Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelu on päättynyt tältä talvelta

Talviharjoittelu on päättynyt tältä talvelta

5.4.2023

HGCC:n tal­vi­har­joit­te­lu on tiis­tain ohja­tuil­la sekä lau­an­tain vapaa­vuo­rol­la päät­ty­nyt kulu­neet tal­ven osal­ta. Per­he­golf kokoon­tuu Vamos Itä­har­jul­la vie­lä kes­ki­viik­ko­na 5.4. klo 18–19:00. Nor­maa­li keväi­nä oli­sim­me pääs­seet jat­ka­maan suo­raan ulko­kau­teen Har­jat­tu­lan Ran­gel­la, mut­ta tämä­kin kevät on ollut säi­den suh­teen jäl­leen poik­keus. Lähi­päi­vil­le on ennus­tet­tu nor­maa­lia kevät­sää­tä, joten lumien sula­mi­nen käyn­nis­tyy, mut­ta olem­me kevään suh­teen sel­väs­ti myöhässä.

Tal­vi­har­joit­te­lua voi toki jat­kaa oma­toi­mi­ses­ti Vamos Itä­har­jul­la. Yksit­täi­sen lyön­ti­pai­kan voi vuo­kra­ta 12 €/h ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös Vamos Itä­har­jun viit­tä (5) simu­laat­to­ria jäsen­hin­taam­me arki­sin klo 10–15 24 €/h ja klo 15–22 30 €/h. Varauk­set lyön­ti­pai­koil­le ja simu­laat­to­rei­hin nor­maa­lis­ti Vamos Itä­har­jun varaa­mon kaut­ta puh. 050 476 9998. Muis­ta­kaa mai­ni­ta varaus­ta teh­des­sän­ne HGCC:n jäse­nyys ja jäsenetuhinta.

Tie­do­tam­me heti, kun Ran­ge avau­tuu ja har­joit­te­lua voi jat­kaa ulko­na koh­ti kau­den avausta.