Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote osakkeenomistajille

Tiedote osakkeenomistajille

11.2.2021

Arvoi­sa Har­jat­tu­la Golf Oy:n osakkeenomistaja,

Kevät­tal­vi­nen han­ki hoh­taa kirk­kaa­na ja raik­kaas­ta pak­kas­sääs­tä naut­tii huo­mat­ta­va mää­rä päi­vit­täi­siä hiih­tä­jiä kent­tääm­me kier­tä­väl­lä ladul­la. Kevät­tä koh­ti men­nään, eikä 2021 golf­kau­den alkuun ole enää kovin­kaan pit­kä aika. Poik­keus­o­lois­ta huo­li­mat­ta, saim­me yhtiö­ko­kouk­sem­me etäyh­teyk­sin jär­jes­tet­tyä ja yhtiön toi­min­nan kan­nal­ta tär­keät vuo­sit­tai­set pää­tök­set teh­tyä. Seu­raa­vas­sa muu­ta­mia ennak­ko­nos­to­ja tule­vaan kauteen.

2021 yhtiövastikelaskutus

Tam­mi­kuun 29. päi­vä­nä pidet­ty yhtiö­ko­kous vah­vis­ti vuo­den 2021 osa­ke­koh­tai­set vas­ti­ke­mak­sut. Hoi­to­vas­ti­ke pää­tet­tiin säi­lyt­tää enti­sel­lään ja rahoi­tus­vas­tik­keet las­ki­vat edel­lis­vuo­des­ta. Vas­ti­ke­las­ku­tus tapah­tuu säh­köi­ses­ti Nex­Golf ‑jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, säh­köi­sen las­ku­jen vas­taan­ot­to­va­lin­nan teh­neil­le osak­kail­le. Jär­jes­tel­mä lähet­tää las­kun saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen osak­kaan ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Huom. Vas­ti­ke­las­kut saa­pu­vat kai­kil­le osak­kail­le myös perin­tei­se­nä kir­je­pos­ti­na. Osal­la osak­kais­tam­me ei ole säh­köi­sen las­kun vas­taan­ot­to­mah­dol­li­suut­ta tai sitä ei ole valit­tu­na, säh­kö­pos­tio­soi­te puut­tuu tai osoi­te­tie­to on van­hen­tu­nut. Vuo­den 2021 yhtiö­vas­ti­ke­las­kun voi siis mak­saa molem­mil­la tavoil­la, joko pos­tis­ta saa­pu­val­la perin­tei­sel­lä pape­ri­las­kul­la tai säh­köi­sel­lä Nex­Golf ‑las­kul­la. Las­ku­tie­dot ovat molem­mis­sa ident­ti­set. Erä­päi­vän jäl­kei­sen mak­su­val­von­nan siir­räm­me yhteis­työ­kump­pa­nil­lem­me Vis­ma Financial Solu­tions Oy:lle.

Pelioikeuspool 2021

Jos pää­tät vuo­kra­ta osak­kee­si pelioi­keu­den alka­val­la kau­del­la voi seu­ram­me HGCC ry:n hal­lin­noi­ma Pelioi­keus­pool hoi­taa vuo­krauk­sen puo­les­ta­si. Vuo­kra­sim­me vii­me kau­del­la Poo­lis­ta kaik­ki­aan 108 kpl eri­lais­ta pelioi­keus­tuo­tet­ta ja vuo­kra­tuot­toa tili­tim­me osak­kail­le 603,50 € euroa/ vuo­kral­le jätet­ty osa­ke. Vuo­kra­tuot­to tili­te­tään lyhen­tä­mät­tö­mä­nä muka­na ole­vien osakkeiden/pelioikeuksien mää­räl­lä jaet­tu­na. Voit tutus­tua tar­kem­min Pelioi­keus­poo­liin, sen tar­koi­tuk­seen ja sään­töi­hin tääl­tä: https://harjattulagolf.fi/osakkaille/pelioikeuspooli/

2021 osakaseduista

Osak­kaan edut säi­ly­vät ennal­laan, muu­ta­min lisäyk­sin. Alu­eel­li­nen yhteis­työ 12 muun osa­ke­ken­tän kans­sa jat­kuu. Etu­kier­ros­ten mää­rä lisään­tyy kah­des­ta kol­meen ja itse etu­kort­ti vaih­tuu uuteen päi­vi­tet­tyyn ver­sioon. Osak­kai­den vaih­to­pe­li­päi­vät lähi­kent­tien kans­sa jat­ku­vat myös. Osa­kas­golf tapah­tu­miem­me alus­ta­vat päi­vä­mää­rät ovat la 3.7. ja la 11.9. Otam­me kevääl­lä käyt­töön 10 kpl uusia gol­fau­to­ja. Auto­jen lea­sin­gra­hoi­tus­mal­li on muut­tu­nut siten, että voim­me jat­kos­sa tar­jo­ta autot osak­kail­le 20 €/kierros. Osa­ka­se­dut tar­ken­tu­vat vie­lä kevään aika­na, joten pidä­täm­me oikeu­det muu­tok­siin. https://harjattulagolf.fi/osakkaille/osakasedut/

Kentästä ja kentänhoidosta

Totut­tua kovem­mas­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta ken­tän tal­veh­ti­mi­nen on suju­nut tois­tai­sek­si hyvin. Kent­tä ehti rou­tia ennen lumen tuloa, joten lumi toi­mii nyt hyvä­nä eris­tee­nä pak­kas­ta vas­taan. Kent­tä­mes­ta­rim­me Juho Sil­lan­ta­ka haas­tat­te­lee parai­kaa tule­van kau­den kesä­työn­te­ki­jöi­tä ja haki­joi­ta on ollut pal­jon. Hal­li­tuk­sen pii­rus­tus­lau­dal­la on kas­te­lu­jär­jes­tel­män uusi­mis­suun­ni­tel­ma tar­jouk­si­neen sekä hank­keen rahoi­tus­mal­lin rakentaminen.

Erin­omais­ta golf­kau­den 2021 odotusta!

Har­jat­tu­la Golf Oy