Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunnan tiedote 1/2023

Senioritoimikunnan tiedote 1/2023

20.4.2023

Hei Golfarit, uusi pelikausi lähestyy.
Tiedotteeseen on kerätty alustavat suunnitelmat tulevasta pelikaudesta. 
Tervetuloa kaikki mukaan!

 

Viikkokisat alkavat  01.05.2023   (säävaraus)

Spon­so­ri­na toi­mii Van­han-ajan Osto- ja Myyn­ti­lii­ke K.J.Simolin.

 

HUOMIO!  Viikkokisat uudistuvat kaudelle 2023

Uudis­tus­ten tavoit­tee­na on antaa mah­dol­li­sim­man monel­le senio­ril­le mah­dol­li­suus pela­ta viik­ko­ki­saa. Sik­si lisä­sim­me vapau­den vali­ta peli­päi­vä välil­tä ma – to.

Lisäk­si toim­me mukaan tasoi­tuk­sel­li­sen lyön­ti­pe­lin sar­jan, jon­ka toi­vom­me kiin­nos­ta­van osaa senioreista.

Peliai­ka:

Viik­ko­ki­sat pela­taan joka viik­ko maa­nan­tais­ta tors­tai­hin halua­ma­naan päi­vä­nä ja kel­lon­ai­ka­na alkaen 01.05.2023 (sää­va­raus). Jos kent­tä ei ole tuol­loin auki, niin alkaen ken­tän avaus­päi­väs­tä. Osal­lis­tu­mi­soi­keus on senio­ri-ikäi­sel­lä (50+) HGCC ry:n jäse­nel­lä sekä pelioi­keu­den omaa­val­la osak­kaal­la. Voit pela­ta yhden kier­rok­sen vii­kos­sa. Mikä­li pelaa­ja kes­keyt­tää kil­pai­lu­kier­rok­sen on sii­tä ilmoi­tet­ta­va Cad­die­mas­te­ril­le ja pelaa­ja mer­ki­tään tulok­siin kes­keyt­tä­neek­si, eikä hänel­lä ole mah­dol­li­suut­ta pela­ta saman vii­kon aika­na uut­ta kil­pai­lu­kier­ros­ta. Poik­keuk­se­na täs­tä olo­suh­teis­ta joh­tu­va kent­tä­hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta tapah­tu­va ken­tän sul­ke­mi­nen (kuten ukko­nen tai rank­ka­sa­de). Osal­lis­tu­mis­hin­ta on 3 Euroa/kierros. Kier­ros mak­se­taan ennen kier­rok­sen alka­mis­ta. Vii­mei­nen peli­viik­ko on vko 36. Finaa­lit pela­taan kes­ki­viik­ko­na 13.09.2023

Sar­jat:

Viik­ko­ki­so­ja pela­taan kah­des­sa sar­jas­sa: Pb ja Hcp lyön­ti­pe­li. Pelaa­jan on osal­lis­tues­saan ensim­mäi­seen viik­ko­ki­saan­sa, ilmoi­tet­ta­va kum­paan sar­jaan osal­lis­tuu kau­den aika­na eikä tätä valin­taa voi muut­taa myö­hem­min. Tasoi­tus­ra­jo­ja osal­lis­tu­mi­seen sar­jois­sa ei ole. Kui­ten­kin kor­kein annet­ta­va tasoi­tus on 36. Senio­ri­toi­mi­kun­ta varaa oikeu­den yhdis­tää sar­jat yhdek­si Pb sar­jak­si, jos kat­soo sen tarpeelliseksi.

 Kuu­kausi­pal­kin­not ja päätöskisa:

Joka kuu­kausi pal­ki­taan kum­mas­sa­kin sar­jas­sa kuu­kau­den paras pelaa­ja huo­mioi­den kun­kin pelaa­jan kol­me paras­ta tulos­ta kuu­kau­den aika­na – PB sar­jas­sa kol­men par­haan kier­rok­sen pis­teet yhteen­sä – HCP lyön­ti­pe­li­sar­jas­sa kol­men par­haan kier­rok­sen net­to­tu­lok­set yhteen­sä. Tasa­ti­lan­teis­sa voit­ta­ja on alim­man tasoi­tuk­sen omaa­va pelaa­ja. Kuu­kausi­pal­kin­toon vai­kut­ta­vat vii­kot: Tou­ko­kuu vkot 18–22, kesä­kuu vkot 23–26, hei­nä­kuu vkot 27–30, elo­kuu vkot 31–35. Viik­ko 36 ei osal­lis­tu mihin­kään kuu­kausi­pal­kin­toon, mut­ta sil­lä voi paran­nel­la ase­mi­aan pää­tös­kil­pai­lua ajatellen.

