Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunnan tiedote 1/2022

Senioritoimikunnan tiedote 1/2022

21.4.2022

Hei Gol­fa­rit, uusi peli­kausi lähestyy.

Tie­dot­tee­seen on kerät­ty alus­ta­vat suun­ni­tel­mat tule­vas­ta pelikaudesta. 

Ter­ve­tu­loa kaik­ki mukaan!

Senio­rei­den tie­do­tus koti­si­vuil­la sekä fb HGCC Senio­rit ‑sivul­la.

Kaik­ki päi­vä­mää­rät ovat vas­ta alus­ta­via, tar­kis­ta­kaa NexGolfista.

 

Viikkokisat alkavat torstaina   05.05.2022   (säävaraus)

Sponsorina toimii Vanhan-ajan Osto- ja Myyntiliike K.J.Simolin.

Viik­ko­ki­sat pela­taan tors­tai­sin (muu­ta­ma poik­keus, tar­kis­ta Nex­Gol­fis­ta) pis­te bogey kil­pai­lu­na. Pelaa­jia flai­tis­sa pitää olla vähin­tään 3, viik­ko­ki­saan osal­lis­tu­jan on ker­rot­ta­va etu­kä­teen osal­lis­tu­van­sa kisaan. Kier­ros mak­saa edel­leen 3 euroa. Viik­ko­ki­saa voi pela­ta koko päi­vän aikana.

Joka kuu­kausi pal­ki­taan 3 paras­ta viik­ko­ki­soi­hin osal­lis­tu­jaa. Tähän tulok­seen las­ke­taan kuu­kau­den 3 paras­ta kierrosta.

Viik­ko­ki­so­jen pää­tös­kil­pai­lu pela­taan to 29.09.2022 (alus­ta­va päi­vä­mää­rä). Tähän pää­tös­kil­pai­luun kut­su­taan 15 paras­ta pelaa­jaa. Tulok­seen huo­mioi­daan koko kau­den 10 paras­ta viik­ko­ki­sa tulos­ta. Pää­tös­kil­pai­luun alku­hy­vi­tyk­se­nä 1. paras saa 3 bp, 2. paras 2 bp, 3–5 paras­ta kukin 1 bp.

Pää­tös­kier­rok­sen hin­ta on 15 € johon sisäl­tyy pää­tös­lou­nas ja pal­kin­to­jen jako. Pää­tös­ki­sas­sa pal­ki­taan 10 parasta.

Koti­si­vuil­la /Jäsenille/ Senio­ri­toi­mi­kun­ta on link­ki viik­ko­tu­lok­siin. Seu­rat­kaa myös itse, että las­ken­ta menee oikein. Jos on huo­mau­tet­ta­vaa ota yhteys Tep­poon, huo­mau­tusai­ka 1 viikko.

 

Reikäpelit aloitetaan maanantaina 16.05.

Ilmoit­tau­tu­mi­set 11.05 men­nes­sä nexgolffiin. 

  • Tasoi­tuk­sel­li­nen ¾ osa tasoituksin
  • Tasoi­tuk­se­ton
Sponsorina reikäpeleissä:    sporttiapteekki.fi

 

HGCC Senior Open 2022  lauantaina 21.05.2022

Pääsponsorina:     Golfpassi   

Läh­döt:         Yhteis­läh­tö klo 10.00

Peli­muo­dot:   Scratch, sar­ja 0.0 – 9.9
Hcp lyön­ti­pe­li, sar­ja 10.0 – 17.9
Pis­te bogey, sar­ja 18.0 – 36.0

Mini­mi osal­lis­tu­mis­mää­rä sar­jois­sa on 6 pelaa­jaa. Kil­pai­lu­ta­soi­tus max. 36.0

N50+ tii 49

M50+ tii 58

M70 saa pela­ta joko tii 58 tai tii 49, pait­si scratch sarjassa.

Ilmoit­tau­tu­mi­set to 19.05. klo 16.00 mennessä

 

Varsinais-Suomen Senioriliiga

Kau­del­la 2022 lii­ga pela­taan jäl­leen täy­si­mit­tai­se­na ja myös Aura Golf on päät­tä­nyt pala­ta mukaan eli lii­gaan osal­lis­tuu 11 seu­raa. Pela­taan stable­ford pis­te­bo­geya nor­maa­li­sään­nöin. Tasoi­tus­ra­ja on hcp 36, mut­ta myös kor­keam­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va voi osal­lis­tua pela­ten kui­ten­kin em. tasoi­tuk­sel­la. Tasoi­tuk­sis­sa huo­mioi­daan pelat­ta­van ken­tän slo­pe-tau­lu­kot normaalisti.

