Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan senioreille viides sija Varsinais-Suomen senioriliigassa

Harjattulan senioreille viides sija Varsinais-Suomen senioriliigassa

15.9.2022

Kau­den 2022 senio­ri­lii­ga on pelat­tu lop­puun ja lii­gan voit­ti tänä vuon­na Kan­kai­nen saa­vut­taen 30 pis­tet­tä. Har­jat­tu­lan senio­rit sijoit­tui­vat hyvin vii­den­nel­le sijal­le 21 pis­teel­lä yhteen­sä 11 seu­ran lii­gas­sa. Tulos oli hyvä aja­tel­len mei­dän vah­vaa peri­aa­tet­ta “kaik­ki pelaa”. Saim­me yhden vie­ras­voi­ton, kol­me koti­voit­toa, kak­si vie­ras tasa­pe­liä sekä kak­si ja kak­si tap­pio­ta koto­na ja vieraissa.

Yhteen­sä kym­me­neen lii­ga­pe­liin osal­lis­tui 40 seu­ram­me senio­ria, jois­ta oli 27 mies­tä ja 13 nais­ta. Läm­min kii­tos kai­kil­le mukaan läh­te­neil­le ja panok­sen­sa anta­neil­le kisai­li­joil­le ! Ensi vuon­na vaan lisää vie­lä akti­vi­teet­tia ilmoit­tau­tu­mi­seen kil­pai­lu­ka­len­te­ris­sa näky­viin pelei­hin. Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta ja eri­tyi­sen muka­vaa oli­si vie­lä saa­da mukaan lisää nuo­rem­pia senio­re­ja vaik­ka loma-aikaan sekä vie­lä isom­pi osuus naissenioreja.

Lii­ga­kau­des­ta kiit­täen senio­ri­lii­ga­vas­taa­va Olli Kyr­ki ja koko senioritoimikunta.

Ps. Kaik­ki lii­gan tulok­set ja sijoi­tus­tau­luk­ko löy­ty­vät Wiu­ri­la Gol­fin sivuil­ta pol­kua Seu­ra/­Se­nio­rit/­Var­si­nais-Suo­men senioriliiga/Senioriliigan tulok­set 2022.