Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kastelujärjestelmän saneeraus

Kastelujärjestelmän saneeraus

17.6.2021

Hyvä Har­jat­tu­la Golf Oy:n osakas,

Tämä tie­do­te sisäl­tää tär­ke­ää tie­toa kent­täm­me kas­te­lu­jär­jes­tel­män sanee­rauk­ses­ta kesä-elo­kuun aika­na. Tutus­tut­han tie­dot­teen sisäl­töön huolellisesti.

Miksi kastelujärjestelmän saneeraus on päätetty toteuttaa?

Nykyi­sen kas­te­lun perus­jär­jes­tel­mä on vuo­del­ta 1989 ja on tämän päi­vän mit­ta­puul­la aut­ta­mat­to­mas­ti van­hen­tu­nut. Vaik­ka jär­jes­tel­mä­oh­jaus­ta on päi­vi­tet­ty ohjausyk­si­kön, kent­tä­kaa­pe­loin­nin, sadet­ti­mien ja pump­pu­jen osal­ta vuo­sien var­rel­la, vain koko­nais­val­tai­sel­la sanee­rauk­sel­la saa­daan var­mis­tet­tua laa­du­kas pelia­ree­na kai­kis­sa olo­suh­teis­sa myös tule­vil­la kausilla.

Nykyi­nen sade­tus­jär­jes­tel­mä toi­mii sar­jois­sa, eli vain tiet­ty mää­rä viheriö‑, väy­lä- tai lyön­ti­paik­ka­sa­de­tuk­sia voi olla yhtä aikaa pääl­lä. Sade­tin­sar­jat saa­vat kas­te­lu­ve­den run­ko­lin­jas­ton kaut­ta. Yksit­täi­set sadet­ti­met ovat manu­aa­li­ses­ti sää­det­tä­viä ns. sek­to­ri­sa­det­ti­mia. Näin nii­den tar­kem­pi yksit­täi­soh­jaus ei ole mah­dol­lis­ta, kuten nyky­ai­kai­sis­sa jär­jes­tel­mis­sä. Jokai­nen sade­tus­sar­ja on häi­riö­her­kän mag­neet­ti­ven­tii­lin taka­na, jot­ka sää­te­le­vät kas­te­lu­ve­den­ve­den pää­syä sadettimille

Miten uudistettu kastelujärjestelmä eroaa nykyisestä?

Uudis­te­tul­la kas­te­lu­jär­jes­tel­mäl­lä var­mis­tam­me ken­tän kas­te­lu­ve­den saan­nin kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Sade­tus­tek­niik­ka päi­vit­tyy veden vien­nin, kulu­tuk­sen, sadet­ti­mien ohjauk­sen, veden käyt­tö­mää­rän, toi­min­ta­var­muu­den, jär­jes­tel­män veden­pai­neen ja säh­kön­ku­lu­tuk­sen osal­ta 2020-luvul­le. Teh­tä­vä inves­toin­ti on vai­ku­tuk­sel­taan pit­kä­ai­kai­nen ja se vah­vis­taa ken­täl­lem­me myön­net­tyä GEO-ympä­ris­tö­ser­ti­fioin­nin edel­ly­tyk­siä edelleen.

Uuden jär­jes­tel­män avul­la kas­te­lu­ve­si koh­dis­te­taan tar­kas­ti ja tehok­kaas­ti sin­ne, mis­sä sitä tar­vi­taan, aina yksit­täi­sen sadet­ti­men tasol­le asti. Kas­te­lun peit­to para­nee, vaik­ka veden kulu­tus samal­la vähe­nee ja hävik­kiä tulee vähem­män. Samal­la uusit­tu kas­te­lu­jär­jes­tel­mä avaa mah­dol­li­suu­den ken­tän muil­le peli­pin­to­jen uudis­tuk­sil­le (vihe­riöt, lyön­ti­pai­kat, väy­lät), kun koko pelia­lu­een veden­saan­ti on jat­kos­sa varmistettu.

Onko kenttämme pelikuntoinen kastelujärjestelmän saneerauksen aikana?

Uuden asen­nus­tek­nii­kan ansios­ta sanee­rauk­sen aiheut­ta­ma häi­riö ken­tän nor­maa­lil­le käy­töl­le on mini­maa­li­nen ja pelaa­mis­ta ken­täl­lä voi­daan jat­kaa kes­key­tyk­set­tä koko pro­jek­tin ajan. Kul­loin­kin työn alla ole­va grii­ni pela­taan het­kel­li­ses­ti tila­päisgrii­nil­le eli ns. tal­vigrii­nil­le, jot­ta työ­tur­val­li­suus ja työn nopea edis­ty­mi­nen voi­daan taata.