Jouk­kuei­den kokoon­pa­noon on tul­lut mer­kit­tä­vä muu­tos, joka joh­tuu sii­tä, että useal­la seu­ral­la on ollut vai­keuk­sia jouk­ku­een kokoa­mi­ses­sa aikai­sem­mal­la kokoon­pa­nol­la. Tämä ei kos­ke­nut Har­jat­tu­laa kuitenkaan.

Otte­lut pela­taan edel­leen 12 hen­ki­sin jouk­kuein, mut­ta nyt niin, että jouk­ku­ees­sa on sar­joit­tain 4 mies­se­nio­ria, 2 nais­se­nio­ria ja 6 vete­raa­nia (+65 v. mies- ja/tai nais­puo­li­sia). Lop­pu­tu­lok­seen huo­mioi­daan parem­man puo­len tulos kus­ta­kin sar­jas­ta. Nai­set ja senio­rit pelaa­vat punai­sil­ta teel­tä ja mie­het kel­tai­sel­ta tai kum­pi­kin ryh­mä muu­ten mer­kit­tyi­nä vas­taa­vil­ta teel­tä — kuten meil­lä 49 ja 58.

Kos­ka nais­se­nio­rien sar­ja muo­dos­tuu vain kah­des­ta pelaa­jas­ta on eri­tyi­sen toi­vot­ta­vaa, että aktii­vi­sia nais­se­nio­re­ja ilmoit­tau­tuu myös vete­raa­ni­sar­jaan mukaan run­saas­ti kau­den aikana.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen (eli että on käy­tet­tä­vis­sä jouk­ku­ee­seen) otte­lui­hin tapah­tuu next­gol­fin kaut­ta. Jouk­ku­een kap­tee­ni valit­see ilmoit­tau­tu­neis­ta jouk­ku­een — puo­let edel­li­sen viik­ko­ki­san tulos­ten mukaan ja puo­let kap­tee­nin valin­ta­na. Vali­tuil­le jouk­ku­een jäse­nil­le ilmoi­te­taan teks­ti­vies­til­lä vii­meis­tään kisaa edel­tä­vä­nä vii­kon­lop­pu­na. Kil­pai­lu­mak­su on vie­ra­sot­te­luis­sa 25 €, jos­ta Har­jat­tu­lan pelaa­jat mak­sa­vat itse 10 €. Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää lou­naan pelin jäl­keen. Kotiot­te­lut eivät mak­sa mitään ja sisäl­tä­vät lounaan.

 

Senio­rien kil­pai­lu­ka­len­te­ri 2022

Alus­ta­va senio­rei­den kil­pai­lu­ka­len­te­ri on jul­kais­tu koti­si­vuil­la /Jäsenille/ Senioritoimikunta

 

ti 17.05. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lut  AGN-HGCC

la 21.05. HGCC Senior Open 2022

tie­dok­si: ti 24.05. Senior Alue­tour Alas­ta­ro Golf  (I/III)

 

ke 01.06. V‑S Senio­ri­lii­ga  HGCC-UGK

ma 06.06. Seu­raot­te­lu  HGCC-UGK

ti 07.06. V‑S Senio­ri­lii­ga  HGCC-LoG

ma 20.06. Seu­raot­te­lu, vie­ra­sot­te­lu  RG-HGCC

ke 29.06. Senior Alue­tour Har­jat­tu­las­sa (II/III)

 

ke 06.07. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu  ArGC-HGCC

ti 12.07. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu  MTG-HGCC

tie­dok­si: ke 20.07. Senior Alue­tour Nak­ki­la Golf  (III/III)

ti 26.07. V‑S Senio­ri­lii­ga  HGCC-AG

 

ti 02.08. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu  SaG-HGCC

ti 16.08. V‑S Senio­ri­lii­ga  HGCC-WGCC

ti 23.08. V‑S Senio­ri­lii­ga, vie­ra­sot­te­lu  AlGo-HGCC

ti 30.08. V‑S Senio­ri­lii­ga  HGCC-KG

 

ti 13.09. Seu­raot­te­lu  HGCC-AG

to 22.09. Viik­ko­ki­so­jen finaali

 

 

  • Senio­rei­den tie­do­tus koti­si­vuil­la sekä fb HGCC Senio­rit ‑sivul­la.