Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Paikallis­säännöt

Paikallis­säännöt

Päi­vi­tet­ty 19.4.2021

Kas­te­lu­lait­tei­den kan­net
Kas­te­lu­lait­tei­den kan­net ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Mikä­li mai­nit­tu hait­ta on peli­lin­jal­la enin­tään kah­den mai­lan­mi­tan etäi­syy­del­lä vihe­riös­tä ja enin­tään kah­den mai­lan­mi­tan etäi­syy­del­lä pal­los­ta, voi pelaa­ja vapau­tua hai­tas­ta sään­nön 16.1b nojal­la. Pal­lon on olta­va ylei­sel­lä pelia­lu­eel­la ja peli­lin­jan tarkoituksenmukainen.

Mit­ta­paa­lut ken­täl­lä
Mit­ta­paa­lut, jois­ta mitat­tu mat­ka on vihe­riön kes­kel­le, ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Paa­lun pois­ta­mi­nen on kiel­let­ty. Vapau­tu­mi­nen ran­gais­tuk­set­ta sään­nön 16.1 mukaisesti.

Säh­kö­joh­dot ken­täl­lä
Jos tie­de­tään tai on käy­tän­nös­sä var­maa, että pelaa­jan pal­lo on osu­nut säh­kö­joh­toon, pyl­vää­seen, tuki­vai­je­rei­hin tai säh­kö­pyl­vää­seen kuu­lu­vaan osaan, lyön­tiä ei las­ke­ta. Pelaa­jan tulee uusia lyön­ti ilman ran­gais­tus­ta pai­kas­ta, mis­tä edel­li­nen lyön­ti suo­ri­tet­tiin (sään­tö 14.6). Em. lait­teet ja raken­teet ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Vapau­tu­mi­nen ran­gais­tuk­set­ta (sään­tö 16.1).

Pääl­lys­te­tyt tiet
Ylei­sel­lä pelia­lu­eel­la ole­vat pääl­lys­te­tyt tiet (hiek­ka tai asfalt­ti) ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Vapau­tu­mi­nen ran­gais­tuk­set­ta (sään­tö 16.1).

Väy­lät 15/16
Alu­eel­la ole­vat pump­paa­mo­kop­pi ja kai­vo­ra­ken­nel­ma ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Vapau­tu­mi­nen ran­gais­tuk­set­ta (sään­tö 16.1).

Etäi­syys­mit­ta­rit
Vain etäi­syyt­tä mit­taa­van lait­teen käyt­tö kil­pai­luis­sa on sal­lit­tu, ellei kil­pai­lu­mää­räyk­sis­sä toi­sin mai­ni­ta. Lait­tees­sa ei saa olla mui­ta mittausominaisuuksia.

Lisäyk­set pai­kal­lis­sään­töi­hin (voi­mas­sa toistaiseksi)

Lip­pu­tan­got
Lip­pu­tan­got suo­si­tel­laan pitä­mään pai­kal­laan, mut­ta nii­den nos­ta­mi­ses­ta ei rangaista.