Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunnan tiedote 1/21

Senioritoimikunnan tiedote 1/21

29.3.2021

Iloi­nen ter­veh­dys tääl­tä senio­ri­toi­mi­kun­nas­ta uudet ja vähän van­hem­mat senio­ri­golf­fa­rit. Uusi kausi on tulos­sa ja innol­la odo­tan aina­kin itse, mitä uut­ta tänä vuon­na ken­täl­lä tapah­tuu. Sen ver­ran hyvä maku jäi vii­me kau­des­ta. Olem­me uudis­ta­mas­sa toi­min­taam­me ja kai­paam­me lisää teki­jöi­tä. Jos kiin­nos­tut senio­rien toi­min­nas­ta, tule mukaan teke­mään, se on muka­va lisä hyvän har­ras­tuk­sen parissa.

Tämän het­ki­nen kokoon­pa­no: Pek­ka Kuusis­to (pj), Mir­ja Stolt, Tep­po Kale­va ja Tei­ja Westerholm

Sujuva pelaaminen

On tär­ke­ää, että me senio­rit näy­täm­me hyvää esi­merk­kiä ken­täl­lä, myös nuo­rem­mil­le. Meil­lä joil­la on aikaa viet­tää har­ras­tuk­sen paris­sa, voi­sim­me olla aja­mas­sa uusia tulok­kai­ta sisään lajiin ja yhtei­sööm­me. Emme vii­vyt­te­le, osam­me sään­nöt ja pääs­täm­me nopeam­mat ohi ja niin kii­re ei ole, että ehdim­me pai­ka­ta lyön­ti­jäl­jet ja gree­nil­lä alas­tu­lo­jäl­jet. Sal­lit­tua ja jopa toi­vot­ta­vaa, on myös kor­ja­ta tois­ten jäl­jet. Jos peli­ka­ve­rit eivät huo­maa aiheut­ta­maan­sa vahin­koa, voi sii­tä muistuttaa.

Reikäpelit aloitetaan maanantaina 10.5

Ilmoit­tau­tu­mi­set 7.5 men­nes­sä nex­golf­fiin. Tasoi­tuk­sel­li­nen ¾ osa tasoi­tuk­sin. Tasoitukseton

Spon­so­ri­na toimii:

Sporttiapteekki

Viikkokisat – alkavat torstaina 6.5

Spon­so­ri­na toi­mii Van­han-ajan Osto- ja Myyn­ti­lii­ke K.J.Simolin.

Viik­ko­ki­saa voi siis edel­leen pela­ta koko päi­vän aika­na. Pelaa­jia flaigh­tis­sa pitää olla vähin­tään 3, viik­ko­ki­saan osal­lis­tu­jan on ker­rot­ta­va osal­lis­tu­van­sa kisaan. Kier­ros mak­saa edel­leen 3 euroa. Pää­tös­kier­rok­sen hin­ta on 15 € johon sisäl­tyy juh­lal­li­nen pää­tös­lou­nas ja pal­kin­to­jen jako. Pää­tös­ki­sas­sa pal­ki­taan edel­leen 10 parasta.

Uut­ta viikkokisoissa:

  • joka kuu­kausi pal­ki­taan 3 paras­ta tulok­sen teki­jää. Tulok­siin las­ke­taan kuu­kau­den 3 paras­ta kier­ros­ta. Hyväl­lä pelil­lä ja vähän onnel­la­kin, voi kah­del­la huip­pu­kier­rok­sel­la olla jaka­mas­sa palkintoja.
  • 15 paras­ta pis­teen­ke­rää­jää pelaa syys­kuun vii­mei­se­nä tors­tai­na kil­pai­lun, jos­sa sel­vi­te­tään lopul­li­nen sijoi­tus. 10 paras­ta kier­ros­ta mää­rit­te­lee sijoi­tuk­sen. Jot­ta jokin rei­luus ja oikeu­den­mu­kai­suus säi­lyy, saa paras pis­teen­saa­lis­ta­ja lop­pu­tu­lok­seen­sa 5 hyvi­tys­pis­tet­tä, toi­nen 3 ja 3–5 saa­vat 1 pisteen.

