Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toiminnan periaatteet

Toiminnan periaatteet

11.4.2021

5445386

Har­jat­tu­las­sa toi­mii kau­del­la 2021 nais­toi­mi­kun­ta, joka ikä- ja tasoi­tus­ja­kau­man­sa perus­teel­la edus­taa koko seu­ran nais­jä­se­niä mah­dol­li­sim­man tasapuolisesti.

  • Jär­jes­täm­me nai­sil­le tapah­tu­mia ja tie­tys­ti eri­lai­sia kil­pai­lu­ja.
  • Autam­me nai­sia tutus­tu­maan toi­siin­sa ja löy­tä­mään uusia pelikavereita. 
  • Tuem­me aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen parissa. 
  • Kan­nus­tam­me tree­naa­maan ja osal­lis­tu­maan seu­ran gol­fo­pe­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.
  • Hou­kut­te­lem­me nai­sia osal­lis­tu­maan alu­een mui­den seu­ro­jen nais­ten kisoi­hin ja tapahtumiin.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open.
Tänä vuon­na 6. hei­nä­kuu­ta kisa jär­jes­te­tään jo 27. ker­ran. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paikkansa
yhte­nä Lou­nais-Suo­men suo­si­tuim­pa­na lajia har­ras­ta­vien nais­ten golftapahtumana.

Lähe­täm­me jäse­nil­le peli­kau­den aika­na pos­tia, jos­sa on aina tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Tie­do­tam­me niis­tä myös seu­ran net­ti­si­vuil­la, nais­ten sul­je­tus­sa Face­book-ryh­mäs­sä “HGCC Ladies” Ins­ta­gra­mis­sa #hgcc­nai­set her­kut­te­lem­me kai­ken­lai­sel­la kival­la. Suo­sit­te­lem­me liit­ty­mään ryh­miin. Niis­sä jäse­net voi­vat huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa, kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta tai ker­toa muil­le­kin onnis­tu­mi­sis­taan, hyväs­tä fii­lik­ses­tä tai ihan mis­tä vaan.