Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan kenttä avautuu vapuksi!

Harjattulan kenttä avautuu vapuksi!

27.4.2022

Hyvät Har­jat­tu­la Gol­fin osak­kaat, jäse­net ja yhteistyökumppanit, 

Har­jat­tu­lan kent­tä avaa vap­pu­aat­to­na.  Men­neen tal­ven olo­suh­teet ovat olleet monel­la tapaa poik­keuk­sel­li­set, moneen aikai­sem­paan ver­rat­tu­na ja tämä myös näkyy ken­täl­läm­me. Ken­tän maa­poh­ja rou­ti lumet­to­man alku­tal­ven aika­na poik­keuk­sel­li­sen syväl­le ja on hidas­ta­nut lumen ja var­sin­kin jään sula­mis­ta tänä kevää­nä. Olem­me peli­pin­to­jen osal­ta nor­maa­lis­ta läh­tö­ta­sos­ta pari viik­koa myö­häs­sä, mut­ta kirim­me aika­tau­lua kiin­ni, kun säät hiu­kan läm­pe­ne­vät. Nyt kui­ten­kin aloitamme.

Pihatalkoot ja kauden avaus

Aloi­tam­me vap­pu­aat­to­na la 30.4. perin­tei­sil­lä piha­tal­koil­la klo 10:00. Ken­täl­le pää­see n. klo 12:00 eteen­päin ja tal­koo­väel­lä on luon­nol­li­ses­ti etua­jo-oikeus. Lau­an­tai­na on käy­tös­sä pal­lo­rän­ni, ei nor­maa­lia ajan­va­raus­ta. Ter­ve­tu­loa piha­tal­koi­siin ja jos omia väli­nei­tä (leh­ti­ha­ra­vaa, työ­kä­si­nei­tä jne.) löy­tyy, niin otta­kaa mukaan. Tal­koo­väel­le on tar­jol­la keit­to­lou­nas ja kuo­hu­vaa vapun kunniaksi.

Vastike- ja jäsenmaksut sekä pelioikeuden nimeäminen 

Kaik­kien kau­den 2022 mak­su­jen tulee olla mak­set­tui­na ennen ken­täl­le menoa. Myös pelioi­keu­den nimeä­mi­nen tulee olla teh­ty­nä. Pelioi­keu­den nimeä­mi­nen onnis­tuu par­hai­ten Nex­Golf-jär­jes­tel­mäs­sä, kun pelioi­keus nime­tään joko itsel­le tai toi­sel­le HGCC:n jäse­nel­le https://hgcc.nexgolf.fi  (Oma Nex­Golf → Osak­keet → Pelioi­keu­det). Yri­tys- ja yhtei­sö­omis­ta­jat voi­vat käyt­tää nimeä­mi­seen verk­ko­si­vuil­tam­me löy­ty­vää loma­ket­ta https://harjattulagolf.fi/osakkaille/pelioikeus/ → lomak­keet tai ilmoit­taa nimeä­mi­ses­tä säh­kö­pos­til­la caddie@harjattulagolf.fi tai juha.laukkanen@harjattulagolf.fi  

Peliaikojen varaus 

Nex­Golf-ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä https://hgcc.nexgolf.fi ava­taan lau­an­tai­na 30.4. klo 12:00 ja peliai­ko­jen net­ti­va­rauk­set ovat mah­dol­li­sia sun­nun­tais­ta 1.5. eteen­päin. Pak­kas­ris­kin ja cad­die­mas­te­rin lyhyem­män aukio­lon vuok­si, net­tia­jan­va­rauk­set ovat aluk­si mah­dol­li­sia klo 09:00–18:00 läh­tö­ajoil­le. Nou­da­tam­me myös nor­maa­le­ja osakas‑, jäsen‑, ja vie­ras­pe­laa­jien por­ras­tet­tu­ja ajan­va­rausai­ko­ja ja ‑oikeuk­sia. (Pelioi­keu­del­la pelaa­vat HGCC:n osak­kaat ja jäse­net voi­vat vah­vis­taa oman läh­tö­ai­kan­sa 60 min ennen start­tia, Nex­Golf-jär­jes­tel­män kaut­ta). Puhe­lin­va­rauk­set cad­die­mas­te­ril­ta puh. 040 587 6523.

