Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

20.1.2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka pide­tään per­jan­tai­na 29. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta 2021 klo 17:00 Paa­si­ki­vio­pis­ton audi­to­rios­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, Tur­ku. Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vien kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten takia, toi­vom­me vah­vas­ti osak­kai­ta osal­lis­tu­maan kokouk­seen etäyh­tey­den (Mic­ro­soft Teams) kautta.

Etäyh­tey­den muo­dos­ta­mis­ta var­ten pyy­däm­me osak­kai­ta ilmoit­tau­tu­maan kokouk­seen ennak­koon säh­kö­pos­til­la yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen juha.laukkanen@harjattula.fi Samas­sa yhtey­des­sä pyy­däm­me myös ilmoit­ta­maan osake/ osak­keet, joi­ta kokouk­ses­sa edus­taa sekä toi­mit­ta­maan val­ta­kir­jal­la tapah­tu­vis­ta edus­tuk­sis­ta val­ta­kir­jat säh­köi­ses­ti em. säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Lähe­täm­me kokouk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le paluu­pos­ti­na säh­köi­sen lin­kin kokouk­seen osal­lis­tu­mis­ta varten.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

 1. Yhtiö­jär­jes­tyk­sen 8 § mukaan yhtiö­ko­kouk­sel­le käsi­tel­tä­väk­si kuu­lu­vat asiat.

  - esi­te­tään tilin­pää­tös, tase ja toi­min­ta­ker­to­mus­ta vas­taa­vat tiedot
  — esi­te­tään tilintarkastuskertomus
  — tulos­las­kel­man ja taseen vahvistaminen
  — vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen hal­li­tuk­sel­le ja muil­le tilivelvollisille
  — tili­kau­den tulok­ses­ta päättäminen
  — hal­li­tuk­sen jäsen­ten ja tilin­tar­kas­ta­jien palk­kiois­ta päättäminen
  — 2021 hoi­to- ja rahoi­tus­vas­tik­kees­ta päättäminen
  — hal­li­tuk­sen jäsen­ten luku­mää­räs­tä päättäminen
  — vali­taan hal­li­tuk­sen jäse­net ja varajäsenet
  — vali­taan tilin­tar­kas­ta­ja sekä varatilintarkastaja

 2. Hal­li­tuk­sen esi­tys yhtiö­ko­kouk­sel­le hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mi­ses­ta 18 kk ajak­si hank­ki­maan vas­tik­keet­ta lah­joi­tuk­se­na enin­tään kym­me­nen (10) kap­pa­let­ta kuo­lin­pe­sil­le siir­ty­nei­tä yhtiön yhtiö­ve­lat­to­mia osak­kei­ta Osa­keyh­tiö­lain 15 luvun 6 §:n suun­na­tus­ta han­kin­nas­ta sää­tä­mäl­lä taval­la sekä 5 luvun 27 §:n tar­koit­ta­man mää­räe­nem­mis­tö­pää­tök­sen nojal­la. Han­kin­ta edel­lyt­tää kuo­lin­pe­sän kir­jal­lis­ta pyyn­töä asiassa.

KOKOUSASIAKIRJAT JA OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN

Kokous­asia­kir­jat on toi­mi­tet­tu kokous­kut­sun liit­tee­nä osak­kaan ilmoit­ta­maan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiö­ko­kouk­seen voi­vat osal­lis­tua osak­kee­no­mis­ta­jat, jot­ka on mer­kit­ty osak­keen omis­ta­jik­si yhtiön osa­kas­luet­te­loon kokous­päi­vään men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi käyt­tää äänioi­keut­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai asia­mie­hen välityksellä.

Turus­sa 20. tam­mi­kuu­ta 2021

Har­jat­tu­la Golf Oy
Hallitus