika­na, joten pidäm­me oikeu­den muutoksiin!