Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kauden yhteenveto 2021

Kauden yhteenveto 2021

25.11.2021

Kat­so koos­te pdf-tiedostona

Yleistä

Kevääl­lä nai­sil­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suus tila­ta HGCC Ladies ‑logol­la varus­tet­tu­ja pike­pai­to­ja Golf­puo­dis­ta tai tik­ki/t­ri­koo-tak­kia Grii­pin kautta.
Nais­toi­mi­kun­ta hank­ki myös totut­tuun tapaan kesä­ku­kat klu­bil­le ja hoi­si istutuksen.

WappuEtkot to 29.4. 

Etkot aloit­ti perin­tei­ses­ti nais­ten peli­kau­den. Iloi­sia osal­lis­tu­jia oli 28. 
Pal­ki­tut:
1. Lee­na Sten 2. Mari Nie­mi 3. Anna-Karo­lii­na Kevo

Naisten VIIKKOKISA 3.5.–29.8.

Kisa toteu­tet­tiin tänä vuon­na ensim­mäi­sen kerran.
Viik­ko­ki­saan voi osal­lis­tua joka toi­nen viik­ko minä päi­vä­nä tahan­sa, kun­han ilmoit­ti asias­ta cad­die­mas­te­ril­le. Yksit­täi­sen viik­ko­ki­san paras sai pal­kin­nok­si pal­lo­tuu­bin. Koko kau­den par­haat pal­kit­tiin Golf­puo­din lahjakorteilla.

Yksit­täi­sen kisan palkitut:
1.kierros: Mai­ja Paakkanen
2.kierros: Mar­ti­na Maass
3.kierros: Sis­ko Piekkola
4.kierros: May-Len Grön­berg
5.kierros: Har­riet Johans
6.kierros. Tui­ja Ollikkala
7.kierros: Mar­jat­ta Strandberg
8.kierros: Mari Nie­mi
9.kierros: Mari Nie­mi

Koko viik­ko­ki­san palkitut:
1.Sis­ko Piek­ko­la, Golf­puo­din 50 € lahjakortti
2.Mar­ti­na Maass, Golf­puo­din 40 € lahjakortti
3.Mari Nie­mi, tusi­na pal­lo­ja 

Viik­ko­ki­soi­hin osal­lis­tui kaik­ki­aan 19 eri pelaa­jaa­ja peli­kier­rok­sia pelat­tiin 57. Kier­rok­sen hin­ta oli 3 €.

VARSINAISET-TAPAHTUMA SU 30.5. 

Var­si­nai­set on vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­vä Lou­nais-Suo­men eri golf­seu­ro­jen nais­toi­mi­kun­nil­le tar­koi­tet­tu kisa. Tänä vuon­na oli Har­jat­tu­lan vuo­ro toi­mia emäntänä.
Uudis­tim­me tapah­tu­man ja jär­jes­tim­me sen vähän pidem­män kaa­van mukaan. Kaks­ker­taan saa­pui yhteen­sä 48 seu­ra­toi­mi­jaa 13 eri seurasta.
Upeas­sa kelis­sä aamu aloi­tet­tiin ryh­mä­töil­lä aurin­koi­ses­sa sääs­sä ulko­na kar­ta­non ympä­ris­tös­sä. Lou­naan jäl­keen ilta­päi­väl­lä läh­det­tiin pelaa­maan yhteis­läh­tö­nä takay­sil­tä. Peli­muo­to­na oli pb ja jouk­kue­ki­sa­na pelat­tiin peli­kort­ti­ki­saa, joka mää­rä­si jouk­ku­eel­le las­ket­ta­vat pis­teet. Kier­rok­sen jäl­keen oli ilta­pa­la klu­bil­la sekä pal­kin­to­jen jako.
Vii­kon kulut­tua oli Teams-pala­ve­ri, jos­sa puret­tiin­ryh­mä­töi­den tuotokset.
Tapah­tu­ma sai osal­lis­tu­jil­ta pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Suo­men Golfliit­to tuki tapah­tu­maa rahallisesti.

Kesäkuun kisa su 13.6. 

Juh­lis­tim­me nais­ten sun­nun­tai­ta ja puim­me yllem­me pink­kiä. Otim­me mukaan puo­li­kas­kier­rok­sel­le haluk­kai­ta lajiin tutus­tu­jia. Puo­lik­kaan jäl­keen tutus­tu­jat siir­tyi­vät Son­jan oppiin har­joi­tusa­lu­eel­le ja lopuk­si kah­vi­tel­tiin klubilla.
Osal­lis­tu­jia kisas­sa oli 25, tutus­tu­jia 6.
Pal­ki­tut: 1. Mari Nie­mi 2. Sal­la Ahl­roos 3. Pir­jo Ihatsu
Lisäk­si oli jouk­kue­ki­sa­na best ball.

