Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Paikallis­säännöt

Paikallis­säännöt

Päi­vi­tet­ty 20.4.2018

Irto­ki­vet hiek­kaes­teis­sä. Hiek­kaes­teis­sä ole­vat irto­ki­vet saa ran­gais­tuk­set­ta pois­taa. (Sään­tö 24–1).

Kas­te­lu­lait­tei­den kan­net ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Mikä­li mai­nit­tu hait­ta on enin­tään kah­den mai­lan­mi­tan pääs­sä pelat­ta­van vihe­riön reu­nas­ta ja sijait­see pal­lon ja reiän välis­sä, saa pelaa­ja vapau­tua hai­tas­ta ran­gais­tuk­set­ta. (Sään­tö 24–2).

Mit­ta­paa­lut ken­täl­lä 150 m mit­ta­paa­lut, jois­ta mitat­tu mat­ka on vihe­riön kes­kel­le, ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Paa­lun pois­ta­mi­nen on kiel­let­ty. Vapau­tu­mi­nen hai­tas­ta ilman ran­gais­tus­ta. (Sään­tö 24–2).

Säh­kö­joh­dot ken­täl­lä. Jos pal­lo osuu ken­täl­lä ole­vaan säh­kö­pyl­vää­seen, sen tuki­ra­ken­tei­siin tai joh-
toon, on pelaa­jan uusit­ta­va lyön­ti ran­gais­tuk­set­ta. (Sään­tö 20–5).

Pääl­lys­te­tyt tiet. Pelia­lu­eel­la ole­vat pääl­lys­te­tyt tiet ovat kiin­tei­tä hait­to­ja. Vapau­tu­mi­nen ran­gais­tuk­set­ta. (Sään­tö 24–2).

Väy­lät 15/16 alu­eel­la ole­vat pump­pu­kop­pi ja kai­vo­ra­ken­nel­ma ovat ken­tän oleel­li­sia osia, joten sään­töä 24–2 ei voi sovel­taa.

Etäi­syys­mit­ta­rit. Vain etäi­syyt­tä mit­taa­van lait­teen käyt­tö kil­pai­luis­sa on sal­lit­tu, ellei kil­pai­lu­mää­räyk­sis­sä toi­sin mai­ni­ta. Lait­tees­sa ei saa olla mui­ta mit­tauso­mi­nai­suuk­sia.

Share This