Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kesäkauden ohjatut harjoitukset alkavat

Kesäkauden ohjatut harjoitukset alkavat

15.5.2023

Kesä­kau­den 2023 ohja­tut har­joi­tuk­set start­taa­vat Har­jat­tu­lan Ran­gel­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt avat­tu Nex­Gol­fiin. Alla tar­kem­pi sel­vi­tys ajan­koh­dis­ta ja sisällöistä.

Tree­nit alka­vat tiis­tai­na 16.5.2023 ja jat­ku­vat sii­tä eteen­päin joka viik­ko, pois lukien tee­ma­päi­vä­vii­kot (ks. alla).

  • Ti klo 18:00–19:00 — Tree­naa Anto­nin kanssa
  • Ti klo 19:00–20:00 — Teron treeniryhmä
  • Ke klo 17:30–18:30 — Moni­puo­lis­ta gol­fin harjoittelua
  • Ke klo 18:30–19:30 — Starttiryhmä

Tee­ma­päi­vät

Tee­ma­päi­vis­tä tie­do­te­taan tar­kem­min eril­li­se­nä tie­dot­tee­na ennen jokais­ta tee­ma­päi­vää. Täs­sä alla kui­ten­kin jo päi­vä­mää­rät ja kel­lo­na­jat tule­vil­le teemapäiville.

  • Ke 24.5. (vko 21) klo 17:30 — 19:00 — Lähi­pe­li-tee­ma (Chip­pi-Bunk­ke­ri-Pitch)
  • Ke 21.6. (vko 25) klo 17:30 — 19:00 — (tee­ma ilmoi­te­taan myöhemmin)
  • Ke 19.7. (vko 29) klo 17:30 — 19:00 — (tee­ma ilmoi­te­taan myöhemmin)
  • Ke 16.8. (vko 33) klo 17:30 — 19:00 — (tee­ma ilmoi­te­taan myöhemmin)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tree­nei­hin tut­tuun tapaan Nex­Gol­fin kaut­ta. Löy­dät tree­nit ja ilmoit­tau­tu­mi­sen nii­hin Nex­Gol­fin kil­pai­lu­ka­len­te­rin kautta.

Täs­sä alla vie­lä tar­kem­mat kuvauk­set treeniryhmistä.

Tree­naa Anto­nin kans­sa — “Tavoit­teel­li­nen har­joit­te­lu” — Tiis­tai­sin klo 18:00–19:00

Tämän ryh­män tree­nit on suun­nat­tu hie­man kehit­ty­neem­mäl­le har­ras­ta­jal­le. Ryh­mäs­sä oli­si tar­koi­tus kur­kis­taa huip­pu­gol­fa­rei­den tree­naa­mi­seen ja hei­dän ajat­te­lu­maa­il­maan niin ken­täl­lä kuin ran­gel­la­kin. Tie­dos­sa on lähi­pe­li­pai­noit­teis­ta har­joit­te­lua, jos­sa tulee usei­ta tois­to­ja ja usein har­joi­tel­laan yhtä tiet­tyä osa-aluet­ta koko har­joi­tuk­sen ajan. On se sit­ten 1–3 met­rin put­te­ja taik­ka lobe­ja. Ryh­mä on ohjaa­ja­ve­toi­nen ja Pro on pai­kal­la vain 50% kerroista.

Teron tree­ni­ryh­mä — “Haluat kehit­tyä” — Tiis­tai­sin klo 19:00–20:00

Haluat kehit­tyä gol­fis­sa ja olet val­mis haas­ta­maan itseä­si ja kans­sa­pe­lu­rei­ta­si. Täs­sä ryh­mäs­sä viem­me itsem­me muka­vuusa­lu­eem­me ulko­puo­lel­le kehit­tääk­sem­me moni­puo­li­ses­ti laji­tai­toa eri gol­fin osa-alueil­la. Har­joit­te­lem­me yhdes­sä pareit­tain sekä pien­ryh­mis­sä ja “perin­teis­tä ope­tus­ta” on tie­dos­sa vähem­män. Ryh­mä on ohjaa­ja­ve­toi­nen ja Pro on pai­kal­la vain 50% kerroista.

Moni­puo­lis­ta gol­fin har­joit­te­lua — Kes­ki­viik­koi­sin klo 17:30–18:30

Jos haas­tee­si on se, että aloi­tus­lyön­nis­sä slais­saa lähes bume­ran­gi­na takai­sin läh­tö­pis­tee­seen, tai että spoo­ni tun­tuu joka kau­den alus­sa lii­an pelot­ta­val­ta, tai että hyvin men­neen väy­län pilaa lopul­ta kylk­kä­ric­hip­pi, tämä ryh­mä on sinul­le. Tree­naam­me moni­puo­li­ses­ti eri lyön­te­jä, kokei­lem­me myös niis­tä han­ka­lim­mis­ta pai­kois­ta pelas­tau­tu­mis­ta ja kes­ki­tym­me var­sin­kin lähi­pe­liin — myös tes­tien muodossa.

Start­ti­ryh­mä — Aloit­te­li­jat — Kes­ki­viik­koi­sin klo 18:30–19:30

Olet­ko vas­ta aloit­ta­nut gol­fin tai pelan­nut jo useam­man vuo­den, mut­ta tasoi­tus odot­taa vie­lä las­ke­mis­taan? Täs­sä ryh­mäs­sä har­joit­te­lem­me gol­fin perus­asioi­ta ja har­joit­teet vali­taan siten, että tree­naa­mi­nen on mie­le­käs­tä, vaik­ka oli­sit vas­ta otta­mas­sa ensim­mäi­siä aske­lei­ta gol­fin paris­sa. Har­joit­te­lun ohel­la tutus­tut samal­la uusiin kanssapelureihin.

Lisä­tie­to­ja

Son­ja Kallio
040 849 6760
sonja.kallio@skgolf.fi

Lar­ri Vermola
050 3644 050
larri.vermola@gmail.com

Ystä­väl­li­sin terveisin,
HGCC valmennustoimikunta
Tero Urponen