Lady Tour 3.7. — 8.8. Lady Tour Logo L800 Px

Perus­tet­tiin alu­een vii­den seu­ran kans­sa nais­ten avoi­mis­ta kisois­ta Tou­ri. Muka­na oli Har­jat­tu­lan lisäk­si Aura Golf, Arc­hi­pe­la­gia Golf, Aurin­ko Golf ja Kan­kais­ten Golfpuisto.
Tou­ril­le osal­lis­tui yhteen­sä 269 naista.
Ulrica Cup Open oli yksi Tou­rin osakilpailuista.
Kukin seu­ra vas­ta­si yksin oman kisan­sa jär­jes­tä­mi­ses­tä. Erik­seen pal­kit­tiin vähin­tään kol­meen kisaan­osal­lis­tu­neis­ta par­haat Tou­rin voittajiksi.
Muka­na ollei­den seu­ro­jen kans­sa pää­tet­tiin jo, että tämä oli har­joi­tus ja ensi vuon­na jatketaan.

Ulrica Cup Open ti 6.7.Ulrica2

Tapah­tu­maa alet­tin työs­tä­mään kevät­tal­ves­ta. Ensim­mäi­sek­si uusit­tiin logo ja samas­sa uudis­tui myös koko mai­nos­ma­te­ri­aa­li. Tämän jäl­keen olim­me val­miit lähes­ty­mään uusia ja van­ho­ja yhteistyökumppaneita.
Spon­so­rei­ta saim­me 23. Osa oli van­ho­ja tut­tu­ja, mut­ta jou­kos­sa oli myös ensikertalaisia.
Ensim­mäi­sen ker­ran kisan his­to­rias­sa kisa tuli täy­teen – tai vähän yli­kin. Nai­sia tuli kisaan hulp­peat 123. Har­jat­tu­lan lisäk­si hei­tä oli 13 muus­ta seurasta.
Aamu­pa­la syö­tiin klu­bil­la, mut­ta pal­kin­to­jen jako ja ruo­kai­lu oli Lasi­pa­lat­sis­sa. Kar­ta­no vas­ta­si läm­pi­mäs­tä ruu­as­ta ja klu­bi salaateista.
Arvon­ta­pal­kin­to­ja oli niin pal­jon, että pal­kin­to­jen­jaos­ta tuli lii­an pit­kä. Ensi vuon­na tätä kan­nat­taa miettiä.
Tapah­tu­man jäl­keen osal­lis­tu­jil­le lähe­tet­tiin kyse­ly, joka tuot­ti hyö­dyl­lis­tä tie­toa ja pal­jon kehuja.

PB1-sar­ja:
1. Tei­ja Wes­ter­holm 44 pb
2. Päi­vi Ran­tio, SaG 43 pb
3. Erja Mäki 42 pb

PB2-sar­ja:
1. Heli Val­to­nen 45 pb
2. Ann-Marie Tah­ko­nie­mi, RG  42 pb
3. Tii­na Kan­gas­nie­mi 41 pb

Heli Val­to­nen kor­keim­mal­la pb-tulok­sel­la voit­ti krei­vit­tä­ren kiertopalkinnon.

Eri­kois­kil­pai­lut:
Lähim­mäs lip­pua väy­lä 3: Jaa­na Hells­ten 1,66 m
Lähim­mäs lip­pua väy­lä 17: Mar­juk­ka Iit­ti 2,38 m
Pisin dri­ve väy­lä 10: Ann-Chris­ti­ne Sundell

Paras scr: Satu Sink­ko­la 76 lyön­tiä

Heinäkuun kisa ti 20.7.

Peli­muo­to oli pb ja jouk­kue­kil­pai­lu­na pink ball. Kisa­mak­su­na oli vii­ni­pul­lo. Niis­tä muo­dos­tui myös pal­kin­not. Osal­lis­tu­jia oli 14.
Palkitut:
1. Jani­na Aro­la 2. Eli­na Ros­tedt 3. Sis­ko Piekkola

Elokuun kisa la 21.8.

Peli­muo­to­na pb. Osal­lis­tu­jia 10. Kisan jäl­keen ruo­kail­tiin yhdes­sä klubilla
Palkitut:
1. Ani­ta Birs­to­lin 2. Kati Kive­lä 3. Sis­ko Piekkola

Syyskuun kisa su 12.9.

Osal­lis­tu­jia vain 8. Pelat­tiin ns. rain­bow-kisa (pb). Lisäk­si oli eri­lai­sia eri­kois­ki­so­ja useil­la väylillä.

Kauden päätös Fraidei Kuppi 1.10. Fraidei Kuppi 1920x1080 Px

Kil­pai­lu oli ns. vii­ni­pul­lo­ki­sa. Osal­lis­tu­jia 12. 9r pb. Lisäk­si oli omin­ta­kei­nen joukkuekisa.
Puo­li­kas­kier­rok­sen jäl­keen kokoon­nuim­me Sata­van 50 I 50 Bistro & Pubiin pal­kin­to­jen jakoon, syö­mään ja viihtymään.

