Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelu

Talviharjoittelu

18.11.2022

Ohjat­tu har­joit­te­lu vii­kot­tain tiis­tai­sin, 29.11.2022 alkaen. Har­joi­tuk­set pitää seu­ram­me golf­val­men­ta­jat Lar­ri ja Son­ja seu­raa­van aika­tau­lun mukaisesti:

 • 16:00–17:00 / Sonja 
  • ”Tavoit­tee­li­nen kehit­ty­mi­nen” / Edis­ty­neem­mät pelaajat 
   • HCP: 0–20, break-80
   • ”Tie­dät mis­sä ja miten haluat kehittyä”
   • Tree­ni­si­säl­tö­nä edis­ty­neem­mät har­joit­teet. Kli­nik­ka­mai­nen toteu­tus­ta­pa, ryh­mä­läi­set ehdot­ta­vat joka ker­ta yhden tai useam­man tee­man, joi­ta sil­lä ker­ral­la harjoitellaan.
 • 17:00–18:00 / Sonja 
  • ”Yllä­pi­tä­vä” / Harrasteryhmä 
   • HCP: 20–36, ei tulostavoitetta
   • Tree­ni­si­säl­tö moni­puo­li­nen ja vaih­te­le­va. Pal­jon eri­lai­sia har­joit­tei­ta, joil­la pelin eri osa-aluei­ta tulee yllä­pi­det­tyä ja harjoiteltua.
 • 18:00–19:00 / Lar­ri + Sonja 
  • Junio­ri­ryh­mät (Perhe‑, Lets Golf ja Active)
  • Per­he­golf(*): Koko per­heen golf­har­ras­ta­mis­ta, per­heen pie­nim­mis­tä isovanhempiin.
  • Lets Golf(*): Hie­man lajiin tutus­tu­neil­le tai alus­ta alot­ta­vil­le 9–15 vuo­tiail­le junioreille.
  • Acti­ve(*): Jo gol­fia har­ras­ta­vil­le tai kil­pai­lui­hin täh­tää­vil­le junio­reil­le (yli 9 v.)
 • 19:00–20:00 / Larri 
  • ”Haluat kehit­tyä” / Tavoit­teel­li­nen harrastaminen
  • HCP: 10–36, break-90
  • Tree­ni­si­säl­tö suun­ni­tel­tu koko tal­ven kat­ta­vak­si jat­ku­mok­si. Tee­ma­na tavoit­tee­li­nen har­joit­te­lu, swin­gin ja liik­keen kehittäminen.
 • 20:00–21:00 / Larri 
  • ”Aloit­te­li­jat” / Perus­teet haltuun
  • HCP: 36–54
  • Ryh­mäs­sä har­joi­tel­laan eri lyön­tien perus­tei­ta ja gol­fin perustekniikka.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ohjat­tuun har­joit­te­luun on pakol­lis­ta ja tapah­tuu Nex­golf-jär­jes­tel­mäs­tä (https://hgcc.nexgolf.fi/). Jokai­sel­le har­joit­te­lu­ker­ral­le tulee ilmoit­tau­tua erik­seen joka viik­ko. Muis­tat­han myös peruut­taa ilmoit­tau­tu­mi­se­si, jos et jos­tain syys­tä pää­se pai­kal­le. Har­joit­te­lu­paik­ko­ja on rajat­tu mää­rä, joten näin et vie kenen­kään muun paik­kaa ryh­män olles­sa täynnä.

Omatoiminen harjoittelu

Oma­toi­mi­nen har­joit­te­lu vii­kot­tain lau­an­tai­sin klo 10–12, 26.11.2022 alkaen. Käy­tös­sä ovat kaik­ki lyön­ti­pai­kat sekä lähi­pe­lia­lue. Ei ilmoittautumista.

Paikka

Seu­ram­me tal­vi­har­joit­te­lu paik­ka on Vamos Itä­har­ju, Kale­van­tie 39, 20520 Tur­ku. Pää­si­sään­käyn­ti on Voi­ma­ka­dul­ta ja sisään­käyn­ti park­ki­hal­liin Tuu­li­tiel­tä. Koo­di park­ki­hal­liin on 818181#.

Vamok­sen läm­pi­mäs­sä sisä­hal­lis­sa on usei­ta lyön­ti­paik­ko­ja sekä lähipeliharjoittelualue.

Lisä­tie­to­ja: http://vamospadel.fi/.

Vamos Itaharju Kartta

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä tämä maksaa?

Seu­ra tar­jo­aa ohja­tun ja oma­toi­mi­sen tal­vi­har­joit­te­lun ilmai­sek­si kai­kil­le HGCC aikuis­jä­se­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet vuo­den 2022 jäsenmaksun.

Junio­ri­ryh­mät, mer­kit­ty (*), ovat mak­sul­li­sia ja niis­tä löy­dät lisää infoa seu­ram­me verkkosivuilta:
https://harjattulagolf.fi/jasenille/perhegolf/
https://harjattulagolf.fi/jasenille/juniorit/

Tasoi­tuk­se­ni on X, voin­ko sil­ti men­nä ryh­mään Y?

Kyl­lä voit! Ryh­mien tasoi­tus­ra­jat ovat vain suun­taa anta­via ja sinun apu­na­si har­joi­tus­ryh­män valin­taan. Har­joi­tuk­sien sisäl­tö on pyrit­ty koh­dis­ta­maan ryh­mäs­sä ilmoi­te­tun tasoi­tus­haa­ru­kan tasoi­sil­le pelaa­jil­le, mut­ta tämä ei ole este osallistumiselle.

Apua! En tie­dä mikä on minul­le oikea ryhmä…

Ei se mitään. Voit käy­dä tal­ven aika­na useas­sa eri ryh­mäs­sä eli ryh­mää voi vaih­taa mil­loin vain. Tar­vit­taes­sa kysy tar­ken­ta­via tie­to­ja suo­raan Lar­ril­ta tai Son­jal­ta (yhteys­tie­dot lopussa).

Lisätietoja

Lar­ri Vermola
050 3644 050
larri.vermola@gmail.com

Son­ja Kallio
040 849 6760
sonja.kallio@skgolf.fi

Näh­dään tal­vel­la treeneissä!

Ter­vei­sin. Junio­ri- ja Valmennustoimikunta