HGCC Senior Open 2021

Lau­an­tai­na 22.5.2021

Spon­so­red by

Golfpassi Logo 348x97

Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10.00 (coro­na­ra­joi­tuk­sin aikalähdöt)

Peli­muo­dot:

  • Scratch, sar­ja 3.0 – 9.9
  • Hcp lyön­ti­pe­li, sar­ja 10.0 – 17.9
  • Pis­te bogey, sar­ja 18.0 – 36.0

Mini­mi osal­lis­tu­mis­mää­rä sar­jois­sa on 6 pelaa­jaa. Kil­pai­lu­ta­soi­tus max. 36.0

N50+ tii 49 • M50+ tii 58 • M70 saa pela­ta joko tii 58 tai tii 49, pait­si scratch sarjassa.

Tii ilmoi­tet­ta­va ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

HGCC:n jäsen 25 €, muut 45 €. Kisa­mak­suun sisäl­tyy lou­nas klu­bil­la kisan jälkeen.

Ilmoit­tau­tu­mi­set to 20.5 klo 15.00 men­nes­sä Clu­bil­la cad­die mas­te­ril­le / Nex­Golf ‑jär­jes­tel­män kaut­ta / Soit­ta­mal­la p. 040 587 6523 / S‑postilla caddie@harjattula.fi

Muita kesän kisoja:

Sen­nut vs. Jun­nut ma 2.8
Sen­nut vs. muut (kehit­teil­lä) ma 26.8
Senio­ri nai­set vs. Senio­ri­mie­het Rai­der­ku­pin tyy­li­nen su 12.9
Senio­rien kink­ku­ki­sa su 26.9
Senio­rien Syyssc­ramble 4/h jouk­kue to 7.10

Varsinais-Suomen Senioriliiga

Kau­del­la 2021 lii­ga pela­taan lähes täy­si­mit­tai­se­na, vain AG on ilmoit­ta­nut jää­vän­sä vie­lä pois, eli lii­gaan osal­lis­tu­via seu­ro­ja 10. Pela­taan stable­ford pis­te­bo­gey­ta nor­maa­li­sään­nöin. Tasoi­tus­ra­ja on hcp 36, myös kor­keam­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va voi osal­lis­tua, mut­ta hän pelaa em. tasoi­tuk­sel­la. Tasoi­tuk­sis­sa huo­mioi­daan ken­tän slo­pe-tau­lu­kot normaalisti.

Nai­set ja vete­raa­nit pelaa­vat ns. punai­sel­ta teel­tä ja mie­het ns. kel­tai­sel­ta tai muu­ten mer­kit­tyi­nä vas­taa­vil­ta teeltä.

Otte­lut pela­taan 12 hen­ki­sin jouk­kuein: 6 mies­tä, 4 nais­ta ja 2 vete­raa­nia (+65 v.mies- tai nais­puo­li­sia), lop­pu­tu­lok­seen huo­mioi­daan parem­man puo­len tulos kus­ta­kin kategoriasta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen (eli on käy­tet­tä­vis­sä) otte­lui­hin nex­gol­fin kaut­ta. Jouk­ku­een kap­tee­ni valit­see ilmoit­tau­tu­neis­ta jouk­ku­een, jois­ta puo­let edel­li­sen vk-kisan tulos­ten mukaan ja puo­let kap­tee­nin valin­ta­na. Vali­tuil­le jouk­ku­een jäse­nil­le ilmoi­te­taan teks­ti­vies­til­lä vii­meis­tään kisaa edel­tä­vä­nä vii­kon­lop­pu­na. Kil­pai­lu­mak­su 25 € , jos­ta HGCC:n pelaa­jat mak­sa­vat itse 10 €. Kil­pai­lu­mak­su sisäl­tää lou­naan pelin jäl­keen. Kotiot­te­lut eivät mak­sa mitään ja sisäl­tää lounaan.

Senio­rei­den tie­do­tus koti­si­vuil­la sekä fb HGCC Senio­rit ‑sivul­la.