Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakkaan Lounais- ja Länsirannikon etukortti siirtyy mobiiliin

Osakkaan Lounais- ja Länsirannikon etukortti siirtyy mobiiliin

30.4.2021

Arvoi­sa Har­jat­tu­la Gol­fin osakas,

Osak­kai­den Län­si- ja Lou­nais­ran­ni­kon etu­kort­ti­jär­jes­tel­mä siir­tyy mobii­liin. Kort­ti­jär­jes­tel­mä käyt­tää äly­pu­he­li­meen ladat­ta­vaa Car­du ‑sovel­lus­ta. Jos olet jo Car­dun sovel­lus­käyt­tä­jä, saat etu­kor­tin auto­maat­ti­ses­ti sinul­la jo ole­vaan Car­du lompakkoon.

Mikä­li käy­tös­sä­si ei ole Car­du-sovel­lus­ta, voit lada­ta sen tämän pos­tin lopus­sa ole­van uuden käyt­tä­jän ohjeen mukai­ses­ti. Tulem­me jaka­maan osa­kas­kor­tin teil­le huo­men­na ke 28.4. Saat ilmoi­tuk­sen lisä­tys­tä osa­kas­kor­tis­ta säh­kö­pos­tii­si osoit­tees­ta noreply@cardu.com. Jos säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si ei ole ilmoi­tet­tu osak­kaan yhteys­tie­dois­sa­si, tulee ilmoi­tus tekstiviestillä.

Kau­den 2021 etuoh­jel­ma käyn­nis­tyy ma 3.5.2021. Etuoh­jel­mas­sa muka­na ole­vien kent­tien etu­kier­rok­set (3 kpl) näky­vät omas­sa Car­du-sovel­luk­ses­sa­si eril­li­si­nä käy­tön mukaan veloi­tet­ta­vi­na etukuponkeina.

Mikä­li sinul­la on sovel­luk­ses­ta kysyt­tä­vää tai haas­tei­ta sen käyt­töö­no­tos­sa, voit olla yhtey­des­sä cad­die­mas­te­riin puh. 040 587 6523 tai caddie@harjattula.fi

Tämän pos­tin liit­tee­nä vie­lä ylei­nen tie­do­te etukorttiohjelmasta.

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy

Uusi Cardun käyttäjä

  1. Asen­na Car­du-sovel­lus mat­ka­pu­he­li­meen tai mobii­li­lait­tee­seen joko Google Play (Android) tai App Sto­re (iOS) ‑sovel­lus­kau­pas­ta.
  2. Rekis­te­röi­dy Car­duun käyt­tä­jäk­si avaa­mal­la sovel­lus ja valit­se­mal­la siel­tä “Uusi tili”.
  3. Täy­tä pakol­li­set ken­tät: etu­ni­mi, suku­ni­mi, käyt­tä­jä­tun­nus (säh­kö­pos­tio­soit­tee­si), mobii­li­nu­me­ro (puhe­lin­nu­me­ro­si) ja valit­se­ma­si salasana.
  4. Vah­vis­ta Car­du-tun­nuk­seen lii­tet­ty puhe­lin­nu­me­ro 4‑numeroisella koo­dil­la, joka tulee annet­tuun puhe­lin­nu­me­roon tekstiviestinä.

TIEDOTE

Osakasetu – Lounais- ja Länsirannikon etukortti 2021

Osak­keen omis­ta­mi­nen on erin­omai­nen asia, var­sin­kin Lou­nais- ja Län­si­ran­ni­kon gol­fyh­tiöis­sä. Alu­een gol­fyh­tiöt ovat useam­man vuo­den ajan tar­jon­neet osak­kail­le koti­ken­täl­lä pelaa­mi­sen lisäk­si mer­kit­tä­viä pelaa­mi­seen liit­ty­viä etu­ja myös alu­een muil­la ken­til­lä, Lou­nais- ja Län­si­ran­ni­kon etu­kor­tin muodossa.

Etu­kort­ti sai alkun­sa alu­een gol­fyh­tiöi­den yhteis­työ­nä vuon­na 2017. Läh­tö­koh­ta­na oli ja on edel­leen tar­jo­ta osak­kaal­le lisä­ar­voa osak­keen omis­ta­mi­seen. Län­si­ran­ni­kon etu­kor­tis­sa ovat muka­na täl­lä­kin kau­del­la seu­raa­vat 13 golfyhteisöä:

Alas­ta­ro Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf, Aurin­ko Golf, Har­jat­tu­la Golf & CC, Kan­kais­ten Golf, Loi­mi­jo­ki Golf, Meri-Tei­jo Golf, Nak­ki­la Golf, Rau­ma Golf, Salo Golf, Uuden­kau­pun­gin Golf, Yyte­ri Golf, Wiu­ri­la Golf & CC.

Lisäetu pelaamiseen

Peli­kau­del­le 2021 Lou­nais- ja Län­si­ran­ni­kon etu­kor­tin edut para­ne­vat enti­ses­tään. Aikai­sem­man kah­den peli­kier­rok­sen lisäk­si osa­kas saa käyt­töön­sä kol­man­nen peli­kier­rok­sen kul­la­kin muka­na ole­val­la kentällä.

Etu­kort­ti­pe­laa­jat saa­vat lii­kun­nan ja pelin tuo­man ilon lisäk­si raha­nar­voi­sia etu­ja sekä omas­ta että muis­ta gol­fyh­tei­söis­tä. Vuo­del­le 2021 tar­joam­me siis yhden kier­rok­sen lisäe­dun jokai­sel­la muka­na ole­val­la kentällä.

Ajan­va­raus teh­dään kun­kin ken­tän ajan­va­raus­sään­tö­jen puit­teis­sa ja esit­tä­mäl­lä mobii­li­kor­tin saa osa­kas 30 € etu­hin­tai­sen kier­rok­sen. Edut ovat käy­tet­tä­vis­sä ajal­la 3.5- 31.10.2021.

Kortista mobiiliin

Län­si­ran­ni­kon etu­kort­ti siir­tyy mobii­li­so­vel­luk­seen, joten se kul­kee muka­vas­ti osak­kaan muka­na peli­ken­til­lä puhe­li­mes­sa. Luo­vum­me siis van­has­ta osa­kas­kor­tis­ta. Osak­kaat kir­jau­tu­vat mobii­li­so­vel­luk­seen ja tun­nis­tau­tu­vat osak­kaik­si etu­jen saamiseksi.

Erin­omai­sia osakaskierroksia!