Put­kis­ton ja kent­tä­kaa­pe­lin asen­nus tapah­tuu ns. auraus­tek­nii­kal­la, jol­la mini­moi­daan pelia­lu­eel­le koh­dis­tu­va perin­tei­nen kai­vuu­työ. Sadet­ti­mien asen­nuk­seen liit­ty­vät kai­vuu­työt teh­dään Har­jat­tu­la Gol­fin omal­la kalus­tol­la oman kent­tä­hen­ki­lö­kun­tam­me toimesta.

Sanee­raus­pro­jek­ti on jaet­tu kah­teen osaan:

  1. Kesä­kuun aika­na on jo aloi­tet­tu val­mis­ta­via töi­tä, jol­loin teh­dään put­kis­to- ja kaa­pe­li­ve­to­jen tar­vit­se­mat tie­na­li­tuk­set, vaih­de­taan uudet sul­ku­vent­tii­lit sekä tar­vit­ta­vat tie­to­tek­nii­kan esia­sen­nuk­set huol­to­hal­lil­le ja pump­paa­mol­le. Väy­lien 16 ja 18 alu­eel­le upo­te­taan uut­ta run­ko­lin­jaa n. 400 m.
  2. Uusien sadet­ti­mien ja kent­tä­kaa­pe­lin asen­nus alkaa hei­nä­kuun alus­ta ja kes­tää elo­kuun ensim­mäi­sel­le viikolle.

Sanee­rauk­sen toteu­tus ja pro­jek­tin joh­to on Rain Bird-kas­te­lu­jär­jes­tel­miä edus­ta­val­la Sche­te­lig Oy:llä. Pro­jek­tin val­vo­ja­na yhtiöm­me puo­lel­ta toi­mii kent­tä­mes­ta­ri Juho Sil­lan­ta­ka. Sil­lan­ta­ka vas­taa myös pro­jek­tin asia­tar­kis­tuk­ses­ta teh­ty­jen työ­tun­tien ja käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien osalta.

Rain Bird-jär­jes­tel­mä on käy­te­tyin kas­te­lu­jär­jes­tel­mä maa­il­mas­sa ja myös nykyi­nen kas­te­lu­jär­jes­tel­mäm­me. Saman toi­mit­ta­jan valin­ta var­mis­taa sanee­rauk­sen tek­ni­sen onnis­tu­mi­sen. Jär­jes­tel­mä on kent­tä­hen­ki­lö­kun­nal­lem­me entuu­des­taan tut­tu ja olem­me myös olleet tyy­ty­väi­siä luo­tet­ta­vaan ja nope­aan jär­jes­tel­mä­tu­keen toi­mit­ta­jan osalta.

Mitä kastelujärjestelmän uusiminen maksaa ja miten investointi rahoitetaan?

Kas­te­lu­jär­jes­tel­män sanee­rauk­sen kus­tan­nus on 250 000 €. Sanee­raus rahoi­te­taan kor­ko­suo­ja­tul­la pank­ki­lai­nal­la. Lai­na ei koh­dis­tu yhtiön ulko­na ole­vil­le osak­keil­le perin­tei­se­nä yhtiö­lai­na­na vaan se ote­taan eril­li­se­nä rahoi­tus­lai­na­na ja lyhen­ne­tään tulo­ra­hoi­tuk­sel­la. Täl­lä rahoi­tus­ra­ken­teel­la var­mis­te­taan, ettei inves­toin­nil­la ole väli­tön­tä vai­ku­tus­ta osa­ke­koh­tai­seen yhtiövastikkeeseen.

Kent­täm­me kas­te­lu­jär­jes­tel­män sanee­raus on ollut yhtiön hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mis­sa jo pit­kään ja hal­li­tus on odot­ta­nut yhtiöm­me rahoi­tus­ti­lan­teen paran­tu­mis­ta ennen inves­toin­ti­pää­tök­sen teke­mis­tä. Yhtiön tämän het­ki­nen talous- ja tulo­ra­hoi­tus­ti­lan­ne antaa vii­mein­kin mah­dol­li­suu­den hank­keen toteuttamiselle

Miten saneerauksen etenemisestä tiedotetaan?

Sanee­rauk­sen ete­ne­mi­ses­tä tul­laan tie­dot­ta­maan viik­ko­tie­dot­teis­sam­me sekä sosi­aa­li­sen median kanavillamme.