Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttä siirtyy syksyyn

Kenttä siirtyy syksyyn

30.9.2022

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Golf­kausi 2022 on kään­ty­nyt syk­syyn. Sen myö­tä seu­raa­vas­sa muu­ta­mia ajan­koh­tai­sia asioita.

Kent­tä ja sii­tä huolehtiminen

Olem­me avan­neet kol­mo­sen lyön­ti­pai­kal­le teko­nur­mes­ta toteu­te­tun 16m2   lyön­ti­pai­kan, jos­ta lop­pu­kau­den pelaa­mi­nen tapah­tuu. Kaik­ki tiit (49–63) pelaa­vat ko. lyön­ti­pai­kal­ta, jos­ta mat­kaa Gree­nin kes­kel­le on 90 m. Rat­kai­sul­la vähen­näm­me lyön­ti­paik­ko­jen kulu­tus­ta siir­ty­mä­ai­koi­na (kevät ja syk­sy), jol­loin ruo­hon kas­vu ja lyön­ti­jäl­kien palau­tu­mi­nen ovat vähäis­tä. Saman­lai­set teko­nur­mi­pai­kat tul­laan asen­ta­maan vie­lä väy­lien 11 ja 17 lyöntipaikoille.

Ykkö­sen lyön­ti­pai­kan vie­res­sä ole­vaan ”hiek­ka pul­lot” laa­tik­koon on han­kit­tu 40 kpl uusia lyön­ti­jäl­kien hie­koi­tuk­seen tar­koi­tet­tu­ja pul­lo­ja. Ne ovat käyt­töä var­ten, eli poi­mi­kaa­pa siel­tä mukaan­ne kier­rok­sel­le. Kor­jaus­hiek­kaa saa pul­lo­laa­ti­kon vie­res­tä sekä puo­li­mat­kan kios­kil­ta. Kier­rok­sen jäl­keen pul­lot palau­te­taan niil­le kuu­lu­vaan laatikkoon.

Eri­tyis­huo­mio pal­lon lyön­ti- ja alastulojälkiin.

Jokai­sen ken­tän käyt­tä­jän vel­vol­li­suu­te­na on huo­leh­tia lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­ses­ta väy­lil­lä ja vihe­riöil­lä. Syk­syn vii­leis­sä ja kos­teis­sa kent­tä­olo­suh­teis­sa kas­vi­tau­tien ris­ki kas­vaa ja var­sin­kin kor­jaa­mat­to­mat lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­jet ovat tau­ti­herk­kiä. Pyrim­me pitä­mään ken­tän auki aina loka­kuun lop­puun asti, joten eri­tyis­huo­mia jäl­kien korjaamiseen.

Klu­bin ja kios­kin pal­ve­lut lokakuussa

Klu­bi ja puo­li­mat­kan kios­ki pal­ve­le­vat loka­kuus­sa seu­raa­vas­ti: Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to on avoin­na joka päi­vä klo 09:00–17:00. Klu­bi­ra­vin­to­las­sa on arki­sin ainoas­taan kah­vi­la­pal­ve­lut. Lou­nas tar­jol­la vii­kon­lop­pui­sin (la-su). Kios­ki pal­ve­lee joka päi­vä sää­va­rauk­sel­la ja tar­vit­taes­sa kios­kil­le jär­jes­te­tään itse­pal­ve­lu­na kah­via ja pien­tä syötävää.

Kink­ku­ki­sai­lua vie­lä su 2.10. ja su 9.10. (sää­va­ruk­sel­la)

Kil­pai­lu­kau­den päät­tä­viä kink­ku­kil­pai­lu­ja pela­taan vie­lä tule­va­na sun­nun­tai­na 2.10. sekä sun­nun­tai­na 9.10. Kil­pai­lu­läh­tö­jä on varat­tu molem­piin aamui­hin klo 9:30–11:30. Kil­pai­luun mah­tuu max. 48 pelaa­jaa ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Kil­pai­luis­sa pal­ki­taan kol­me paras­ta kink­ku­lah­ja­kor­tein, jot­ka luo­vu­te­taan pal­kin­non saa­jil­le su 9.10. kisan jäl­keen. Lah­ja­kor­tit nou­det­ta­vis­sa cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­ta (huom. myös 25.9. olleen kink­ku­ki­san kol­men par­haan lahjakortit).