Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Koronaohje kauden alkuun

Koronaohje kauden alkuun

18.4.2021

Var­si­nais-Suo­mi on koro­nan leviä­mis­vai­hees­sa. Tilan­teem­me on paran­tu­nut tar­tun­to­jen ilmaan­tu­vuus­lu­ku­jen las­kies­sa ja roko­tus­ten myö­tä, mut­ta koro­na ei ole ohi. Haluam­me edel­leen toi­mia vas­tuul­li­ses­ti val­lit­se­vas­sa tilan­tees­sa ja tur­va­ta asiak­kait­tem­me sekä hen­ki­lö­kun­tam­me ter­vey­den. Seu­raam­me viran­omais­ten ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­dot­tei­ta ja ohjei­ta sekä Suo­men Golflii­ton toi­min­taoh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia koro­na­ti­lan­tee­seen. Me kaik­ki olem­me har­joi­tel­leet koro­na­gol­fia jo yhden peli­kau­den, joten osaam­me toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja tilan­teen vaa­ti­mal­la tavalla.

Jos tun­net olo­si vähän­kään sai­raak­si tai sinul­la on fluns­san tai vilus­tu­mi­sen oirei­ta, pysy koto­na. Sai­raa­na ei saa tul­la golfkentälle.

Muis­ta hyvä käsi­hy­gie­nia. Cad­die­mas­te­rin toi­mis­ton, Klu­bi­ra­vin­to­lan ja puo­li­mat­kan kios­kin sisään­käyn­neil­lä on tar­jol­la käsi­de­siä. WC‑, Puucee ja puku­huo­ne­ti­lois­sam­me on käsien­pe­su­mah­dol­li­suus tai käsi­de­siä tarjolla.

Muis­ta tur­vae­täi­syy­det ja väl­tä tur­hia kokoon­tu­mi­sia. Pidä vähin­tään 2 met­rin etäi­syys kans­sa­pe­laa­jiin sekä golfklu­bin ja ‑ken­tän työn­te­ki­jöi­hin niin ken­täl­lä, har­joi­tusa­lueil­la kuin klu­bia­lu­eel­la. Kiin­ni­tä eri­tyis­tä huo­mioi­ta etäi­syyk­siin tii­pai­koil­la ja vihe­riöil­lä. Väl­tä kai­ken­lais­ta yli­mää­räis­tä oles­ke­lua ja kokoon­tu­mis­ta koko Har­jat­tu­la Gol­fin alu­eel­la (myös parkkipaikoilla)

Käy­tä kas­vo­mas­kia asioi­des­sa­si sisä­ti­lois­sa. Mikä­li unoh­dit oman mas­ki­si kotiin, saat sel­lai­sen cad­die­mas­te­rin toimiston/ klu­bi­ra­vin­to­lan sisään­tu­los­ta. Suo­sit­han ensi­si­jai­ses­ti asioi­mis­ta etänä.

Huo­leh­di hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta käyt­täes­sä­si yhteis­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja tava­roi­ta, väli­nei­tä ja lait­tei­ta ken­täl­lä ja har­joi­tusa­lu­eel­la. Pal­lo­pe­su­rit, ros­ka-astiat, Bro­ken Tee ‑kupit, bunk­ke­ri­ha­ra­vat ja pen­kit ovat ken­täl­lä nor­maa­lis­ti käy­tös­sä. Lip­pu­tan­ko suo­si­tel­laan pidet­tä­väk­si pai­kal­laan. Uudet alao­sas­taan kapeam­mat lip­pu­tan­got mah­dol­lis­ta­vat pal­lon parem­man pelat­ta­vuu­den rei­kään ja lip­pu­tan­ko­jen pai­kal­laan pitä­mi­nen myös nopeut­taa peliä. Mah­dol­li­set poikkeukset/ lisäyk­set pai­kal­lis­sään­töi­hin ilmoi­te­taan cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­sa sekä ykkös­teen ilmoitustaululla.

Gol­fau­tot ovat käy­tös­sä yksi hen­ki­lö/auto peri­aat­teel­la (saman per­heen tai ruo­ka­kun­nan jäse­net voi­vat käyt­tää autoa yhdes­sä). Huom. gol­fau­to­jen käyt­töön voi liit­tyä kent­tä­olo­suh­teis­ta joh­tu­via rajoi­tuk­sia. Gol­fau­to­jen ja bägi­kär­ry­jen desin­fioin­tiin on varat­tu desinfiointiainetta.

Klu­bin puku­huo­neet ovat avoin­na, sau­nat tois­tai­sek­si kiinni.

Klu­bi­ra­vin­to­la ja puo­li­mat­kan kios­ki ovat auki. Ravin­to­la toi­mii 50 % asia­kas­paik­ka­ka­pa­si­tee­til­la ja aluk­si kah­vi­la­tuot­teil­la. Puo­li­mat­kan kios­ki pal­ve­lee nor­maa­lis­ti. Kios­kin WC:t ovat kiin­ni (kun­nes kau­pun­ki kyt­kee kesävesiliittymämme).

Golf­toi­mia­lan yhtei­nen koro­na­tie­do­te (8.4.2021)