Pää­tös­ki­saan kut­su­taan kum­mas­ta­kin sar­jas­ta 15 paras­ta pelaa­jaa, huo­mioi­den pelaa­jan 10 paras­ta tulos­ta yhteen­sä kau­den aika­na. Kut­sut­ta­van olles­sa esty­nyt, hänen tilal­leen ei kut­su­ta seu­raa­via lis­tal­ta. Pää­tös­kier­rok­sen hin­ta on 15 €, johon sisäl­tyy pää­tös­lou­nas ja pal­kin­to­jen jako. Pää­tös­ki­sas­sa pal­ki­taan 5 paras­ta molem­mis­ta sar­jois­ta. Hyvi­tys­pis­tei­tä ei jaeta.

Tulos­ten mer­kit­se­mi­nen ja pelat­ta­va tee:

Kil­pai­lus­ta pide­tään kir­jal­lis­ta tulos­kort­tia ja sen alle­kir­joit­ta­vat tar­kas­tuk­sen jäl­keen pelaa­ja ja mer­kit­si­jä, kuten mis­sä tahan­sa kil­pai­lus­sa. Avio- tai avo­pa­rit eivät voi toi­mia tois­ten­sa mer­kit­si­jöi­nä. Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan kai­kil­ta osin Gol­fin sään­tö­jä ja Har­jat­tu­lan pai­kal­lis­sään­tö­jä. Pelaa­ja saa itse vali­ta mil­tä teel­tä kul­loin­kin pelaa ja pelat­tu tee on sel­keäs­ti mer­kit­tä­vä tulos­kort­tiin ja myös var­mis­tet­ta­va vii­meis­tään tulos­kor­tin jät­tä­mi­sen yhtey­des­sä, että Cad­die­mas­ter mer­kit­see pela­tun teen oikein tuloksiin. 

Yleis­tä:

Tulok­set jul­kais­taan Nex­Gol­fiin kun­kin vii­kon per­jan­tai­na ennen klo 12.00 ja syö­te­tään WHS jär­jes­tel­mään niin, että mah­dol­li­set tasoi­tus­muu­tok­set tule­vat voi­maan lau­an­tai­aa­mu­na. Koti­si­vuil­la /Jäsenille/ Senio­ri­toi­mi­kun­ta on link­ki viikkotuloksiin. 

Seu­rat­kaa myös itse, että las­ken­ta menee oikein. Jos on huo­mau­tet­ta­vaa, ota yhteys Tep­poon tai Jar­moon, huo­mau­tusai­ka 1 viikko. 

Etu­kä­teen tors­tain aamu­päi­väl­le vara­tus­ta senio­rien läh­tö­ajas­ta luovutaan.

 

 

Senioreiden Reikäpelit

  • Tasoi­tuk­sel­li­nen ¾ osa tasoituksin
  • Tasoi­tuk­se­ton
Sponsorina reikäpeleissä: sporttiapteekki.fi
Reikäpeli-ilmoittautumiset alkavat heti kun kenttä aukeaa. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 10.05.2023

 

 

HGCC Senior Open 2023  / Lauantaina 20.05.2023

Sponsored by     GOLFPUOTI
Lähdöt:         Yhteislähtö klo 10.00
Pelimuodot:
Scratch, sarja 0.0 – 9.9
Hcp lyöntipeli, sarja 10.0 – 17.9
Piste bogey, sarja 18.0 – 36.0

Mini­mi osal­lis­tu­mis­mää­rä sar­jois­sa on 6 pelaa­jaa. Kil­pai­lu­ta­soi­tus max. 36.0

N50+ tii 49 /  M50+ tii 58  /   M70 saa pela­ta joko tii 58 tai tii 49, pait­si scratch sarjassa.