Pal­ki­tut:
1. Lee­na Kaha­la 2. Jani­na Aro­la 3. Tui­ja Ollikkala
Jouk­kue­kil­pai­lun voit­ti joukkue:
Eija Laak­so, Tii­na Nur­me­la-Aal­to­nen ja Kati Kivelä

SEURAN NAISMESTARIT 2021

Senio­ri­nai­set:
1. Riik­ka Poutanen
2. Eija Laak­so
3. Tei­ja Westerholm

Nai­set:
1. Maria Säi­lä
2. Mil­la Nordlund
3. Kris­tii­na Heininen

CIDER CUP pe 3.9. Cider Cup 1200x600

Ensim­mäi­sen ker­ran toteu­tim­me Har­jat­tu­lan his­to­rias­sa nais­ten Rai­der cupin, joka nai­sel­li­ses­ti nimet­tiin Cider Cupik­si. Kisas­sa saar­ten jouk­kue pela­si man­te­reen jouk­kuet­ta vas­taan rei­kä­pe­liä osatasoituksin.
Kukin osal­lis­tu­ja toi sii­de­rei­tä tul­les­saan ja ne jaet­tiin voit­ta­jien ja häviä­jien koreihin.
Klu­bil­la nau­tit­tiin kisan jäl­keen her­kul­li­nen iltapala.
Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la mukaan saa­tiin innos­tet­tua 19 naista.
Saar­ten jouk­kue voit­ti niu­kas­ti 5–4.

Man­te­reen joukkueessa:
Mar­ti­na Maas, kapteeni
Eija Laak­so, May-Len Grön­berg, Ani­ta Bris­to­lin, Mir­ja Stolt, Kris­tii­na Hei­ni­nen, Tui­ja Ollik­ka­la, Mai­ja Paak­ka­nen, Tei­ja Westerholm

Saar­ten joukkueessa:
Kati Kive­lä, kapteeni
Har­riet Johans, Riik­ka Vah­te­ra, Sai­ja Kuusis­to-Lancas­ter, Jaa­na Jala­va-Bro­man, Riik­ka Pou­ta­nen, Jani­na Aro­la, Mar­juk­ka Iit­ti, Jaa­na Hells­ten ja Sis­ko Piekkola

Ensi vuo­del­le arvot­tiin Cider Cupiin uudet kapteenit:
Saa­ret: Jaa­na Jalava-Bromann
Man­te­re: Tui­ja Ollikkala

Syksyn aktiviteetteja:

1. Nais­ten osto­sil­ta Golf­puo­dis­sa 13.10. Puo­tiin tuli nai­sia run­sain joukoin.

2. Kysy sis­koil­ta Turun kau­pun­gin­teat­te­ri 27.10. Lip­pu­ja saim­me 15 kpl, jot­ka kaik­ki käytettiin

3. Kidu­tus­ta, kau­hua ja kum­mi­tuk­sia ‑kier­ros Turun lin­nas­sa la 13.11. Osal­lis­tu­jia oli 23.

4. Kynt­ti­lä­uin­ti Har­jat­tu­las­sa ja lenk­ki la 20.11. (Har­jat­tu­lan kar­ta­non jär­jes­tä­mä tapahtuma)

Kyselyt ja tiedottaminen

Kau­den kulues­sa nai­sil­le on lähe­tet­ty säh­kö­pos­tis­sa tie­dot­tei­ta vähin­tään yksi/kuukausi. Kaik­ki tie­dot­ta­mi­nen on ollut koo­tus­ti luet­ta­vis­sa myös seu­ran net­ti­si­vuil­la nais­toi­mi­kun­nan sivul­la. Lisäk­si on FB:ssä muis­tu­tel­tu nai­sia pitkn kaut­ta. IG:n käyt­tö jäi kau­den aika­na vähän vähemmälle.
Kau­den päät­teek­si nai­sil­le lähe­tet­tiin kyse­ly säh­kö­pos­tis­sa, jos­sa tie­dus­tel­tiin asioi­ta seu­raa­vaa kaut­ta sil­mäl­lä pitäen.

Toimikunnan kokoonpano

Nais­toi­mi­kun­nas­ta ero­si kau­den päät­teek­si Maria Säi­lä. Uusi toi­mi­kun­ta­lai­nen­kin saa­tiin jo tilal­le.Tii­na Nur­me­la-Aal­to­nen aloit­taa kokoon­pa­nos­sa, kun uut­ta kaut­ta ale­taan suun­nit­te­le­maan vuo­den­vaih­teen jälkeen.

Ter­vei­sin, Kati Kive­lä (pj), Mar­ti­na Maass (lady­kap­tee­ni), Sal­la Ahl­roos, Jani­na Aro­la, May-Len Grön­berg, Jaa­na Lei­no ja Maria Säilä