Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kutsu HGCC ry vuosikokous

Kutsu HGCC ry vuosikokous

12.3.2021

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen vuo­si­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 23. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2021 klo 17:00. Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vien kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten takia, jär­jes­täm­me kokouk­sen poik­keuk­sel­li­ses­ti etäyh­tey­den (Mic­ro­soft Teams) kautta.

Etäyh­tey­den muo­dos­ta­mis­ta var­ten pyy­däm­me jäse­niä ilmoit­tau­tu­maan kokouk­seen ennak­koon säh­kö­pos­til­la yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan­joh­ta­jan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen juha.laukkanen@harjattula.fi . Lähe­täm­me kokouk­seen ilmoit­tau­tu­neil­le säh­köi­sen lin­kin kokouk­seen osal­lis­tu­mis­ta var­ten kokouspäivänä.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

- Sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut vuo­si­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2020 jäsen­mak­sun­sa. Huom. 2021 jäsen­mak­suis­ta pää­te­tään täs­sä kokouksessa.

Ter­ve­tu­loa
HGCC ry. hallitus