Ilmoit­tau­tu­mi­set to 16.05.2023 klo 16.00 mennessä

 

 

Varsinais-Suomen Senioriliiga

Kau­del­la 2023 senio­ri­lii­ga pela­taan 11 seu­ran voi­min eli meil­le tulee vii­si vie­ra­sot­te­lua ja vii­si kotiot­te­lua. Pela­taan stable­ford pis­te­bo­geya nor­maa­li­sään­nöin. Tasoi­tus­ra­ja on hcp 36, mut­ta myös kor­keam­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va voi osal­lis­tua pela­ten kui­ten­kin em. tasoi­tuk­sel­la. Tasoi­tuk­sis­sa huo­mioi­daan pelat­ta­van ken­tän slo­pe-tau­lu­kot normaalisti.

Otte­lut pela­taan 12 hen­ki­si jouk­kuein, jois­sa on sar­joit­tain 4 mies­se­nio­ria, 2 nais­se­nio­ria ja 6 vete­raa­nia (+65 v. Mie­hiä ja/tai nai­sia) . Lop­pu­tu­lok­seen huo­mioi­daan parem­man puo­lik­kaan tulos kus­ta­kin sar­jas­ta. Nai­set ja vete­raa­nit pelaa­vat punai­sil­ta ja mie­het kel­tai­sil­ta tai kukin ryh­mä muu­ten mer­ki­tyil­tä vas­taa­vil­ta teel­tä – kuten meil­lä 49 ja 58.

Kos­ka nais­se­nio­rien sar­ja muo­dos­tuu vain kah­des­ta pelaa­jas­ta on eri­tyi­sen toi­vot­ta­vaa, että aktii­vi­sia nais­se­nio­re­ja ilmoit­tau­tuu myös vete­raa­ni­sar­jaan mukaan runsaasti.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen otte­lui­hin eli, että on käy­tet­tä­vis­sä jouk­ku­ee­seen, tapah­tuu nex­gol­fin kaut­ta. Jouk­ku­eel­le nimet­ty kap­tee­ni valit­see ilmoit­tau­tu­neis­ta jouk­ku­een – puo­let edel­li­sen viik­ko­kil­pai­lun tulos­ten mukaan ja puo­let kap­tee­nin valin­ta­na. On eri­tyi­sen toi­vot­ta­vaa, että otte­lui­hin ilmoit­tau­du­taan myös sil­loin, kun ilmoit­tau­tu­nei­ta on jo 12 hen­keä, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni voi­daan kau­den aika­na vali­ta mukaan kisailemaan.

Vali­tuil­le jouk­ku­een jäse­nil­le ilmoi­te­taan teks­ti­vies­til­lä vii­meis­tään otte­lua edel­tä­vä­nä vii­kon­lop­pu­na. Kil­pai­lu­mak­su vie­ra­sot­te­luis­sa on 30 €, jos­ta Har­jat­tu­lan pelaa­jat mak­sa­vat itse 10 €.

Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää lou­naan pelin jäl­keen. Kotiot­te­lut eivät mak­sa mitään ja sisäl­tä­vät aamu­kah­vin ja lounaan.

 

 

Seniorien kilpailukalenteri 2023

Alus­ta­va senio­rei­den kil­pai­lu­ka­len­te­ri on jul­kais­tu koti­si­vuil­la /Jäsenille/ Senioritoimikunta

ti 23.05. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lut  KGM-HGCC

la 20.05. HGCC Senior Open 2023

ti 30.05. V‑S Senio­ri­lii­ga  HGCC-AGN

 

ke 07.06. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu  UGK-HGCC

ma 12.06. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu  LoG-HGCC

tie­dok­si: ti 20.06. Senior Alue­tour Yyte­ri Golf (I/III)

ma 26.06. Seu­raot­te­lu  HGCC-UGK

 

tie­dok­si: to 06.07. Senior Alue­tour Salo Golf  (II/III)

ti 11.07. V‑S Senio­ri­lii­ga HGCC-ArGC

ma 17.07. Seu­raot­te­lu HGCC-RG

ti 18.07. V‑S Senio­ri­lii­ga HGCC-MTG

ti 25.07. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu AG-HGCC

tie­dok­si: ma 31.07. Senior Alue­tour Kul­ta­ran­ta Golf  (III/III)

 

ti 08.08. V‑S Senio­ri­lii­ga HGCC-SaG

ma 14.08. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu WGCC-HGCC

ti 29.08. V‑S Senio­ri­lii­ga HGCC-AlGo

 

ke 13.09.  Viik­ko­ki­so­jen finaali

Senio­rei­den tie­do­tus koti­si­vuil­la sekä fb HGCC Senio­rit ‑sivul­la.