Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Mikä ihmeen Ulrica?

Mikä ihmeen Ulrica?

11.4.2021

Ihana Ulrica Cup Open ti 6.7.2021

Tapahtuman historiaa

Vuon­na 1995 krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­rooth toi­mi seu­ras­sam­me nais­toi­mi­kun­nan vetä­jä­nä. Hänen idean­sa oli, että Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Clu­bil­le perus­tet­tiin seu­ran ensim­mäi­sen nais­ten ihan oma golf­kil­pai­lu. Kisa sai perus­ta­jan­sa mukaan nimek­si Ulrica Cup Open. 

Kisan perus­ta­mi­ses­ta läh­tien nai­set ovat joka vuo­si kokoon­tu­neet Har­jat­tu­laan aina Ulri­kan nimi­päi­vää lähin­nä ole­va­na tiis­tai­na. Ensim­mäi­ses­sä kil­pai­lus­sa oli kuu­le­man mukaan noin kym­me­nen osal­lis­tu­jaa. Nyt tapah­tu­ma on pai­su­nut ja osal­lis­tu­jia on ollut vuo­sit­tain yli sata. Vuon­na 2020 pelaa­jia saa­pui Har­jat­tu­laan 16 eri seu­ras­ta. Myös krei­vi­tär itse osal­lis­tui kisaan usea­na vuon­na, mut­ta myö­hem­min, kun voi­mat vähe­ni­vät, hän kun­nioit­ti läs­nä­olol­laan ole­mal­la muka­na pal­kin­to­jen jaos­sa ja jäl­ki­pe­leis­sä. 

Kreivitär


Kuvas­sa Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­rooth vas­taa­not­taa kuk­ka­kimp­pua vuo­den 2015 kisan pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suu­des­sa lasipalatsissa.


Vuon­na 2019 juh­lim­me kil­pai­lun 25-vuo­tis­ta tai­val­ta. Vuo­den 2020 Ulrica Cup Open oli sen sijaan muis­to­kil­pai­lu krei­vit­tä­ren meneh­dyt­tyä syk­syl­lä 2019.

Vuon­na 2020 istu­tim­me klu­bin pihaan krei­vit­tä­ren muis­to­puun, Japa­nin­li­kus­te­ri­sy­ree­nin, jon­ka toi­vom­me ilah­dut­ta­van ker­man­val­koi­sil­la kukin­noil­la hei­nä­kuus­sa — juu­ri kil­pai­lun aikoi­hin meil­le pelaa­maan tule­via naisia.

Vuo­si 2021 tuo taas vähän uusia tuu­lia tapah­tu­maan, mut­ta van­ho­ja perin­tei­tä­kään emme unoh­da, esi­mer­kik­si pork­ka­noi­ta tulee siis jat­kos­sa­kin ole­maan pelaa­jien ilo­na muu­ta­mil­la teel­lä, eikä pää­tös­kuo­ha­rei­ta man­si­koi­den kera tai not­ku­vaa pal­kin­to­pöy­tää­kään unohdeta.

Vuo­den 2021 val­mis­te­lut ovat käyn­nis­ty­neet. Ensi­töik­sem­me uudis­tim­me tapah­tu­man logon kuvaa­maan parem­min kil­pai­lun his­to­ri­aa ja perinteitä.

Uusi logo:

Ulrica2