Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lokakuun kentänhoitoa

Lokakuun kentänhoitoa

4.10.2021

Hoi­to­toi­men­pi­tei­tä

Loka­kuu on saa­pu­nut ja on aika aloit­taa tal­vea val­mis­ta­vat syys­työt ken­täl­lä. Vii­kol­la 40 teem­me grii­neil­le ilmas­tuk­sen tiis­tain ja kes­ki­vii­kon aika­na. Ilmas­tuk­sel­la vaih­dam­me kas­vua­lus­tas­ta kaa­su­ja ja pois­tam­me tii­vis­ty­mis­tä. Samal­la var­mis­tam­me hyvän veden läpäi­sy­vyy­den grii­neil­lä. Grii­nit jyrä­tään ilmas­tuk­sen jäl­keen. Väy­lil­lä aloi­tam­me myös syväil­mas­tuk­sen samois­ta syis­tä. Lyön­ti­pai­kat hol­ki­te­taan eli pois­tam­me niil­tä kui­tua. Hol­ki­tuk­ses­sa lyön­ti­pai­kal­ta läh­tee ns. papa­na pois, joka kerä­tään tai puhal­le­taan pois lyön­ti­pai­kan pin­nal­ta. Lyön­ti­paik­ka hol­ki­tus ja väy­lä ilmas­tus pyri­tään teke­mään mah­dol­li­sim­man kui­vi­na het­ki­nä kelien mukaan ja näin ollen työ­vai­heet saat­ta­vat kestää.

Leik­kuut

Hei­nän kas­vu on hidas­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti nyt syk­syn tul­len. Syy­nä sii­hen on vii­leäm­pi keli ja valon mää­rä. Leik­kui­den mää­rä siis vähe­nee huo­mat­ta­vas­ti. Alam­me myös nos­ta­maan hie­man leik­kuu­kor­keuk­sia grii­neil­lä ja lyön­ti­pai­koil­la. Vii­kos­ta 41 alkaen grii­nit lei­ka­taa 4mm ja lyön­ti­pai­kat 10mm. Väy­lien leik­kuu­kor­keus pysyy 11mm. Leh­tiä pyrim­me pois­ta­maan ken­täl­tä mah­dol­li­sim­man teho­kaas­ti vii­me vuon­na han­ki­tul­la peräs­sä vedet­tä­väl­lä suur­te­ho puhaltimella.

Muu­ta

Syk­sy on hyvin herk­kää aikaa kas­vi­tau­del­le. Var­sin­kin grii­neil­lä kylä­nur­mi­kal­le. Jou­dum­me rea­goi­maan tau­ti­pai­nee­seen hyvin­kin lyhyel­lä varoi­tusa­jal­la, joten ruis­ku­tuk­sia jou­dum­me teke­mään myös aamui­sin. Kesäi­sin yleen­sä teem­me ruis­ku­tuk­set iltai­sin. Täl­lä het­kel­lä iltai­sin tulee pimeä­kin tosi nopeasti.

Muis­tuts myös pak­ka­saa­musi­ta, että muis­ta­kaa seu­ra­ta ken­tän aukio­loa Har­jat­tu­la gol­fin Nex­Gol­fin kir­jau­tu­mi­se­tusi­vul­ta ken­tai­sis­ta info-laa­ti­kois­ta. Kuu­rai­sel­la ken­täl­lä liik­ku­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kielletty.

Syys­ter­vei­sin kentänhoitohenkilökunta