Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

24.1.2022

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka pide­tään maa­nan­tai­na 31. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta 2022 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­ton audi­to­rios­sa osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Tur­ku. Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vien kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten takia osak­kai­ta pyy­de­tään osal­lis­tu­maan kokouk­seen etäyh­tey­den (Mic­ro­soft Teams) kautta.

Etäyh­tey­del­lä tapah­tu­vaa osal­lis­tu­mis­ta var­ten pyy­däm­me osak­kai­ta ilmoit­tau­tu­maan kokouk­seen seu­raa­van lin­kin kaut­ta avau­tu­val­la lomak­keel­la ennak­koon. https://harjattulagolf.fi/osakkaille/yhtiokokous-2022/

Pyy­däm­me myös toi­mit­ta­maan val­ta­kir­jal­la tapah­tu­vis­ta edus­tuk­sis­ta valtakirjan/valtakirjat PDF-tie­dos­to­na ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Lähe­täm­me kai­kil­le kokouk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le säh­köi­sen lin­kin kokouk­seen osal­lis­tu­mis­ta var­ten kokouspäivänä.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

  1. Yhtiö­jär­jes­tyk­sen 8 § mukaan yhtiö­ko­kouk­sel­le käsi­tel­tä­väk­si kuu­lu­vat asiat.
    https://harjattulagolf.fi/osakkaille/yhtiojarjestys/
  2. Hal­li­tuk­sen esi­tys yhtiö­ko­kouk­sel­le hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mi­ses­ta 18 kk ajak­si hank­ki­maan vas­tik­keet­ta lah­joi­tuk­se­na enin­tään kym­me­nen (10) kap­pa­let­ta kuo­lin­pe­sil­le siir­ty­nei­tä yhtiön yhtiö­ve­lat­to­mia osak­kei­ta osa­keyh­tiö­lain 15 luvun 6 §:n suun­na­tus­ta han­kin­nas­ta sää­tä­mäl­lä taval­la sekä 5 luvun 27 §:n tar­koit­ta­man mää­räe­nem­mis­tö­pää­tök­sen nojal­la. Han­kin­ta edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän kir­jal­lis­ta pyyn­töä asiassa.
  3. Kes­kus­te­lua osa­kas Hei­no­sen yhtiö­ko­kouk­sel­le osoit­ta­man kir­jeen johdosta.

KOKOUSASIAKIRJAT JA OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Kokous­asia­kir­jat on toi­mi­tet­tu kokous­kut­sun liit­tee­nä osak­kaan ilmoit­ta­maan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiö­ko­kouk­seen voi­vat osal­lis­tua osak­kee­no­mis­ta­jat, jot­ka on mer­kit­ty osak­keen omis­ta­jik­si yhtiön osa­kas­luet­te­loon kokous­päi­vään men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi käyt­tää äänioi­keut­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai asia­mie­hen välityksellä.

Turus­sa 24. tam­mi­kuu­ta 2022

Har­jat­tu­la Golf Oy
Hallitus