Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

2018 yhtiökokouksen päätöksiä

2018 yhtiökokouksen päätöksiä

1.2.2018

Har­jat­tu­la Golf Oy:n 24.1.2018 pidet­ty yhtiö­ko­kous päät­ti hyväk­syä yksi­mie­li­ses­ti kaik­ki kokouk­sen esi­tys­lis­tas­sa olleet asiat. Kokous vah­vis­ti 2017 tilin­pää­tök­sen ja myön­si vas­tuu­va­pau­den tili­vel­vol­li­sil­le. Hal­li­tuk­sen ehdo­tuk­set 2018 yhtiö­vas­ti­ke­mak­suis­ta sekä hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mi­ses­ta 18 kk ajak­si ker­ral­laan, ottaa lah­joi­tuk­se­na vas­taan yhtiön omia velat­to­mia osak­kei­ta kuo­lin­pe­sil­tä, sai­vat molem­mat yksi­mie­li­sen päätöksen.

Yhtiön hal­li­tuk­seen vuo­del­la 2018 valit­tiin seu­raa­vat var­si­nai­set jäse­net: Kale­vi Kur­ki­jär­vi, May-Len Grön­berg, Kari kaup­pi­la, Eija Laak­so, Alt­ti Raa­li, Mar­ko Rii­on­hei­mo sekä Han­nu J. Vii­ta­nen. Vara­jä­se­nek­si valit­tiin Hen­ri Säilä.

Vuo­den 2018 osa­ke­koh­tai­set yhtiö­vas­tik­keet las­ku­te­taan nyt hel­mi­kuus­sa ja las­ku­jen erä­päi­väk­si tulee 19.2.2018. Mak­sa­mal­la yhtiö­vas­tik­keen erä­päi­vään men­nes­sä, osa­kas lunas­taa itsel­leen hen­ki­lö­koh­tai­sen eri­koi­se­tu­pa­ke­tin, joka tänä vuon­na sisäl­tää seu­raa­vaa: Free Ran­ge koko kau­den 2018, 1 x koko läh­tö­ryh­mä arki­päi­vän läh­döl­lä (ma-pe) osak­kaan vie­raa­na veloi­tuk­set­ta (max 3 vie­ras­ta), 1 x klu­bi­ham­pu­ri­lai­nen veloi­tuk­set­ta Har­jat­tu­lan golfklu­bin ravin­to­las­sa sekä mah­dol­li­suus hank­kia hen­ki­lö­koh­tai­nen 10-kort­ti Kul­ta­ran­ta Gol­fiin eri­kois­hin­taan 300 €.

Har­jat­tu­la Golf Oy