Caddiemasterin toimisto on auki

Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­ve­lee aluk­si klo 9:0016:00. puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattulagolf.fi

Kilpailukalenteri 2022

Kil­pai­lu­ka­len­te­ri ja kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­nen ava­taan yhdes­sä ajan­va­rauk­sen kans­sa la klo 12:00. Ensim­mäi­set kil­pai­lum­me siir­ty­vät olo­suh­tei­den takia vii­kol­la eteen­päin siten, että Avaus Scramble pela­taan la 7.5. ja President´s Open la 14.5. Vaik­ka koro­na­ra­joi­tuk­set on käy­tän­nös­sä puret­tu, ei ole mitään syy­tä aliar­vioi­da tilan­net­ta. Seu­raam­me koro­na­ti­lan­teen kehi­tys­tä koh­ti kesää ja pelaam­me alku­kau­den kil­pai­lut väliai­ka­läh­döil­lä. Tämä myös mah­dol­lis­taa klu­bi­ra­vin­to­lal­lem­me suju­van ja tur­val­li­sen pal­ve­lun kil­pai­lu­jen ruo­kai­lun yhteydessä.

Klubiravintola ja puolimatkan kioski  

Klu­bi­ra­vin­to­laa ja puo­li­mat­kan kios­kia hoi­ta­vat van­haan mal­liin Har­jat­tu­lan Klu­bin Ay:n pojat. Klu­bi­ra­vin­to­la tar­jo­aa aluk­si kah­vi­la­pal­ve­lut. Kios­ki pal­ve­lee nor­maa­lis­ti heti lau­an­tais­ta 30.4. eteen­päin. Kios­kin kesä­ve­si­liit­ty­mä on kyt­ket­ty ja WC:t ovat nor­maa­lis­ti käy­tös­sä heti kau­den alusta. 

Osakkaiden etukortti 

Osak­kai­den Län­si- ja Lou­nais-ran­ni­kon Car­du-etu­kort­ti­so­vel­lus on päi­vit­ty­nyt 2022 kau­del­le. Osa­ke­kent­tien väli­nen etuoh­jel­ma käyn­nis­tyy viral­li­ses­ti ma 2.5.2022 eteen­päin. Tie­do­tam­me osak­kai­tam­me vie­lä kaut­ta 2022 kos­ke­val­la tie­dot­teel­la erikseen.

Onko pelioikeus, opiskelijapelioikeus tai pelikortti vielä haussa

Seu­ram­me hal­lin­noi­mas­ta pelioi­keus­poo­lis­ta löy­tyy vie­lä rat­kai­su tilan­tee­seen. Olet­han yhtey­des­sä asias­ta suo­raan juha.laukkanen@harjattulagolf.fi tai puh. 040 754 5106, niin lai­te­taan asia kuntoon.

Korona on edelleen kiusanamme

Tulet­han ken­täl­le vain ter­vee­nä. Vaik­ka rajoi­tuk­set ovat käy­tän­nös­sä pois­tet­tu, on suo­si­tuk­sia edel­leen hyvä nou­dat­taa https://www.turku.fi/korona/suo­si­tuk­set-ja-rajoi­tuk­set Tämä osa­taan jo ja käy­tän­teet ovat meil­le tut­tu­ja. Har­kit­se­vai­suus ja vas­tuul­li­suus ovat edel­leen valt­tia. Teh­dään jäl­leen yhdes­sä hie­no kau­den avaus ja golf­kausi 2022.

Kai­kil­le erin­omais­ta ja pian alka­vaa golfkautta!

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club
Har­jat­tu­lan Klu­bi Ay