Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lasten golf- ja liikuntaleirit

Lasten golf- ja liikuntaleirit

20.4.2023

Kesaleiri 1920x1080

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänä­kin kesä­nä Har­jat­tu­las­sa kesä­kuun toi­sel­la ja kol­man­nel­la vii­kol­la.

Ajan­koh­dat:

  • Lei­ri 1 (viik­ko 23) maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 5.–9. kesä­kuu­ta 2023
  • Lei­ri 2 (viik­ko 24) maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 12.–16. kesä­kuu­ta 2023

Lei­rit sopi­vat niin lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le kuin lajin jo aloit­ta­neil­le 6–13 ‑vuo­tiail­le lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9.00 ja päät­ty­vät klo 15.30. Varus­teik­si tar­vi­taan sään mukai­set ulkoi­lu­va­rus­teet, lip­pa­lak­ki ja juo­ma­pul­lo. Muut tar­vit­ta­vat väli­neet saa lai­nak­si lei­rin ajak­si. Myös omia väli­nei­tä voi käyt­tää. Lei­rin päät­teek­si on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Green Card.

Lei­rin hin­ta 185 € / hlö
sis. lei­rioh­jel­man, väli­neet, lou­naan, väli­pa­lan ja vakuutukset.

Ter­ve­tu­loa mukaan haus­kaan jouk­koon. Ilmoit­tau­tu­mi­sia ote­taan nyt vastaan!

Vas­tuu­hen­ki­lö (ja lisätiedot):
Daniel Aaltonen
044 222 8222
daniel.aaltonen@hotmail.com

Las­ku­tus:
HGCC ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Laukkanen
puh. 040 754 5106
tai juha.laukkanen@harjattulagolf.fi

Leiriohjelma

Ohjel­ma on alus­ta­vas­ti sama molem­mil­le lei­reil­le. Muu­tok­sia ohjel­maan voi lähin­nä tul­la koke­nei­den osal­lis­tu­jien mahdollisuuksiin/aikatauluun pääs­tä ken­täl­le pelaa­maan, mikä­li ken­täl­lä on muu­ta tapah­tu­maa. Osit­tain myös har­joit­te­lua­lu­een käyt­tö­as­te saat­taa aiheut­taa pie­niä muutoksia.

Vaik­ka kysees­sä on ”golflei­ri”, sisäl­tää ohjel­ma laa­jal­ti muu­ta­kin lii­kun­taa ja oheis­toi­min­taa kuten jal­ka­pal­loa, pesä­pal­loa, tai mui­ta piha­pe­le­jä. Haluk­kail­le pyri­tään anta­maan mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa gol­fin parissa.

Maanantai

AikaAkti­vi­teet­ti
09:00 – 09:45Lei­rin avaus ja tilo­jen esittelyt
09:45 – 10:30Tutus­tu­mis­ta
10:30 – 12:00Golf har­joit­te­lua ran­gel­la (perus­teet)
12:00 – 13:00Lou­nas
13:00 – 15:00Gol­fia (pit­kät lyön­nit sekä put­ti, koke­neet mah­dol­li­ses­ti ken­täl­le), lop­puun muu­ta urheilua
15:00 – 15:30Väli­pa­la
15:30 -Lope­tus

Tiistai

AikaAkti­vi­teet­ti
09:00 – 09:15Aloi­tus
09:15 – 10:00Piha­pe­le­jä / koke­neet kentälle
10:00 – 11:30Golf har­joit­te­lua ran­gel­la (chip­pi sekä pit­kät lyönnit)
11:30 – 12:00Pele­jä / urhei­lua koko porukalla
12:00 – 13:00Lou­nas
13:00 – 15:00Gol­fia ja/tai muu­ta urheilua
15:00 – 15:30Väli­pa­la
15:30 -Lope­tus

Keskiviikko

AikaAkti­vi­teet­ti
09:00 – 09:15Aloi­tus
09:15 – 10:45Gol­fia koko poru­kal­la (pit­kät lyön­nit, chippi/lähipeli, putti)
10:45 – 12:00Muu­ta liikuntaa
12:00 – 13:00Lou­nas
13:00 – 15:00Uin­tia ja oheis­toi­min­taa / koke­neil­le peliä
15:00 – 15:30Väli­pa­la
15:30 -Lope­tus

Torstai (golf painotteinen)

AikaAkti­vi­teet­ti
09:00 – 09:15Aloi­tus
09:15 – 10:45Gol­fia koko poru­kal­la (drai­vi, put­ti, bunkkeri)
10:45 – 12:00Lähi­pe­li kilpailu
12:00 – 13:00Lou­nas
13:00 – 15:00Vapaa­muo­tois­ta gol­fia ran­gel­la / oheis­toi­min­taa loppuun
15:00 – 15:30Väli­pa­la
15:30 -Lope­tus

Perjantai

AikaAkti­vi­teet­ti
08:50 – 09:00Aikai­nen aloitus
09:00 – 11:30Peliä ken­täl­lä
11:30 – 12:00Piha­pe­le­jä tms kun­nes kaik­ki palan­neet kentältä
12:00 – 13:00Lou­nas
13:00 – 14:45Lii­kun­taa / gol­fia (haluk­kail­le)
14:45 – 15:30Väli­pa­la
15:30 -Lope­tus

Lasten Leirit2