Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttä avaa perjantaina 28.4.

Kenttä avaa perjantaina 28.4.

22.4.2023

Hyvät Har­jat­tu­la Gol­fin osak­kaat, jäse­net ja yhteistyökumppanit, 

Har­jat­tu­lan kent­tä avaa per­jan­tai­na 28.4. Kent­tä on tal­veh­ti­nut hyvin ja pää­sem­me avaa­maan erin­omai­ses­sa kevät­kun­nos­sa ole­van ken­tän. Muis­tu­tan­kin heti alkuun lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­sen tär­key­des­tä. Kent­täm­me peli­pin­to­jen hyvä kun­to ja niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on jokai­sen ken­tän­käyt­tä­jän kun­nia asia. Läh­tö­ti­lan­ne kau­teen on erin­omai­nen, joten pide­tään se myös sel­lai­se­na. Par 3 väy­lät 3, 11 ja 17 pela­taan alkuun teko­nur­mi­lyön­ti­pai­koil­ta. Väy­län 17 lyön­ti­paik­ka-alue on remon­tis­sa ja se tulee käyt­töön uudis­tet­tu­na lähes 1000 m² koko­nai­suu­te­na kesä­kuun alus­sa. Ran­gen pal­loau­to­maa­tit ovat nyt nor­maa­lis­ti käytössä.

Piha­tal­koot tors­tai­na 27.4.

Jär­jes­täm­me klu­bia­lu­een piha­tal­koot to 27.4. alk. klo 17:00. Ter­ve­tu­loa piha­tal­koi­siin ja jos omia väli­nei­tä (leh­ti­ha­ra­vaa, työ­kä­si­nei­tä jne.) löy­tyy, niin otta­kaa mukaan. Tal­koo­väel­le on tar­jol­la ilta­pa­laa klubiravintolasta.

Vas­ti­ke- ja jäsen­mak­sut sekä pelioi­keu­den nimeä­mi­set kun­toon ennen ken­täl­le menoa

Kaik­kien kau­den 2023 mak­su­jen tulee olla mak­set­tui­na ennen ken­täl­le menoa. Myös pelioi­keu­den nimeä­mi­nen tulee olla teh­ty­nä. Pelioi­keu­den nimeä­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten Nex­Golf-jär­jes­tel­mäs­sä, kun pelioi­keus nime­tään joko itsel­le tai toi­sel­le HGCC:n jäse­nel­le https://hgcc.nexgolf.fi  (Oma Nex­Golf → Osak­keet → Pelioi­keu­det). Yri­tys- ja yhtei­sö­omis­ta­jat voi­vat käyt­tää nimeä­mi­seen verk­ko­si­vuil­tam­me löy­ty­vää loma­ket­ta https://harjattulagolf.fi/osakkaille/pelioikeus/ → lomak­keet tai ilmoit­taa nimeä­mi­ses­tä säh­kö­pos­til­la caddie@harjattulagolf.fi tai juha.laukkanen@harjattulagolf.fi  

Ajan­va­raus auke­aa to 27.4. 

Nex­Golf-ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä https://hgcc.nexgolf.fi ava­taan tors­tai­na 27.4. klo 12:00. Pelia­jat ovat varat­ta­vis­sa ken­tän avaus­päi­väs­tä per­jan­tais­ta 28.4. eteen­päin. Yöpak­kas­ris­kin ja cad­die­mas­te­rin alku­kau­den lyhyem­män aukio­lon vuok­si, ajan­va­raus on aluk­si auki klo 09:00–18:00 läh­tö­ajoil­le. Nou­da­tam­me myös nor­maa­le­ja osakas‑, jäsen‑, ja vie­ras­pe­laa­jien por­ras­tet­tu­ja ajan­va­rausai­ko­ja ja ‑oikeuk­sia. (Pelioi­keu­del­la pelaa­vat HGCC:n osak­kaat ja jäse­net voi­vat vah­vis­taa oman läh­tö­ai­kan­sa 60 min ennen start­tia, Nex­Golf-jär­jes­tel­män kaut­ta). Puhe­lin­va­rauk­set cad­die­mas­te­ril­ta puh. 040 587 6523.

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to auke­aa ti 25.4.

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to auke­aa tiis­tai­na 25.4. klo 9:00 ja pal­ve­lee aluk­si klo 9:0015:00. Puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattulagolf.fi Cad­die­mas­te­rit ovat tänä vuon­na omaa hen­ki­lö­kun­taam­me ja aloit­ta­vat uusi­na työn­te­ki­jöi­nä. Head Cad­die­mas­te­ri­na toi­mii Maria Säi­lä ja mui­na Cad­die­mas­te­rei­na Eetu Raa­li, Vili Täh­kä­pää ja Ann-Sop­hie Hotanen.

Kil­pai­lu­ka­len­te­ri 2023

Kil­pai­lu­ka­len­te­ri ja kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­nen ava­taan yhdes­sä ajan­va­rauk­sen kans­sa tors­tai­na klo 12:00. Ensim­mäi­set kau­den Open-kil­pai­lum­me ovat Avaus Scramble la 6.5., President´s Open la 13.5., Har­jat­tu­la Senior Open 20.5. ja Her­rain­pu­ki­mo Open la 27.5. Kil­pai­lu­jen läpi­vien­nin suh­teen olem­me palan­neet nor­maa­liin, eli kil­pai­lut pela­taan jäl­leen yhteislähtökilpailuina.

Klu­bi­ra­vin­to­la ja puo­li­mat­kan kios­ki  

Klu­bi­ra­vin­to­laa ja puo­li­mat­kan kios­kia hoi­taa uusia yhtiö, Har­jat­tu­lan ravin­to­la­pal­ve­lut Ay, mut­ta hen­ki­löt ovat van­ho­ja tut­tu­ja. Klu­bi­ra­vin­to­la tar­jo­aa aluk­si kah­vi­la­pal­ve­lut. Kios­ki pal­ve­lee nor­maa­lis­ti heti per­jan­tais­ta 28.4. eteenpäin. 

Osak­kai­den Cardu-etukortti 

Osak­kai­den Län­si- ja Lou­nais-ran­ni­kon Car­du-etu­kort­ti­so­vel­lus päi­vit­tyy kau­del­le 2023 ensi vii­kon aika­na. Osa­ke­kent­tien väli­nen etuoh­jel­ma on voi­mas­sa ti 2.5.2023 eteen­päin. Kau­den 2023 muut osa­ka­se­dut voit tar­kis­taa verk­ko­si­vuil­tam­me https://harjattulagolf.fi/kausi-2023/o­sa­ka­se­dut-2023/ Osa­ka­se­tu­ja täy­den­ne­tään alku­kau­den aika­na, joten pidäm­me oikeu­det muutoksiin.

Onko pelioi­keus, opis­ke­li­ja­pe­lioi­keus tai peli­kort­ti vie­lä haussa

Seu­ram­me hal­lin­noi­mas­ta pelioi­keus­poo­lis­ta löy­tyy vie­lä rat­kai­su tilan­tee­seen. Olet­han yhtey­des­sä asias­ta suo­raan juha.laukkanen@harjattulagolf.fi tai puh. 040 754 5106, niin lai­te­taan asia kuntoon.

Kai­kil­le erin­omais­ta ja pian alka­vaa golf­kaut­ta 2023! 

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.
Har­jat­tu­lan ravin­to­la­pal­ve­lut Ay