Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten viikkokisa

Naisten viikkokisa

16.4.2021

Kisa­vas­taa­va: Maria Säilä

Kisa on päättynyt ja tulokset selvillä

Osallistuttuaan kolmena viikkona kilpailuun, pääsi mukaan varsinaiseen kilpailuun. Mikäli kierroksia oli alle kolme, osallistui vain viikoittaiseen kilpailuun. 

Yksit­täi­sen viik­ko­ki­san voittajat:

 1. kier­ros: Mai­ja Paakkanen
 2. kier­ros: Mar­ti­na Maass
 3. kier­ros: Sis­ko Piekkola
 4. kier­ros: May-Len Grönberg
 5. kier­ros: Har­riet Johans
 6. kier­ros: Tui­ja Ollikkala
 7. kier­ros: Mar­jat­ta Strandberg
 8. kier­ros: Mari Niemi
 9. kier­ros: Mari Niemi

Jokai­sel­le vii­kon par­haal­le on pie­ni pal­kin­to cad­die­mas­te­ril­la. Pal­kin­not on nou­det­ta­vis­sa cad­die­mas­te­ril­ta. Mikä­li et ole omaa­si vie­lä nou­ta­nut, tee se pikaisesti!

Koko­nais­kil­pai­luun osal­lis­tui 10 pelaa­jaa 19 yksit­täi­siin kisoi­hin osal­lis­tu­neis­ta. Lopul­li­nen pis­te­mää­rä las­ket­tiin kes­kiar­vo­na kol­mes­ta par­haas­ta tulok­ses­ta. Tasa­pis­te­ti­lan­tees­sa rat­kai­si paras yksit­täi­nen kierros. 

 

Sijoi­tuk­set:Nimi:Pis­teet:
1Piek­ko­la Sisko39.33
2Johans Har­riet37.3
3Maass Mar­ti­na36.33
4Nie­mi Mari36.33
5Ollik­ka­la Tuija35
6Ihat­su Pirjo35
7Sjö­roos Riikka34
8Kive­lä Kati33.66
9Säi­lä Maria33.66
10Nii­ni­mä­ki Anna26.7

 

Pal­kin­not:

 1. sija: Golf Puo­ti ‑lah­ja­kort­ti 50€
 2. sija: Golf Puo­ti ‑lah­ja­kort­ti 40€ 
 3. sija: Pal­lo­laa­tik­ko (tusi­na palloja)

 

Onnea voit­ta­jil­le ja iso kii­tos osallistujille.

 

Nyt kokeillaan uutta!

Naisilla on mahdollisuus pelata omaa viikkokisaa.
Pelipäivän ja ajankohdan voi valita vapaasti viikon aikana. 

 1. Viik­ko­ki­sat pela­taan 3.5.–29.8. paril­li­sil­la vii­koil­la (vko 18), seu­raa­vat pela­taan vko 20, sit­ten vko 22 jne. Kisa­vii­kon tiis­tail­le vara­taan nel­jä läh­töä klo 17.00–17.30, johon voi viik­ko­ki­san men­nä pelaa­maan ja tapaa­maan mui­ta naisia.
  Kisa­kier­rok­sen voi kuten­kin pela­ta minä päi­vä­nä vii­kon aika­na halu­aa vapaas­ti valit­se­ma­naan kellonaikana.
 2. Viik­ko­ki­saan osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­di erik­seen ilmoit­tau­tu­mis­ta, pait­si jos halu­aa men­nä pelaa­maan tiis­tain varat­tui­hin läh­töi­hin. Tiis­tain läh­tö­ai­ka vara­taan cad­diel­tä. Käyt­tä­mät­tö­mät läh­döt vapau­te­taan edel­li­se­nä sun­nun­tai­na klo 16.
 3. Pelaa­jia flaigh­tis­sa pitää olla vähin­tään 2, jol­loin viik­ko­ki­saa­jal­la on viral­li­nen merk­ka­ri. Merk­ka­rin itse ei tar­vit­se olla kisas­sa mukana. 
 4. Kai­kis­sa viik­ko­ki­san peleis­sä voi pela­ta punai­sel­ta, sini­sel­tä tai kel­tai­sel­ta teel­tä. Slo­pe teen mukaan. Muis­ta mer­ki­tä tee sel­väs­ti tuloskorttiisi.
 5. Peli­muo­to­na on PB.
 6. Kier­ros­mak­su on 3 € ja se mak­se­taan cad­die­mas­te­ril­le ennen kier­ros­ta. Kier­rok­sen jäl­keen tulos­kort­ti palau­te­taan alle­kir­joi­tet­tu­na cad­die­mas­te­ril­le. Muis­tat­han ker­toa, mil­tä tiil­tä pelasit!
 7. Pelat­tu­jen kier­ros­ten pis­teet las­ke­taan yhteen ja jae­taan peli­kier­ros­ten mää­räl­lä, jol­loin saa­daan kil­pai­lu­ky­kyi­nen kes­kiar­vo­tu­los (KA). 
 8. Edel­li­sen vii­kon tulok­set on näh­tä­vis­sä koko­nai­suu­des­saan seu­raa­van vii­kon alussa.
 9. Kau­den aika­na viik­ko­ki­san koko­nais­ti­lan­net­ta voi seu­ra­ta Nex­Gol­fis­sa. Pelaa­jan KA-tulos muut­tuu kil­pai­lu­ky­kyi­sek­si, kun hän on osal­lis­tu­nut vähin­tään kol­meen viik­ko­ki­saan. Koko­nais­ki­san voit­taa suu­rim­mal­la KA-tuloksella!
 10. Pal­kin­not: Joka kisa­vii­kon paras pb-tulos pal­ki­taan. Kau­den pää­tyt­tyä koko­nais­kil­pai­lun kol­me paras­ta KA-tulos­ta palkitaan! 

Viik­ko­ki­san päi­vi­tyk­siä tulee kau­den aika­na myös Face­boo­kiin HGCC Nai­set ‑ryh­mään.

Kat­so tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta viik­ko­ki­sa­vii­kot ja tiis­tai­läh­döt »