Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kauden yhteenveto 2021

Kauden yhteenveto 2021

24.11.2021

Kat­so pdf-tiedostona

SENIORIEN VIIKKOKISA 

Viik­ko­ki­sa toteu­tet­tiin tänä vuon­na uudel­la konseptilla.

Viik­ko­ki­sa­sar­jan spon­so­rik­si saa­tiin Osto-ja myyn­ti­lii­ke K. J. Simo­lin. Viik­ko­ki­sa­sar­jas­sa pal­kit­tiin Golf­puo­din lah­ja­kor­teil­la kol­me kuu­kau­den par­haan pis­te­saa­liin kol­mes­sa kisas­sa kerän­neet sekä paras lady palloputkella.

Viik­ko­ki­sa­kau­den vii­mei­se­nä tors­tai­na 30.9. pelat­tiin finaa­li 15 par­hai­ten pis­tei­tä 10 kisas­sa haa­li­nei­den kes­ken. Ext­ra-tasoi­tuk­se­na kisaan par­haat vii­si pelaa­jaa sai­vat muu­ta­man yli­mää­räi­sen pisteen.

Lop­pu­ki­sas­ta tuli tasai­nen. Saman pis­te­mää­rän (40 PB) saa­vut­ti Tor Spiik (5 lisä­pis­teel­lään) ja Jar­mo Altis. Jar­mo voit­ti kisan Pis­te­bo­gey-sään­tö­jen mukai­ses­ti pie­nem­mäl­lä tasoituksellaan.

30.9. lop­pu­kil­pai­lun tulokset:
1. Jar­mo Altis 40 pb
2. Tor Spiik 40 pb
3. Max Antas 36 pb
4. Pert­ti Peip­po 36 pb
5. Olli Kyr­ki 35 pb
6. Juk­ka Jor­tik­ka 35 pb
7. Timo Ran­ta­nen 35 pb
8. Sei­ja Vilén 33 pb
9. Kei­jo Nis­ka­nen 32 pb
10. Sep­po Tuo­mi­nen 31 pb
11. Satu Grön­qvist 31 pb
12. Han­nu-Pek­ka Ihat­su 30 pb
13. Jak­ke Vihe­riä 28 pb
14. Glen Wills­ted 27 pb
15. Las­se Tam­mi­nen 12 pb

Viik­ko­ki­san palkitut/kuukausi:
Tou­ko­kuu: Max Antas, Timo Ran­ta­nen ja Tei­ja Westerholm
Kesä­kuu: Riik­ka Sjö­roos, Max Antas ja Las­se Tamminen
Hei­nä­kuu: Glen Wills­tedt, Tor Spiik, Kei­jo Nis­ka­nen    Paras lady: Rit­va Mattila
Elo­kuu: Har­ry Toi­vari, Pir­jo Ihat­su ja Jar­mo Altis
Syys­kuu: Juk­ka Jor­tik­ka, Kau­ko Tuo­mi­nen, Olli Kyr­ki   Paras lady: Satu Grön­qvist

Viik­ko­ki­soi­hin osal­lis­tui kaik­ki­aan 77 eri pelaa­jaa ja peli­kier­rok­sia pelat­tiin yhteen­sä 545. 

SENIOR OPEN 22.5. Sponsored by Golfpassi

Osal­lis­tu­jia oli 98. Kisa pelat­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti peräk­käi­si­nä läh­töi­nä Koro­nan takia. Par­haan PB tulok­sen 41 pis­tet­tä teki Tei­ja Wes­ter­holm ja voit­ti pää­pal­kin­non Golf­pas­sin matkalahjakortin.

Sar­jo­jen voit­ta­jat:
Scratch sar­ja hcp 0–9: Timo Aal­to­nen
HCP lyön­ti­pe­li sar­ja hcp 10–17,9: Max Antas
Pis­te Bogey sar­ja hcp 18–36: Tei­ja Westerholm

Eri­kois­kil­pai­lu­jen voittajat:
Pisin dri­ve nai­set: Tii­na Marjala-Nuutinen
Pisin dri­ve mie­het: Juha Ruu­hi­jär­vi
Lähim­mäs lip­pua (väy­lä 3): Pek­ka Kuusis­to (0,22 m)
Eni­ten pal­lo­ja veteen: Mar­ko Nuutinen

SENIORIEN REIKÄPELIT Sponsored by Sporttiapteekki 

Rei­kä­pe­lit pelat­tiin jäl­leen tasoi­tuk­sel­li­se­na sekä ¾‑tasoituksin että tasoi­tuk­set­to­ma­na. Tasoi­tuk­sel­li­sen kisan voit­ti Kau­ko Tuo­mi­nen ja tasoituksettoman
kisan Miik­ka ”Topi” Toi­vo­nen.

