Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Uusi alueellinen Lady Tour

Uusi alueellinen Lady Tour

11.4.2021

Lady Tour Logo L800 Px

9.8.2021

Alu­eel­li­nen Lady Tour päät­tyi eilen Naan­ta­lin Aurin­ko Gol­fis­sa. Kai­ken kaik­ki­aan Tou­ril­le osal­lis­tui vii­den kisan aika­na yhteen­sä 268 nais­ta. Lop­pu­tu­lok­ses­sa huo­mioi­tiin vain kol­me paras­ta kierrosta.

Tämä oli ensim­mäi­nen kokei­lu­vuo­si ja ensi vuon­na ote­taan uusiksi.

Lady Tou­rin lopul­li­set tulokset.

 

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan nais­ten avoi­mel­le kier­tu­eel­le. Vii­si osa­kil­pai­lua, vii­del­lä eri ken­täl­lä, vii­den vii­kon ja vii­den päi­vän aika­na. Voit osal­lis­tua yhteen, kah­teen — tai vaik­ka kaik­kiin. Joka tapauk­ses­sa vain kol­me paras­ta kil­pai­lu­tu­los­ta huo­mioi­daan, vaik­ka oli­sit osal­lis­tu­nut kaik­kiin vii­teen. Peli­muo­to­na on 18 reiän pis­te­bo­gey. Kil­pai­lu pela­taan nais­ten teeltä.

Kier­tue start­taa Aura Gol­fis­ta, jos­sa pela­taan Mam­sel­li la 3.7. ja päät­tyy su 8.8. Aurin­ko Gol­fiin. Läh­de­tään vaik­ka isom­mal­la­kin poru­kal­la val­loit­ta­maan naapurikenttiä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set osa­kil­pai­lui­hin tapah­tuu jär­jes­tä­vän seu­ran Cad­die­mas­te­rin, Nex­Gol­fin tai Tee­Ti­men kaut­ta. 

Kauden 2021 osakilpailut

  • la 3.7. Mamselli/ Aura Golf
  • ti 6.7. Ulrica/ Har­jat­tu­la Golf
  • Su 18.7. Blanca (pari scramble)/ Arc­hi­pe­la­gia Golf
  • La 31.7. Cecilia/ Kan­kais­ten Golf
  • su 8.8. Birgitta/ Aurin­ko Golf
Kilpailumaksu

Osa­kil­pai­lun kil­pai­lu­mak­su on kun­kin kil­pai­lun nor­maa­li kisamaksu. 

Ilmoittautuminen

Ilmoit­tau­du mukaan osa­kil­pai­lui­hin kun­kin ken­tän cad­die­mas­te­rin, Nex­gol­fin tai Tee­Ti­men kaut­ta. Samal­la osal­lis­tut auto­maat­ti­ses­ti Lady Tourille.

Pelimuoto

18 reiän PB

Säännöt

Kil­pai­lus­sa nou­da­te­taan ylei­siä voi­mas­sao­le­via gol­fin sään­tö­jä sekä jär­jes­tä­vän ken­tän kil­pai­lu­koh­tai­sia kil­pai­lu­mää­räyk­siä. Tasa­tu­lok­sen rat­kai­su yksit­täi­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa: tasoi­tus, vii­mei­set 9 rei­kää, vii­mei­set 6 rei­kää, vii­mei­set 3 rei­kää, vii­mei­nen 1 rei­kä. Jos koko­nais tulok­sis­sa on pelaa­jia tasa­pis­teil­lä kol­men (3) osa­kil­pai­lun yhteis­tu­lok­sen jäl­keen, rat­kai­see jär­jes­tyk­sen vii­mek­si pela­tun kisan vii­mei­set 9/6/3 reikää.

Palkinnot

Tou­rin vii­si (5) paras­ta pal­ki­taan vii­mei­sen kil­pai­lun jäl­keen. Jos pal­kin­non saa­ja ei ole läs­nä pal­kin­to­jen­jaos­sa ollaan häneen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä. Jokai­ses­sa osa­kil­pai­lus­sa pal­ki­taan kun­kin seu­ran omal­la taval­la parhaat.

Vii­mei­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa (8.8.) suo­ri­te­taan eril­li­nen arvon­ta nii­den osal­lis­tu­jien kes­ken, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet kaik­kiin osakilpailuihin.

Osallistumisoikeus

Nais­pe­laa­ja, jol­la on jon­kun suo­ma­lai­sen golf­seu­ran jäse­nyys ja ikää yli 18-vuot­ta, on oikeu­tet­tu osal­lis­tu­maan tou­ril­le. Kun on osal­lis­tu­nut johon­kin vii­des­tä osa­kil­pai­lus­ta, on auto­maat­ti­ses­ti muka­na myös tou­ril­la. Kil­pai­lun joh­ta­ja­na toi­mii kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa vas­taa­va kil­pai­lun joh­ta­ja / tuomari.

Pisteytys

Yhteis­tu­lok­seen las­ke­taan kus­sa­kin osa­kil­pai­lus­sa ansai­tut bogey­pis­teet. Poik­keus on Parais­ten kil­pai­lu, joka on pari­kil­pai­lu. Täs­sä osa­kil­pai­lus­sa molem­mat parit saa­van kil­pai­lu­tu­lok­sen muu­tet­tu­na pb-tulok­sek­si. Tou­ril­le tulok­ses­ta kel­puu­te­taan ¾‑tulos.

Tulosseuranta

Kun Lady Tour käyn­nis­tyy, tulee tähän link­ki, jos­ta voi seu­ra­ta kokonaistilannetta.

 

Sään­töi­hin voi tul­la vie­lä muu­tok­sia ennen ensim­mäis­tä kisaa.