Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentänhoidon kevätkatsaus

Kentänhoidon kevätkatsaus

31.3.2021

Talvi

Tal­vi oli tänä vuon­na ns. oikea tal­vi. Saim­me naut­tia lumes­ta ja pak­ka­ses­ta. Lumi­pei­te saa­tiin tam­mi­kuun puo­les­sa välis­sä. Sitä ennen ker­ke­si olla rei­lu vii­kon mit­tai­nen pak­kas­jak­so. Lun­ta oli ken­täl­lä par­hai­mil­laan n. 30 cm. Se mah­dol­lis­ti myös, että saim­me teh­tyä ladut ken­tän alu­eel­le yhteis­työs­sä Turun lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kans­sa. Hiih­tä­jiä riit­ti todel­la pal­jon aamus­ta jopa myö­häi­seen ja pime­ään iltaan asti. On hie­noa, että pys­tym­me käyt­tä­mään golf­ken­tän aluei­ta ympä­ri­vuo­ti­seen virkistäytymiseen.

20210202 102839

Talvityöt ja kevään edistyminen

Hyvä tal­vi mah­dol­lis­ti sen, että pys­tyim­me aja­maan risu­ja pois ken­täl­tä. 8‑väylän reu­noil­ta ja 9‑tiipaikan ympä­ril­tä saim­me kaik­ki risu­ka­sat pois. Ilman lun­ta nii­tä ei oli­si pys­ty­nyt teke­mään. 3‑väylän uuden lyön­ti­pai­kan ympä­ril­tä ja 2‑väylän väli­maas­tos­ta kaa­doim­me hie­man pui­ta pois, jot­ta saam­me lisää valoa lyön­ti­pai­kal­le ja se voi­si parem­min. Myös lähel­tä 3‑griiniä otim­me pari koi­vua pois, jot­ta pal­lon mene­mi­sen out:iin näki­si paremmin.

Maa­lis­kuun alku­puo­lel­la tuli läm­min jak­so, joten aloi­tim­me väy­lä­hie­koi­tuk­sen. Lumi suli sil­loin niin kovaa vauh­tia, että saim­me vain puo­let teh­tyä, kos­ka osa väy­lis­tä ja grii­neis­tä tuli pal­jaak­si.  Nyt vii­kol­la 13 saim­me hie­koi­tet­tua loput väy­lis­tä ja levi­tim­me väy­lil­le myös kalk­kia. Kevät on nyt edis­ty­nyt kovin ja muu­ta­mas­sa var­joi­ses­sa pai­kas­sa on enää hie­man lunta.

Väylähiekoitusta

Väy­lä­hie­koi­tus­ta.

Talvehtiminen

Kaik­ki grii­nit ovat täl­lä het­kel­lä sulat ja ne ovat tal­veh­ti­neet erit­täin hyvin. Tal­vi­tu­ho­ja ei tul­lut. Suu­rim­mat tal­vi­tu­hon aiheut­ta­jat ovat lumi­ho­me ja jää­pol­te. Tam­mi­kuus­sa oli vii­kon pak­kas­jak­so ennen lumen tuloa. Näin ollen rou­taa pää­si muo­dos­tu­maan ja hei­nä meni lepo­ti­laan. Lumi tuli pak­kas­lu­me­na, joten sekin aut­toi, että nur­men pin­taan ei pääs­syt muo­dos­tu­maan kos­teut­ta ja näin ollen jää­tä tai hyviä olo­suh­tei­ta lumi­ho­meel­le. Myös onnis­tu­neel­la tau­ti­tor­jun­nal­la on ollut vai­ku­tus­ta lumi­ho­meen tor­jun­taan. Grii­nit on ruis­ku­tet­tu haih­dun­nan estoai­neel­la. Sen tar­koi­tuk­se­na on estää tuu­li­kui­vu­mi­nen, johon täl­lä het­kel­lä on suu­ri ris­ki. Ainet­ta voi­daan kut­sua ns. kemial­li­sek­si har­sok­si. Grii­neil­tä on rou­ta sula­nut pois.

20210325 124713

18 grii­ni lumen sula­mi­sen jäl­keen. Kuvas­sa näkyy hyvin eri heinälajit.

Väy­lil­le muo­dos­tui lumen sula­mi­sen seu­rauk­se­na lumi­ho­met­ta. Lumi­ho­me on kylä­nur­mik­ka­hei­nän suu­rin ongel­ma. Väy­lil­lä tau­ti­tor­jun­ta ei siis pure­nut niin hyvin. Mut­ta en oli­si ollen­kaan huo­lis­sa­ni väy­lis­tä. Kylä­nur­mik­ka kas­vaa kyl­lä hie­nos­ti takai­sin siel­tä, kun har­jaam­me hie­kat pois, annam­me väy­lil­le start­ti­lan­noit­teen ja ilman läm­pö­ti­la nousee tar­peek­si korkeaksi.

Avaaminen

Pää­siäi­sen jäl­keen aloi­tam­me val­mis­te­le­maan kent­tää avaa­mis­ta var­ten. Grii­neil­tä pois­tam­me hie­man kui­tua, hie­koi­tam­me ja kal­kit­sem­me ne. Lyön­ti­pai­kat pys­ty­lei­ka­taan ja hie­koi­te­taan. Ran­ge on nyt saa­tu jo auki ja pää­set­te naut­ti­maan ulkoilmasta.

Lähi­vii­kot rat­kai­se­vat pal­jon miten saa­daan kent­tä auki. Toi­vot­ta­vas­ti liik­ku­mis­ra­joit­teet eivät rajoi­ta lii­kaa. Toi­vot­ta­vaa on myös, että sääs­sä ei tapah­du mitään suu­rem­pia ja taka­tal­vi ei iske pahasti.

Muka­vaa pää­siäis­tä ja kevään jatkoa!

Ken­tän­hoi­to­vä­ki