Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Seuratreenien alkaminen

Seuratreenien alkaminen

30.4.2021

Seu­ran jäse­nil­le tar­koi­te­tut mak­sut­to­mat har­joi­tuk­set alka­vat ensi vii­kol­la. Har­joi­tuk­set löy­ty­vät aiem­pien vuo­sien tapaan Nex­Gol­fis­ta ja ilmoit­tau­tu­mi­nen har­joi­tuk­siin tapah­tuu omil­la jäsen­tun­nuk­sil­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ava­taan tule­va­na sun­nun­tai­na illal­la klo 20.00.

Koro­na­ti­lan­teen takia har­joi­tus­ten osal­lis­tu­ja­mää­rä on aluk­si rajat­tu 18 hen­ki­löön, jol­loin ryh­mä voi­daan jakaa tar­vit­taes­sa kol­meen osaan toteut­ta­maan ras­ti­har­joi­tuk­sia. Har­joi­tuk­siin voi osal­lis­tua ainoas­taan ilmoit­tau­tu­mal­la ennak­koon, jot­ta voim­me var­mis­tua osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä sekä tar­vit­taes­sa jäl­jit­tää kaik­ki osal­lis­tu­neet, jos sil­le tuli­si tar­vet­ta. Oli­si myös toi­vot­ta­vaa, että ilmoit­tau­dut vain yhteen har­joi­tus­ker­taan ker­ral­laan, sekä peruu­tat ilmoit­tau­tu­mi­se­si, jos et pää­se­kään osallistumaan.

Har­joi­tuk­sis­sa on ensiar­voi­sen tär­ke­ää huo­leh­tia tur­va­vä­leis­tä ja lähi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä. Vähäi­sis­tä­kin fluns­sa­oi­reis­ta kär­si­vien tulee jää­dä kotiin, jot­ta tur­va­toi­mis­ta huo­li­mat­ta altis­tus- tai tar­tun­ta­ti­lan­tei­ta ei pää­si­si har­joi­tuk­sis­sa tai muil­la ken­tän alueil­la syntymään.

Har­joi­tusa­jat ensim­mäi­sil­le viikoille:

  • Tiis­tai klo 17–18.20 Start­ti­ryh­mä (Lar­ri)
  • Tiis­tai klo 18.30–19.50 Mie­het (Lar­ri)
  • Kes­ki­viik­ko klo 16–17.30 Senio­rit (Son­ja)
  • Kes­ki­viik­ko klo 17.30–20 Nai­set (Son­ja)

Pian näh­dään pal­lo­ko­neen luo­na ja hyvää vappua!
Lar­ri & Sonja

Runo:

Voi kun kivaa on pian taas tavata,
mut varo­taan, ettei omaa oksaa sahata

Koro­na on tau­ti tosi katala,
ja roko­tus­kat­ta­vuus vie­lä matala

Jos tur­va­vä­lit kaatuvat,
niin har­maa­tu­kat maatuvat.

Jos kui­ten­kin pää­tät pärskiä,
se mones­ta on härskiä.

Nyt kun voim­me ulko­na golfailla,
Pes­tään kädet, jot­ta virus pysyy loitolla.