Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kilpailukausi käynnistyy la 1.5.2021

Kilpailukausi käynnistyy la 1.5.2021

30.4.2021

Har­jat­tu­la Gol­fin kil­pai­lu­kausi käyn­nis­tyy tule­va­na lau­an­tai­na 1.5.2021 pelat­ta­val­la Avaus Scramble kil­pai­lul­la. Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vien poik­keus­o­lo­jen edel­leen val­li­tes­sa, nou­da­tam­me seu­raa­vas­ta lin­kis­tä avau­tu­vaa alku­kau­den koro­naoh­jet­ta pelaa­mi­seen https://harjattulagolf.fi/kausi-2021/koronaohje-kauden-alkuun/

Muis­te­taan aina hyvä käsi­hy­gie­nia ja tur­vae­täi­syy­det sekä vas­tuul­li­suus mui­ta pelaa­jia koh­taan. Tul­laan ken­täl­le hiu­kan ennen oman kil­pai­lu­ryh­män läh­tö­ai­kaa sekä pois­tu­taan pai­kal­ta suju­vas­ti kilpailun/ ruo­kai­lun jälkeen.

Kilpailujen läpivienti alkukaudesta

Alku­kau­den kil­pai­lut pela­taan vii­me­vuo­ti­seen tapaan peräk­käi­sin väliai­ka­läh­döin. Tulos­kor­tit ovat käy­tös­sä, mut­ta kort­te­ja ei vaih­de­ta pelaajien/ jouk­kuei­den kes­ken. Tulos­ten tar­kis­tus nor­maa­lis­ti kier­rok­sen jäl­keen ja kort­tien palau­tus caddiemasterille.

Tulokset ja palkinnot

Tulok­set jul­kais­taan kil­pai­lu­jen jäl­keen ver­kos­sa https://hgcc.nexgolf.fi koh­das­sa kil­pai­lut. Kil­pai­lu­jen pal­kin­not ovat nou­det­ta­vis­sa cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­ta, tulos­ten jul­kai­sun jälkeen.

Klubiravintola ja kilpailujen ruokailut

Klu­bi­ra­vin­to­la avau­tuu la 1.5. eteen­päin 50 % asia­kas­pai­koin ja Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton 19.4.2021 anta­man ohjeen aukio­loa­jois­ta mukai­ses­ti https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906628 Kil­pai­lu­ruo­kai­lun tulee siis tapah­tua läh­tö­ajas­ta riip­puen, joka ennen kil­pai­lua tai kil­pai­lun jäl­keen. Sisä­ti­lois­sa asioi­des­sa suo­si­tam­me mas­kin käyttöä.

Muistutus alastulo- ja lyöntijälkien korjaamisesta

Vas­tuul­li­suus pitää sisäl­lään vas­tuul­li­suu­den myös kent­tää koh­taan. Pide­tään siis huo­li alas­tu­lo- ja lyön­ti­jäl­kien kor­jaa­mi­ses­ta. Täs­tä “omai­suu­den hoi­dos­ta” huo­leh­ti­mi­nen on kaik­kien ken­tän käyt­tä­jien teh­tä­vä. Kent­täm­me on ajan­koh­taan näh­den erin­omai­ses­sa kun­nos­sa, pide­tään se myös sellaisena.

Autojen paikoitus, kun parkkipaikka täyttyy

Mei­tä on enem­män, kuin kos­kaan aikai­sem­min. Klu­bin park­ki­paik­kam­me kapa­si­teet­ti ei rii­tä kai­kis­sa tilan­teis­sa auto­jen pai­koi­tuk­seen. Olem­me sopi­neet naa­pu­rim­me Paa­si­ki­vio­pis­ton kans­sa hei­dän park­ki­paik­ko­jen­sa käy­tös­tä ruuh­ka­ti­lan­teis­sa. Auto­jen park­kee­raa­mi­nen muu­al­le, kuin niil­le osoi­tet­tui­hin paik­koi­hin (park­ki­ruu­dut) ei ole sallittua.

Erin­omais­ta kil­pai­lu­kau­den alkua kai­kil­le, pysy­tään ter­vee­nä ja Hyvää vappua!

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club