Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan kenttä on sulkeutunut kauden 2023 osalta!

Harjattulan kenttä on sulkeutunut kauden 2023 osalta!

25.10.2023

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäse­net, osak­kaat ja yhteistyökumppanit,

Har­jat­tu­lan kent­tä sul­kee nyt oven­sa kau­den 2023 osal­ta. Lähi­päi­vien päi­vä­läm­pö­ti­lat ja tule­vien öiden yöpak­ka­set eivät mah­dol­lis­ta enää ken­tän aukio­loa. Läm­min kii­tos kai­kil­le kulu­nees­ta kau­des­ta, ensi kevää­nä jäl­leen jatketaan.

Golf­kaut­ta voi jat­kaa simulaattoreissa

Seu­raa­vat yhteis­työ­kump­pa­nim­me tar­joa­vat simu­laat­to­ri­gol­fia jäse­ne­tu­na alen­net­tuun tuntihintaan.

Vamos Itä­har­ju: ma-pe klo 10–15 24 €/ h ja klo 15–22 30 €/h. la-su klo 10–22 30 €/h. https://vamositaharju.fi/#vamos-golf

Golf­puo­ti- 10 % nor­maa­leis­ta hin­nois­ta. https://www.golfpuoti.fi/simulaattori/

Boost Sports Club: ma-pe klo 06–16 24 €/h ja klo 16–23 32 €/h. https://www.boostsportsclub.fi/golf/

Rai­sion Kun­to­Golf- 10 % nor­maa­leis­ta hin­nois­ta. https://raisionkuntogolf.fi/fi-fi/article/etusivu/golfsimulaattori-raisio/3/

Har­jat­tu­la Gol­fin jäse­nyy­den toden­ta­mi­nen ja edun saa­mi­nen on hel­poin toden­taa jokai­sen puhe­li­mes­ta löy­ty­vää säh­köis­tä eBir­die ‑jäsen­kort­tia näyt­tä­mäl­lä. Hyviä golf­kier­rok­sia simu­laat­to­rei­hin ja kan­nat­taa myös kysyä tar­jouk­sia muis­ta em. taho­jen liikuntapalveluista.

Ohjat­tu tal­vi­har­joit­te­lu Vamos Itäharjulla

Lar­rin ja Son­jan ohjat­tu tal­vi­har­joit­te­lu sekä seu­ram­me vapaa­vuo­ro käyn­nis­ty­vät Vamos Itä­har­jul­la jou­lu­kuun alus­ta. Täs­tä tie­do­tam­me tar­kem­min lähem­pä­nä ajan­koh­taa. Tal­vi­har­joit­te­lua sil­mäl­lä pitäen, val­men­nus­toi­mi­kun­tam­me on laa­ti­nut har­joit­te­lua ja har­joi­tus­ten sisäl­tö­jä kos­ke­van kyse­lyn, johon pää­set vas­taa­maan alla ole­vas­ta linkistä.

Har­jat­tu­lan golft­ree­nit kau­del­la 2023 (office.com)

Hyvää syk­syn­jat­koa kai­kil­le ja muis­ta­kaa pitää lyön­ti­tun­tu­maa yllä!

Golf­ter­vei­sin,
Juha Laukkanen