Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

WappuEtkot 29.4.

WappuEtkot 29.4.

13.4.2021

Wappuetkot Kopio

Naisten kauden iloinen avaus

Pak­kaa mukaan golf­va­rus­tus. Varas­läh­tö­nä vap­puun voit ottaa mukaan yli­op­pi­las­la­kin, ilma­pal­lo­ja ja lem­pi­juo­maa. 

Läh­döt aika­läh­töi­nä. Huo­leh­di­taan tur­val­li­suu­des­ta ja pide­tään etäi­syy­det toi­siin ryh­miin ja kans­sa­pe­laa­jiin. 

Kisa­mak­sun mak­set­tua­si, saat cad­diel­tä oman tulos­kort­ti­si. Kort­te­ja EI VAIHDETA vaan kukin kir­jaa omaa tulos­taan sekä merk­ka­rin tulok­sen. Kort­te­ja ei alle­kir­joi­te­ta. Kisan jäl­keen kor­tit palau­te­taan klubille.

Jos mah­dol­lis­ta, pal­kin­to­jen­jaon heti kisan jäl­keen. Tulok­set jul­kais­taan Nex­Gol­fis­sa. Voit­ta­jil­le ilmoi­te­taan henkilökohtaisesti.

Nou­da­te­taan koro­nas­ta joh­tu­via pelaa­mis­oh­jei­ta ja sään­tö­jä! Ei ote­ta myös­kään tii­vii­tä ryh­mä­ku­via sosi­aa­li­seen medi­aan. Jat­ke­taan siis vii­me kau­del­la opit­tu­ja tur­val­li­sia toimintatapoja.

Peli­muo­to: PB / 14 rei­kää • kil­pai­lu­ta­soi­tus 54.0
14 reiän kier­ros on tasoituskelpoinen.
Tar­kat läh­tö­ajat ja ryh­män tie­dot tule­vat s‑postisi ennen kisaa.

Kisa­mak­su 10 € sis. tar­joi­lua.
Kisa­mak­su kort­ti­mak­su­na caddiemasterilla.

Ilmoit­tau­du nyt NexGolfissa
vii­meis­tään ti 27.4.
Mukaan mah­tuu 24 nopeinta.

Kisa täyt­tyi nopeas­ti. Mukaan otet­tiin 29 naista.

Kau­den ensim­mäi­sen kisan voittajat:
1. Lee­na Sten
2. Mari Niemi
3. Anna-Karo­lii­na Kevo

Onnea voit­ta­jil­le!