Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golf-osakehuijauksista ensimmäinen tuomio

Golf-osakehuijauksista ensimmäinen tuomio

16.1.2018

Gol­fo­sak­kei­ta kor­vaus­ta vas­taan yli kym­me­nel­tä suo­ma­lai­sel­ta golf­ken­täl­tä hank­ki­nut Jusa Mar­ko Kaup­pi­la on tuo­mit­tu Van­taan kärä­jä­oi­keu­des­sa tör­keäs­tä velal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä vuo­den ja kah­dek­san kuu­kau­den ehdot­to­maan van­keus­ran­gais­tuk­seen. Kaup­pi­la ehti hank­kia vuo­sien 2013–2016 väli­se­nä aika­na kaik­ki­aan n. 80 kpl eri kent­tien gol­fo­sa­ket­ta. Osa­ke­kau­pat teh­tiin nimel­li­seen yhden euron hin­taan, mut­ta Kaup­pi­la otti jokai­sel­ta osak­keen myy­jäl­tä 250–300 € jär­jes­te­ly­palk­kion itsel­leen.  Van­taan kärä­jä­oi­keu­den 5.1.2018 anta­man tuo­mion mukaan, Kaup­pi­lan kat­so­taan saa­neen itsel­leen 22.275 euron edes­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta rikol­lis­ta hyö­tyä. Golf­ken­til­le toi­min­ta on aiheut­ta­nut yli 250.000 euron yhtiö­vas­ti­ke­tu­lon menetykset.

Kaup­pi­la on ollut ulos­ot­to­vel­vol­li­nen  jo hank­kies­saan ensim­mäi­sen gol­fo­sak­keen, eikä hänel­lä ole ollut mitään tulo­ja vuo­sien 2013–2016 aika­na. Hän on luon­nol­li­ses­ti jät­tä­nyt hank­ki­miin­sa osak­kei­siin liit­ty­neet vas­ti­ke­vel­voit­teen­sa täy­sin hoi­ta­mat­ta. Kaup­pi­la on toi­min­nal­laan aiheut­ta­nut vel­ko­jil­leen huo­mat­ta­vaa talou­del­lis­ta vahin­koa ja tekoa on koko­nai­suu­te­na arvos­tel­len pidet­tä­vä törkeänä.

Kaup­pi­la ehti edel­lä kuvail­lul­la taval­la ja samaa kaa­vaa nou­dat­taen, saa­da hal­tuun­sa myös 12 kpl Har­jat­tu­la Golf Oy:n osa­ket­ta. Har­jat­tu­la Golf Oy oli kol­me­tois­ta muun gol­fyh­tiön kans­sa jutun asia­no­mis­ta­ja­na ja annet­tua tuo­mio­ta voi­daan hyvin pitää ennak­ko­pää­tök­se­nä. Kun osa­ke­kaup­paa on käy­ty nega­tii­vi­sel­la kaup­pa­sum­mal­la (kor­vaus­ta vas­taan), tulee myös myy­jän ase­ma uuteen tar­kas­te­luun. Kaup­pi­lan tapaus ei ole ainoa lajis­saan joten jat­koa on luvas­sa. Har­jat­tu­la Golf Oy kehot­taa gol­fo­sak­keen­sa myyn­tiä nega­tii­vi­sel­la kaup­pa­sum­mal­la har­kit­se­vaa varo­vai­suu­teen. Osta­jan tai kau­pan välit­tä­jä­ta­hon taus­tat kan­nat­taa sel­vit­tää tar­koin. Alan tun­ne­tuim­mat epä­mää­räi­set toi­mi­jat ovat hyvin yhtiöm­me tie­dos­sa joten voim­me olla asias­sa osak­kail­lem­me avuksi.

Har­jat­tu­la Golf Oy