Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Muutos kentän pelaamiseen aikavälillä 16.–21.6.

Muutos kentän pelaamiseen aikavälillä 16.–21.6.

16.6.2022

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Har­jat­tu­lan ken­tän vihe­riöt nume­rot 4 ja 6 on tänään lai­tet­tu har­so­jen alle aina ensi vii­kon tiis­tai­hin 21.6. asti. Koe­tam­me täl­lä toi­men­pi­teel­lä saa­da kol­meen ker­taan paik­ko­kyl­vet­ty­jen vihe­riöi­den alka­neen kas­vun suo­jat­tua muu­ta­mak­si päi­väk­si. Kysei­set vihe­riöt pela­taan ti 21.6. asti vihe­riöi­den eteen teh­dyil­le ”tila­päis­vi­he­riöil­le”.

Pahoit­te­lem­me toi­men­pi­tees­tä aiheu­tu­vaa hait­taa ken­tän käytölle.

Har­jat­tu­la Golf Oy