Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Rekry: Caddiemaster

Rekry: Caddiemaster

24.3.2023

Olet­ko kesä­työ­tä vail­la? Kai­paam­me nyt jouk­koom­me reip­pai­ta sekä oma-aloit­tei­sia cad­die­mas­te­rei­ta kesäksi.

Har­jat­tu­la Golf hakee cad­die­mas­te­rei­ta mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen kesäk­si 2023. (n. tou­ko-loka­kuu). Odo­tam­me sinul­ta posi­tii­vis­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta sekä asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja. Sinun tulee myös sopeu­tua kii­rei­seen­kin työ­ryt­miin. Gol­fin tun­te­mus kat­so­taan eduksi.

Töi­tä teh­dään kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä n. klo 7–20 välil­lä. Tar­joam­me sinul­le muka­vat työ­ka­ve­rit sekä hie­non työym­pä­ris­tön. Palk­kaus on gol­fa­lan TES:n mukaan.

Työ­teh­tä­viin kuuluu:

  • asia­kas­pal­ve­lu sekä ajan­va­raus klu­bil­la ja puhelimessa
  • kil­pai­luis­sa sekä muis­sa tapah­tu­mis­sa avustaminen
  • Pro Sho­pin tuot­tei­den myynti
  • klu­bin tilo­jen ylei­ses­tä siis­tey­des­tä huolehtiminen
  • myös mui­ta mah­dol­li­sia tehtäviä

Mikä­li kiin­nos­tuit tai sinul­la herä­si kysy­myk­siä, lai­ta hake­mus osoit­tee­seen maria.saila@harjattulagolf.fi

Maria Säi­lä
Head Caddiemaster
040 359 1451
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club