Kak­si paras­ta kus­ta­kin sarjasta
Tasoi­tuk­sel­li­nen reikäpeli
1. Kau­ko Tuo­mi­nen
2. Ilk­ka Kuuluvainen

Tasoi­tuk­se­ton reikäpeli
1. Mii­ka Toi­vo­nen
2. Jan­ne Pöyhönen

SEURAN SENIORIMESTARIT 2021

Senio­ri­mie­het
1. Kari Kaup­pi­la
2. Juha Saa­ri­nen
3. Juha Lauk­ka­nen

Senio­ri­nai­set
1. Riik­ka Poutanen
2. Eija Laak­so
3. Tei­ja Westerholm

Vete­raa­nit
1. Erk­ki Sellman
2. Kris­ter Löfman
3. Pek­ka Kuusisto

VARSINAIS-SUOMEN SENIORILIIGA

Saa­tiin jäl­leen jär­jes­tet­tyä lähes täy­si­mit­tai­se­na, vain Aura­golf ilmoit­ti jää­vän­sä pois. Har­jat­tu­la­lais­ten osal­lis­tu­mi­sin­to otte­lui­hin oli hie­man las­ke­nut. Otte­lui­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen (eli on halu­kas ja tulee pelaa­maan, mikä­li vali­taan jouk­ku­ee­seen) tapah­tui Nex­gol­fin kautta.

Lisäk­si edel­li­ses­sä viik­ko­ki­sas­sa menes­ty­neil­lä ja ilmoit­tau­tu­neil­la oli etusi­ja jouk­ku­ees­sa. Ilmei­ses­ti jär­jes­tel­mää ei ollut ihan sisäis­tet­ty, kos­ka nega­tii­vis­ta palau­tet­ta tuli muu­ta­mien pelaa­jien suosimisesta.

Har­jat­tu­lan senio­rit tuli­vat lii­gas­sa neljänneksi.

SENIOREIDEN RAIDER KUPPI 2021

Kol­men seu­ran väli­nen tasoi­tuk­se­ton lyön­ti­pe­li­ki­sa, 12 hen­gen jouk­kuein (4 nais­ta ja 8 mies­tä), jos­sa samas­sa tasoi­tus­ryh­mäs­sä pelaa­vat toi­si­aan vas­taan kol­men hen­gen ryh­mis­sä. Jokai­sel­ta reiäl­tä jae­taan 9 pis­tet­tä teh­dyn tulok­sen mukai­ses­ti ja eni­ten pis­tei­tä kerän­nyt seu­ra on voittaja.

Pie­nois­ten han­ka­luuk­sien jäl­keen Rai­der Kup­pi pääs­tiin jär­jes­tä­mään Parai­sil­la 22. syys­kuu­ta. Muka­na oli­vat Arc­hi­pe­la­gia Golf, HGCC ja Kan­kais­ten Golf Club.

Voit­ta­jak­si pela­si Mas­ku, toi­sek­si tuli HGCC:n ja kol­man­nek­si Parais­ten joukkue.

Ensi vuon­na Rai­der Kup­pi jär­jes­te­tään Kankaisissa.

SENIORIEN KAUDEN PÄÄTÖSJUHLA

Jär­jes­tet­tiin Pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lus­sa /kabinetti to 25.11. klo 18.00 alkaen.

KEVÄÄN PELIMATKA

Tei­ja Wes­ter­holm on tut­kai­le­mas­sa ja jär­jes­tä­mäs­sä peli­mat­kaa Tur­kin Bele­kiin. Lisä­tie­to­ja asias­ta myöhemmin.

SENIORITOIMIKUNTA Tar­vit­see uusia tuo­rei­ta jäseniä!

Kau­des­ta kiit­täen, Pek­ka, Tep­po, Tei­ja ja Mirja