Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tutustu uuteen ladykapteeniin

Tutustu uuteen ladykapteeniin

22.5.2021

 

Martina 500x375

Hei kaikki!

Olen Martina Maass, 29 vuotias kaarinalainen golfaaja. Minut valittiin Harjattulan ladykapteeniksi kaudella 2021. Nyt haluan kertoa teille hieman itsestäni, tarinani golfin parissa ja tavoitteeni ladykapteenina.

 

Golf­ken­tän ulko­puo­lel­la olen logis­tiik­ka-asian­tun­ti­ja ja työs­ken­nel­lyt vii­mei­set seit­se­män vuot­ta Val­met Auto­mo­ti­vel­la. Per­hee­see­ni kuu­luu avo­puo­li­so ja kak­si senio­ri­koi­raa, pin­se­rei­tä molemmat.

Näin minusta tuli golffari

Aloi­tin gol­fin käy­mäl­lä green card ‑kurs­sin Har­jat­tu­las­sa vuon­na 2014. Olin todel­la innois­sa­ni uudes­ta har­ras­tuk­ses­ta, mut­ta ujo luon­tee­ni ja kovat suo­ri­tus­pai­neet koke­nees­sa seu­ras­sa sai­vat minut epäi­le­mään sopi­vuut­ta­ni gol­fyh­tei­söön. En tun­te­nut ketään, joka har­ras­tai­si lajia ja ottai­si minut sii­pien­sä suo­jaan, joten tyy­dyin kyn­tä­mään lähia­lu­een Par3-kent­tiä ilta­hä­mä­ris­sä. Peli­mää­rät jäi­vät kor­kein­taan vii­teen ker­taan kesäs­sä eikä kehi­tys­tä ollut havait­ta­vis­sa, joten golf­ki­pi­nä sam­mui muu­ta­mak­si vuodeksi.

Kaik­ki kui­ten­kin muut­tui, kun tapa­sin avo­puo­li­so­ni, joka pela­si erit­täin aktii­vi­ses­ti ja veti minut muka­naan ken­täl­le. Vuon­na 2019 lii­tyin Har­jat­tu­lan jäse­nek­si ja kävin vii­koit­tain jäsen­ten mak­sut­to­mis­sa tree­neis­sä. Uskal­tau­duin vih­doin­kin ken­täl­le ja jopa nais­ten kisoi­hin. Sain ympä­ril­le­ni kan­nus­ta­via nai­sia ja aloin tun­te­maan olo­ni todel­la kotoi­sak­si ken­täl­lä ja klu­bil­la. Kau­den lopus­sa sain yllät­tä­vän vies­tin nais­toi­mi­kun­nal­ta, joka halusi minut rivei­hin­sä.  Suos­tuin välittömästi.

Kausi 2020 oli­kin hui­ma sukel­lus syväl­le golf­maa­il­maan, vie­lä­pä nais­toi­mi­kun­nan aitio­pai­kal­ta. Osal­lis­tuin lähes jokai­seen kil­pai­luun, voi­tin­kin niis­tä muu­ta­man ja jär­jes­tin itse tapah­tu­mia nais­jä­se­nil­le. Juu­ri alka­nut kausi 2021 läh­ti rysäyk­sel­lä käyn­tiin, kun minut valit­tiin lady­kap­tee­nik­si, hal­li­tuk­sen jäse­nek­si ja ostin­pa sit­ten vie­lä kai­ken kuk­ku­rak­si osakkeenkin.

Tämä harrastus on tullut jäädäkseen!

Toi­von lady­kap­tee­ni­na ole­va­ni hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä peli­ka­ve­ri ja tsemp­pa­ri kai­kil­le niil­le aloit­te­li­joil­le, jot­ka ovat samas­sa tilan­tees­sa kuin itse koin ole­va­ni vuon­na 2019 –  yksin ja rima­kau­hui­nen. Halua tuo­da esiin gol­fin yhtei­söl­li­syy­den, haus­kuu­den ja sen, miten help­poa se oikeas­taan on, kun­han on oikea ympä­ris­tö ja ihmi­set ympä­ril­lä. Nämä edel­ly­tyk­set löy­ty­vät meis­tä jokai­ses­ta ja Har­jat­tu­la tar­jo­aa sen toteut­ta­mi­seen lois­ta­vat puitteet.

IMG 20210522 WA0008